zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Produkce nebezpečných odpadů v POH kraje

03.06.2004
Odpady
Produkce nebezpečných odpadů v POH kraje
Podle údajů v analytické části POH Jihomoravského kraje vzniklo v roce 2002 na území kraje 2,7 mil. tun odpadů.
Největší množství odpadu vzniklo ve městě Brně, kde došlo k nárůstu množství odpadu vůči roku 2001 o zhruba 350 tisíc tun. Nejvíce odpadu vztaženého na jednoho obyvatele se vyprodukovalo ve správním území obce s RP Pohořelice, a to 5720 kg/obyv. Z celkové produkce odpadů se za rok 2002 vyprodukovalo v kraji kolem 101 tisíc t nebezpečného odpadu, tj. 90 kg/obyv., a 2600 tisíc tun ostatního odpadu, což je 2306 kg/obyv. Produkce odpadů v kraji je nižší než celostátní průměr.

Celková produkce nebezpečných odpadů v kraji byla 97 078 t v roce 2000 (ECO-Management: Koncepce odpadového hospodářství kraje). V roce 2001 dosáhla produkce nebezpečných odpadů 194 778 t (databáze ISO) a v roce 2002 byla 101 792 t (KIS POH ECO-Management). Tyto hodnoty jsou nižší, než je celorepublikový průměr. Podstatný podíl z produkovaného množství zaujímají odpady z odstraňování starých zátěží a odpady sekundárních původců. Eliminací těchto údajů se celkové množství produkovaných nebezpečných odpadů v roce 2001 sníží na 108 125 t, což je asi 4 % produkce nebezpečných odpadů v ČR. V tab. 2 je uvedena produkce deseti nejvýznamnějších nebezpečných odpadů v roce 2002. Produkce těchto deseti odpadů obsahuje kolem 61 % celkové produkce nebezpečných odpadů v kraji.

Z této analýzy vyplynulo, že produkce ve skupinách 17 (Stavebnictví a demolice), 10 (Tepelné procesy), 02 (Zemědělství) a 19 (Zařízení pro nakládání s odpady a ČOV) je v Jihomoravském kraji tradičně vyšší oproti produkci ostatních skupin odpadů. Vysokou produkci odpadů v těchto skupinách mohou tvořit odpady z demolic, rekultivací starých zátěží a druhotné odpady, tedy odpady z opakované průmyslové činnosti.

V celorepublikovém měřítku není Jihomoravský kraj producentem významného množství nebezpečných odpadů. Lze tvrdit, že produkce nebezpečných odpadů v Jihomoravském kraji se dlouhodobě pohybuje kolem 100 000 t, což je méně než průměrná hodnota pro kraj v ČR. Lze konstatovat mírně klesající tendenci celkové produkce nebezpečných odpadů.

Zdroj: návrh POHJmK (analytická část), Eco-management, ISOH


Tab 1.: Produkce v kraji v porovnání s produkcí v ČR

Rok Odpady Množství (t) Podíl

v kraji v ČR kraje %

Popis zdroZdroj rizika Chladicí zařízení

je rizika

1999 Celkem 2 911 832 35 612 280 8,18

z toho nebezpečné 84 097 3 032 183 2,77

2000 Celkem 3 057 970 40 609 590 7,53

z toho nebezpečné 154 183 3 083 445 5,00

2001 Celkem 2 766 115 38 693 590 7,15

z toho nebezpečné 194 778 3 136 270 6,21

Zdroj: ISOHTab 2.: Produkce deseti nejvýznamnějších nebezpečných odpadů (2002)

Katalogové Název Produkce % z cel. pro-

číslo v kraji (t) dukce v kraji

Popis zdroZdroj rizika Chladicí zařízení

je rizika

170701 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 12 175 13

100902 Upotřebená licí forma s obsahem 11 538 12

organických pojiv

100102 Popílek ze spalování uhlí 10 239 11

020203 Surovina nevhodná ke spotřebě 4 694 5

nebo jinému využití

010501 Odpad s obsahem ropných látek 4 276 5

190201 Kal ze srážecích procesů 3 614 4

100999 Odpad druhově blíže neurčený 3 136 3

nebo výše neuvedený

020299 Odpad druhově blíže neurčený 2 507 3

nebo výše neuvedený

190804 Kal z čištění průmyslových odpadních vod 2 475 3

170501 Zemina a/nebo kameny 2 255 2

Zdroj: ECO-ManagementTab 3.: Produkce odpadů na území JhM kraje (2002)

Množství (t) Množství (kg/obyv.)

Nebezpečný ostatní celkem nebezpečný ostatní celkem

101 792 2 600 894 2 702 686 90 2 306 2 397

Zdroj: ISOH
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí