zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr zemědělství ČR ing. Palas: ENVIKONGRES je nejvýznamnější setkání na téma IPPC v zemích střední a východní Evropy.

21.01.2004
IPPC
Ministr zemědělství ČR ing. Palas: ENVIKONGRES je nejvýznamnější setkání na téma IPPC v zemích střední a východní Evropy.

Rozhovor s ministrem zemědělství ing. Palasem na téma účasti MZE na veletrhu ENVIBRNO a doprovodném programu ENVIKONGRES.

Rozhovor s ministrem zemědělství ČR  Ing. Jaroslavem Palasem

 

Pane ministře, vaše ministerstvo, jehož zástupce je členem výstavního výboru veletrhu ENVIBRNO a doprovodného ENVIKONGRESu, už řadu let podporuje tento environmentální veletrh. V letošním roce MZe znovu převzalo nad těmito akcemi záštitu. Proč?

Stejně jako ostatní hospodářská odvětví v ČR, tak i resort zemědělství a potravinářství dokončuje přípravy na plné zapojení do všech struktur EU. Významnou podmínkou tohoto zapojení a využití všech příležitostí, které jednotný vnitřní trh EU nabízí, je splnění všech ekologických standardů stanovených legislativou ES. Bez formálního přijetí potřebných právních předpisů i faktického zavedení těchto standardů do praxe  by českým producentům a exportérům hrozil nejen vznik mimocelních bariér pro jejich export do ostatních členských zemí EU, ale i ztráta důvěry spotřebitelů na domácím trhu a Česká republika by navíc mohla být sankcionována za nesplnění svých závazků v oblasti ochrany životního prostředí. Klíčovým úkolem České republiky je proto v tomto směru implementace souboru legislativy EU do tuzemské legislativy včetně významné Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Tato směrnice se významně týká i českého zemědělství a potravinářství, neboť z ní vyplývá povinnost pro několik set chovatelů drůbeže, prasat, výrobců potravin a provozovatelů jatek a kafilérií získat do roku 2007 tzv. integrované povolení. Přitom právě tato směrnice je hlavním tématem akce Envikongres a jednou z priorit veletrhu ENVIBRNO. Kromě toho i další zaměření veletrhu ENVIBRNO, tj. voda, odpady atd. se úzce dotýká činnosti našeho resortu.

 

Jaký význam má podle Vašeho názoru veletrh ENVIBRNO?  

Veletrh ENVIBRNO výrazně překračuje hranice pouhé komerční akce, jak o tom svědčí i partnerská podpora tří tuzemských ministerstev – životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství. Hlavní význam veletrhu vidím v možnosti výměny informací a zkušeností jak mezi zástupci státní správy a samosprávy a mezi podnikateli, tak mezi podnikateli navzájem. Tato výměna informací může přinést významný pokrok v praktickém zavádění ekologické legislativy a bude umocněna přítomností zahraničních účastníků.

 

Akce ENVIKONGRES se v letošním roce koná pod záštitou tří ministerstev – MŽP, MPO a MZe. V čem vidíte význam těchto záštit, jakou konkrétní podporu pro ekologický veletrh znamenají?

Mezinárodní konference ENVIKONGRES patří mezi nejvýznamnější setkání na téma integrované prevence a omezování znečištění v zemích střední a východní Evropy.  Vzhledem k tomu, že tato problematika významně zasahuje do všech tří zmíněných resortů, tak je logické, že příslušní ministři přijali nad akcí svou záštitu.  Hlavním přínosem pro tato ministerstva je zpětná vazba, tzn. že během přednášek a následných diskusí s návštěvníky a účastníky veletrhu zjistí, kde je ještě nějaká slabina v zabezpečení implementace směrnice jak ze strany státní správy, tak i dotčených výrobních subjektů.

 

Jakým způsobem bude tedy MZe akci ENVIKONGRES podporovat?

Ministerstvo zemědělství se bude ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu prezentovat na akci prostřednictvím společného stánku, kde budou k dispozici informační materiály vydané Ministerstvem zemědělství. Pracovníci odpovědní za oblast integrované prevence, odpadů a obalů v resortu zemědělství a potravinářství se rovněž zúčastní doprovodných akcí, kde budou informovat veřejnost o práci a stanoviscích Ministerstva zemědělství v příslušné problematice.

 

Od letošního ročníku zaznamená veletrh ENVIBRNO celou řadu zásadních změn (přechod na dvouletou periodicitu, změna termínu konání z podzimního na jarní, změna souběžně konaných veletrhů, a hlavně naprosto nová orientace na implementaci směrnice IPPC, což znamená odklon od řešení dílčích problémů k integrované ochraně životního prostředí.) Jak vnímáte tyto změny, v čem mohou být event. přínosem, jaký bude jejich dopad?

Jedenáctý ročník veletrhu ENVIBRNO proběhne společně s komplexem stavebních veletrhů IBF, URBIS, SHK a ELEKTRO. Spojení termínu veletrhu ENVIBRNO s komplexem stavebních veletrhů hodnotíme kladně, neboť cílová skupina návštěvníků všech těchto akcí je do značné míry podobná. Se vstupem do Evropské unie jsou stavební a strojní investice, v souladu s ekologickými podmínkami, důležitým aspektem jak pro soukromý, tak pro státní a regionální sektor. Oba projekty se tedy mohou vzájemně podpořit, což ještě více přispěje k zájmu odborné veřejnosti i politické a mediální scény.

 

Jsou nějaké problémové okruhy a otázky, k jejichž řešení by právě ENVIKONGRES mohl napomoci?

Nenazýval bych je přímo problémovými okruhy. Prioritou Ministerstva zemědělství na této akci je především:

-         informovat odbornou i širší veřejnost o vývoji v oblasti nejvyspělejších a k životnímu prostředí nejšetrnějších dostupných technik v zemědělství a potravinářství

-         podpořit rozšíření sítě odborníků zaměřených na nové technické a organizační přístupy v ochraně životního prostředí

-         sbírat podklady pro vypracování zprávy o postupu zavádění nejlepších dostupných technik v ČR

 

Jaký dopad bude mít v praxi schválení nového zákona a implementace směrnice IPPC v nejbližších letech?

V současné době spadá do kompetence zákona o IPPC  více než 500 zemědělských a potravinářských podniků, které budou muset získat tzv. integrované povolení nejpozději do roku 2007, pokud chtějí i nadále provozovat výrobní činnost. To přepokládá úpravu jejich investiční strategie s ohledem na dopady výroby na životní prostředí, tj. např. minimalizaci produkce odpadů a emisí znečišťujících látek do ovzduší, vod a půdy. 

 

Jaké perspektivy a budoucnost má podle Vašeho názoru veletrh ENVIBRNO? (Další ročník bude v dubnu 2006).

Jak jsem uvedl,  v ČR spadá poměrně velké množství velkých a středních podniků do působnosti zákona o IPPC. Od těchto podniků, dozorujících či povolujících orgánů na úrovni kraje, budeme vyžadovat nový přístup při hodnocení dopadů na životní prostředí. Výrobce čeká spousta práce na realizování technických opatření ve výrobě, bude třeba účelně vynaložit nemalé množství finančních prostředků na zavedení těchto opatření, a proto dle mého názoru opětovné setkání odborníků na příštím veletrhu ENVIBRNO 2006 bude bezesporu přínosem pro všechny zainteresované.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Ministr zemědělství ČR  Ing. Jaroslav Palas

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí