zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Využití GIS dat k tvorbě odvozených rajónových map

01.07.2004
Obecné
Využití GIS dat k tvorbě odvozených rajónových map
GIS představuje soubor nejrůznějších informací, které je možno lokalizovat v prostoru.
 Typickým příkladem mohou být digitální mapy složené z několika vrstev informací (výškopis, silniční a vodní síť, městská zástavba atd.).

Pomineme-li aktualizaci, případně doplnění o novou vrstvu primárních dat, slouží GIS většinou jako mapový nástroj (zobrazování jednotlivých kombinací vrstev, úloha typu: zobraz a vytiskni vrstvu vrtů a vrstvu hranic katastrálních území), jako vyhledávací nástroj (najdi vrt s evidenčním číslem VV-005), prostorové vyhledávání (najdi všechny vrty, které se nachází 100 m od řeky) nebo mezivrstevní vyhledávání (výběr objektů z jedné vrstvy na základě definované podmínky v jiné vrstvě: vyber parcely, přes které vede biokoridor).

V praxi mnoho GIS ustrne na jakési variantě digitální mapy. Uložená data je však možno využívat k tvorbě odvozených datových vrstev. Vzniká tak mnohem komplexnější a velmi interaktivní systémový nástroj - rajónová mapa. Rozumíme tím grafické znázornění (většinou pomocí barevné škály) vlivu zájmového jevu ve sledované oblasti. Při výběru zájmového jevu jsme omezeni pouze naší fantazií a dostupnými daty.

Tato mapa může sloužit k mnoha účelům (v závorce je vždy uveden příklad možných souvisejících dat):

ohrožení obyvatelstva průmyslovou havárií (hustota obyvatel, reliéf terénu, podzemní voda, povrchová voda, směr a síla větrů, vegetační pokryv),

zatížení životního prostředí (komuni-kace, průmysl, skládky, poddolovaná úze-mí, lomy, vegetace, biokoridory, chráněná území, vegetační pokryv, půdní typy, geologie),

ohrožení obyvatelstva záplavami (hustota obyvatel, reliéf terénu, povrchová voda, podzemní voda, geologie, hydrogeologie, klimatické údaje, vegetační pokryv),

ohrožení obyvatelstva kriminalitou (hustota obyvatel, lokalizace policejních stanic, kamerový systém, kvalita pouličního osvětlení, typ městské zástavby, sociální skladba obyvatelstva, nádraží, stadiony, noční kluby),

nebezpečí lesních požárů (vegetační pokryv, reliéf terénu, směr větrů, klimatické údaje, vodní zdroje, silnice, železnice),

volební preference (sociální skladba obyvatelstva, výsledky minulých voleb, příjmy obyvatelstva, nezaměstnanost, infrastruktura, demografické údaje, průmysl, kvalita životního prostředí),

lokalizace nového supermarketu (hustota obyvatel, komunikace, ceny pozemků, síť supermarketů, demografické údaje, infrastruktura).

K hlavním výhodám patří možnost provádět po přípravě dat velmi rychle různé analýzy s rozdílně nastavenými podmínkami. Při tvorbě rajónové mapy je třeba věnovat velkou pozornost pořizování dat. Mnohé jevy nejsou k dispozici v digitální podobě a je také nutno zajistit správné vyjádření vztahů tematických vrstev ke sledovanému jevu, zejména formulovat závěry analýzy. (Myslí se tím stanovení stupnice pro vyhodnocení výsledku analýzy). Po přípravě všech vstupních dat je samotná tvorba rajónové mapy poměrně rychlá a je možno ji opakovaně provádět s různě nastavenými podmínkami.

Jako příklad může sloužit výřez rajónové mapy - nebezpečí svahových pohybů (sesuvů) na obrázku. Jako hlavní pro stanovení nebezpečí sesuvu se ukázala následující data: reliéf terénu (směr a sklon svahů, vzdálenost od hřbetnice), geologická stavba území (druh horniny, zvětrání horniny), tektonika (stupeň porušení, vzdálenost od tektonických linií), podzemní a povrchová voda (hladina podzemní vody, vzdálenost od vodní sítě).

AUTOR: RNDr. Vladimír Prokop,
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí