zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dobrovolné nástroje k zvýšení ekoefektivnosti

26.01.2004
Odpady
IPPC
EMS
Dobrovolné nástroje k zvýšení ekoefektivnosti
V rámci chápaní systému celoživotního cyklu výrobku, který skončí odpadem, musíme začít s prevencí vzniku odpadů a následnou možností jejich využití již u výrobců jako prvních článků celého řetězce.

K pozitivnímu ovlivňování podniků z hlediska zvýšení jejich ekoefektivnosti a konkurenceschopnosti jsou zaváděny kromě normativních nařízení v oblasti harmonizace práva ČR a EU (např. zákon o IPPC s platností od 1. 1. 2003, směrnice 2002/96/EC o elektroodpadu atd.), také dobrovolné nástroje. Mezi ně patří zavádění environmentálních systémů řízení (EMAS), označování ekologicky šetrných výrobků, Národní program čistší produkce a dobrovolné dohody.

Čistší produkce

K Mezinárodní deklaraci o čistší produkci se Česká republika přihlásila svým Národním programem v roce 2000. Účelem NPCP je změnit přístup podniků, samosprávy, státní správy i veřejnosti k volbě opatření, zajišťujících ochranu životního prostředí při průmyslové a jiné činnosti, včetně poskytování služeb tak, že budou dávat přednost preventivním opatřením.

Známky, že k této změně myšlení již dochází, nalézáme u řady našich podniků (zavádění EMS, ISO 14001 nebo odvětvových programů, jako je Responsible Care). Příčinou této změny je na jedné straně odpovědný přístup k prostředí. Na druhé straně jsou to významné změny právních předpisů, ke kterým v posledních letech v oblasti odpadů a životního prostředí dochází.

Tuto skutečnost ještě zvýrazňuje fakt, že naše republika přistoupí již letos k Evropské unii. To bude mít značný dopad na každý podnik v celém rozsahu jeho aktivit, tedy i v oblasti odpadového hospodářství. Pro naše podniky je důležité, že nařízení Rady EU vstupují pro nové členy v platnost dnem jeho přistoupení k Evropské unii. Právě proto dochází v posledním období s určitým předstihem k harmonizaci právních předpisů s předpisy Evropské unie.

Ekologicky šetrné výrobky

Tato dobrovolná aktivita patří mezi ty, kterými Ministerstvo životního prostředí pozitivně ovlivňuje činnost průmyslových podniků. Byl schválen Národní program označování výrobků ochrannou známkou \"Ekologicky šetrný výrobek\". Český program ekoznačení je ve svých zásadách, cílech a způsobech hodnocení systematicky harmonizován s jednotlivými národními programy a hlavně pak s nadnárodním programem EU. Harmonizace českého programu ekoznačení s programem EU se hned od jeho počátku realizovala přebíráním základních kritérií, cílů, zásad uvedených v původním nařízení Rady 92/880/EHS.

Evropský parlament a Rada ES vydaly soubor nových a účinnějších zásad a metod ekoznačení a u nás se v této souvislosti připravuje úprava základních dokumentů.

Environmentální systémy řízení

Program EMAS byl v ČR ustanoven na základě usnesení vlády jako jedna z harmonizačních aktivit s předstihem připravující ČR na přímou působnost nařízení Rady po vstupu do EU. Tento program je zaměřen na snižování negativních dopadů činností podniků v ČR na životní prostředí. Národní program EMAS je připravován k aktualizaci a sladění s revidovaným nařízením (EMAS II), přičemž jeho uplatnění bude rozšířeno v souladu s tímto nařízením z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory včetně veřejných institucí.

Dobrovolné dohody

Dobrovolné dohody jsou využívány ve vztahu k podnikové činnosti, zejména jako doplnění legislativních opatření, které musí být plněny. V ČR existuje několik uzavřených dobrovolných dohod s Ministerstvem životního prostředí, které mají za cíl zlepšení systémů nakládání s odpady v podnicích ve vztahu k plnění vytýčených cílů stanovených EU. Splnění těchto cílů je mnohdy nelehký úkol a propojování podnikových činností a podniků do sdružení, asociací apod. napomáhá k jejich plnění.

IPPC v České republice

Dne 1. ledna 2003 nabyl účinnosti zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Do tohoto zákona byla transponována legislativa EU - směrnice 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování. Zákon č. 76/2002 Sb. byl novelizován zákonem č. 521/2002 Sb., ze dne 14. 11. 2002 s účinností rovněž od 1. 1. 2003. (upraven § 45, typ zařízení).

Hlavními úkoly zákona o integrované prevenci je implementovat směrnici 96/61/ES o IPPC do legislativy ČR (soulad s právem ES ke dni plánovaného vstupu ČR do EU, tj. 1. 5. 2004) a zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení, která spadají podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do režimu IPPC.

Zákon o IPPC dále doplňuje vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrování povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění (účinnost vyhlášky od 1. 1. 2003) a nařízení vlády č. 63/2003 Sb.., ze dne 13. 1. 2003 o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Toto nařízení nabylo účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek, způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek, způsob a forma ohlašování do integrovaného registru znečišťování a některá opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí byl vládou schválen dne 1. 10. 2003.

Fungující zařízení pro nakládání s odpady, která spadají do přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, musí mít integrované povolení k 30. 10. 2007. Nová zařízení musí mít integrované povolení již před vydáním stavebního povolení (blíže § 42, § 43 a § 45 zákona o integrované prevenci).

AUTOR: Ing. Ivana Jirásková,
náměstkyně ministra životního prostředí


Přehled kategorií přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

Nakládání s odpady

5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními, oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně

5.2 Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu

5.3 Zařízení na zneškodňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně

5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí