zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění

20.01.2004
IPPC
Nové knihy - Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění
Zákon patří k právním předpisům, k jejichž zpracování a přijetí došlo výhradně v důsledku nutnosti implementovat komunitární právo životního prostředí.
 Petr Petržílek, Tereza Tichá

ABF, Nakladatelství ARCH, 2003, Praha, 349 str.

V roce 2002 přijal Parlament ČR zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování. Jde o jeden z nejnovějších předpisů práva životního prostředí a zároveň jeden z nejobtížnějších. Vyplývá to z přístupu k ochraně životního prostředí, na kterém je tento zákon založen a který je zásadně odlišný od dosavadního pojetí ochrany životního prostředí.

Nový zákon přináší náročné požadavky jak na správní úřady, tak na podnikatelskou sféru, zejména na průmyslové podniky. Pochopení jeho koncepce není jednoduché, a jeho aplikace bude tudíž zejména zpočátku spojena s řadou obtíží. Je proto třeba velice přivítat novou publikaci, jejímž hlavním cílem je podat komentář k tomuto zákonu a osvětlit řadu souvislostí s jeho aplikací spojených.

Publikace je sice pojata jako komentář k zákonu a k jeho prováděcím předpisům, do značné míry však přesahuje meze pouhého komentáře. Prvních 50 stránek je totiž věnováno celkovému a podrobnému vysvětlení problematiky integrované prevence. Autoři se v této části knihy věnují výkladu hlavních pojmů, které se v souvislosti s integrovanou prevencí používají a mezinárodním souvislostem tohoto nového přístupu, zejména v rámci právní úpravy EU. V této souvislosti podávají výklad především směrnice 96/61/ES. Zajímavá je tabulka, která ukazuje stav transpozice této směrnice v jednotlivých členských státech EU.

V rámci pojednání o základních pojmech používaných v zákoně autoři vysvětlují, co jsou zařízení podle zákona o integrované prevenci, kolik zařízení v ČR spadá pod jeho režim, a to jak v rámci celé republiky tak podle jednotlivých krajů.

Integrované povolení má zjednodušit, zpřehlednit a zkoordinovat postupy rozhodování v oblasti životního prostředí. Je proto třeba ocenit snahu autorů popsat a přehledně vyložit vazby tohoto nového nástroje v celém spektru souvislostí daných dosavadní právní úpravou v této oblasti. Ukázali vazbu jednotlivých složkových zákonů na zákon o integrované prevenci a vysvětlili jeho širší věcnou působnost ve srovnání se zmíněnou směrnicí ES.

Integrované povolení nahradí řadu rozhodnutí, stanovisek, souhlasů a vyjádření vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ale i v oblasti ochrany veřejného zdraví. V přehledné tabulce jsou uvedeny správní akty, které integrované povolení nahradí, i správní úřady, jež je vydávají. Tento výklad je důležitý především pro správní úřady aplikující právo životního prostředí.

V této části publikace vysvětluje hlavní zásady integrované prevence, jako je vztah subsidiarity k platným složkovým zákonům, veřejnost řízení, vyjednávání, použití nejlepších dostupných technik, zajištění odbornosti rozhodování atd. Jsou zde přehledně a srozumitelně vyloženy vazby především na správní řízení upravená stavebním zákonem, zejména na stavební řízení.

K významným institutům integrované prevence patří kromě nejlepších dostupných technik také tzv. standardy kvality životního prostředí neboli souhrn požadavků stanovených zvláštními, tj. složkovými právními předpisy, jimž životní prostředí musí v daném čase a na daném místě vyhovovat. V úvodní kapitole zpracovali autoři tabulku obsahující výčet těchto standardů podle příslušných ustanovení jednotlivých složkových právních předpisů.

Autoři podrobně popisují také průběh integrovaného řízení samotného, od jeho zahájení až po kontrolu plnění vydaných povolení.

V rámci obecnějšího výkladu je věnována pozornost integrovanému registru znečišťování, který umožní sběr dat pro účely kontroly dodržování podmínek integrovaného povolení a pro postupnou integraci informací ze všech významných zdrojů rizik pro zdraví a životní prostředí.

V závěru této části publikace se lze dozvědět o dopadech zákona porovnáním podílu environmentálních investic vůči celkovým výkonům. Je zde využito metod použitých ve východním Německu a v Maďarsku. Tato část nepochybně osloví především podnikovou sféru, která je novým zákonem podstatně ovlivněna.

Samotný komentář k zákonu č. 76/2002 Sb. je obsažen v části II. publikace. Komentář je velmi podrobný. Každý paragraf doprovází jednak obecný komentář k jeho celku a jednak komentář podrobněji vysvětlující jednotlivé odstavce. Užitečnou pomocí je seznam právních předpisů a ustanovení zákona souvisejících s daným ustanovením, které je právě komentováno.

V části III. a IV. autoři uvádějí a komentují prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci, spolu s komentářem k jejich ustanovením.

Následuje část, která obsahuje úplný text příslušné směrnice ES v češtině a v angličtině, rozhodnutí Komise o EPER, Doporučení Rady OECD k implementaci PRTR a vybraná ustanovení tzv. Aarhuské úmluvy (Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, 1998).

V závěru publikace jsou uvedena vybraná ustanovení složkových předpisů, jako je např. vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o odpadech, zákon o ochraně veřejného zdraví atd., která jsou novým zákonem ovlivněna.

Publikace P. Petržílka a T. Tiché je velice praktickým průvodcem novým zákonem a otázkami integrované ochrany životního prostředí vůbec. Bude nepochybně užitečná jak pro představitele průmyslového sektoru, tak pro správní úřady a orgány územní samosprávy. Ti všichni v ní najdou vodítko pro orientaci v této složité problematice a v neméně složitém právním předpisu. Některé její části by mohly být vítaným pomocníkem i studentům právnických fakult, kteří se snaží (nebo spíš musejí snažit) proniknout do tajů integrované prevence.

Více: http://www.eprodejna.cz/kniha.asp?id=688

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí