zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP již dokončuje některé odpadové realizační programy

15.01.2004
Odpady
MŽP již dokončuje některé odpadové realizační programy
Plán odpadového hospodářství České republiky, který byl vydán nařízením vlády vloni v červnu, stanoví řadu ambiciózních cílů.

- například zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Prvořadým úkolem je předcházení vzniku odpadů.  Povinností je vypracovat plány odpadového hospodářství krajů a realizační programy pro jednotlivé skupiny odpadů.

MŽP zahájilo práce na zpracování realizačních programů, které analyzují současný způsob nakládání s odpady a stanoví opatření a podmínky pro splnění cílů stanovených republikovým plánem odpadového hospodářství. Týkají se specifických skupin odpadů (například PVC, nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné či zdravotnické odpady). Celkem bude zpracováno 22 realizačních programů, sedm z nich je ve fázi dokončování a přípravy oponentury [2]. Poté budou předloženy vládě k projednání. Na jejich zpracování se podílejí pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny zájmové subjekty – ostatní ministerstva, kraje, hospodářská sféra i nevládní ekologické organizace (cca 300 odborníků z celé ČR) [3].

\"Považujeme přípravu realizačních programů za velmi důležitou, právě proto se jí účastní odborníci z nejrůznějších oblastí - veřejné správy, odborných institucí, hospodářské sféry i ekologických organizací. To zaručí, ze výsledek bude opravdu kvalitní. Velmi si cením práce všech zpracovatelů realizačních programů i členů pracovních skupin, kterými jsou přední odborníci pro danou komoditu odpadů z celé republiky,\" komentuje průběh přípravy náměstkyně ministra životního prostředí Ivana Jirásková.

Realizační programy respektují tuzemskou legislativu a jsou i v souladu s  evropskými směrnicemi. Zohledňují také požadavky na volný pohyb zboží a ekonomické a sociální dopady. Projednávání výstupů realizačních programů v jednotlivých pracovních skupinách  vyvolalo řadu diskusí – zejména u programu PVC a odpady s obsahem PVC a programu pro odpady ze zdravotnictví.

Současný stav prací na uvedených programech je následující: 

1. Realizační program ČR pro PVC a odpady s obsahem PVC:

-    připravuje se oponentní řízení, do 30.6. 2004 bude předložen vládě.

-         v pracovní skupině byli zástupci nevládních ekologických organizací (sdružení Arnika a Health Care without Harm), MZe, MZd, MF, Státního zdravotního ústavu, krajů, vysokých škol, Obalové asociace, Potravinářské komory a dalších.

-         zpracovatel provedl vypořádání připomínek všech členů pracovní skupiny.  Relevantní připomínky byly zapracovány a ty, které akceptovány nebyly (například kvůli ekonomickým a sociálním dopadům, povinnosti nebránit volnému pohybu zboží), budou projednány při oponentním řízení. MŽP musí zvažovat všechny možné dopady a konečné důsledky včetně možnosti sankcí ze strany EU.

-         MŽP zahájilo jednání s některými zdravotnickými zařízeními kvůli náhradě materiálu používaných pomůcek (například krevní vaky) alternativními materiály, které neobsahují PVC. Náhrada je možná, ale dražší [3].

-         Evropská komise zatím k problematice PVC nepřijala jednoznačné stanovisko. V současné době se zpracovává studie, která srovnává hodnocení životního cyklu PVC a potenciálních náhradních materiálů. Výsledky by měly být zveřejněny v průběhu letošního roku. Budou využity při zpracování další etapy realizačního programu pro PVC.

2. Realizační program ČR pro zdravotnické odpady:

-         má být zpracován do konce roku 2004.

-         v pracovní skupině byl zástupce ekologických organizací (Health Care without Harm), MZd, MF, Státního zdravotního ústavu, krajů, hygienických stanic, Hospodářské komory a dalších .

-         ty připomínky členů pracovní skupiny, které nebyly zpracovatelem akceptovány, budou projednány při oponentním řízení.

-         hlavním motivem je prevence nejzávažnějších rizik infekčních chorob (AIDS, SARS, BSE), kterými mohou být zdravotnické odpady kontaminovány. Důraz je proto kladen na jejich separaci a definitivní likvidaci spálením.

Poznámky:

[1] Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. ze dne 1.7.2003, www.vláda.cz

[2] Seznam Realizačních programů ČR

Seznam Realizačních programů ČR s termínem  zpracování do 31. 12. 2003:

1. Realizační program ČR pro nebezpečné odpady
2. Realizační program ČR pro kaly z ČOV
3. Realizační program ČR pro autovraky
4. Realizační program ČR pro obaly a odpady z obalů
5. Realizační program ČR pro biologicky rozložitelné komunální odpady
6. Realizační program ČR pro PVC a odpady s obsahem PVC
7. Plán ČR pro odstraňování PCB

Opatření a návrhy vedoucí ke splnění cílů stanovených v POH ČR a definovaná těmito Realizačními programy ČR, budou předloženy do vlády k projednání v rámci nelegislativních prací vlády, v termínu do 30.6. 2004.

Seznam Realizačních programů ČR jejichž zpracování bylo zahájeno v roce 2003 s termínem zpracování do konce roku 2004:

8.   Realizační program ČR pro elektrická a elektronická zařízení
9.   Realizační program ČR pro odpady ze zdravotnictví
10. Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů v ČR
11. Realizační program ČR pro stavební a demoliční odpady
12. Realizační program ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, myslivosti, zpracování dřeva ad.

Seznam Realizačních programů ČR jejichž zpracování bude zahájeno v roce 2004 s termínem zpracování nejpozději do konce roku 2006:

13. Realizační program ČR pro pneumatiky
14. Realizační program ČR pro oleje
15. Realizační program ČR pro baterie a akumulátory
16. Realizační program ČR pro komunální odpady
17. Realizační program ČR pro průmyslové odpady
18. Realizační program ČR pro odpady z tepelných procesů
19. Realizační program ČR pro odpady z těžby
20. Realizační program ČR pro kontaminované zeminy a sedimenty
21. Realizační program ČR pro odpady ze živelných pohrom
22. Realizační program ČR pro PVC a odpady s obsahem PVC, který bude zaměřen na možnosti postupné náhrady PVC

[3] Složení pracovních skupin je k dispozici na www.env.cz

[4] K problematice škodlivých účinků PVC na zdraví lidí se vyjádřil Prof. MUDr. Karel Opatrný jr., DrSc., přednosta I. interní kliniky FN Plzeň, člen výboru nefrologické společnosti  následovně:

„PVC a  z nich uvolňované ftaláty přítomné ve zdravotnických prostředcích  jsou intenzívně zkoumány a některá data svědčí pro jejich možný škodlivý účinek. Pro výrobu zdravotnických prostředků existují alternativy, jak PVC a ftaláty nahradit. Hlavně však platí, že vliv PVC a změkčovadel (plastifikátorů) ze zdravotnických prostředků na lidské zdraví je zatím kontroverzní otázka. Většina výsledků byla získána na zvířecích modelech a extrapolace na lidi je těžká. Je třeba provést další klinické studie, které se tímto problémem budou zabývat.“

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí