zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program znižovania znečistenia vôd má skvalitniť ľuďom život

21.06.2004
Voda
Program znižovania znečistenia vôd má skvalitniť ľuďom život
Vláda SR na svojej 89. schôdzi schválila Návrh programu znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami. Doterajšie právne úpravy v oblasti vôd nedostatočne ustanovovali limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd.

Nedostatky sa sa týkali najmä priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd.

Európske smernice, týkajúce sa znečistenia spôsobeného nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia, boli v súlade s Národným programom pre prijatie acquis communautaire transponované do našej legislatívy v podobe zákona o vodách (vodný zákon), ako aj do jeho vykonávacích predpisov; najmä do nariadenia vlády, ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd.

Tzv. vodný zákon vytvoril základ právnej úpravy pre nakladanie s vodami, zabezpečuje ochranu kvality povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov. Ustanovuje povinnosť každému, kto vypúšťa odpadové alebo zvláštne vody do povrchových alebo podzemných vôd, konať tak, aby sa kvalita povrchových alebo podzemných vôd neohrozila alebo nezhoršila.

Záväzok vypracovať Program znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami bol prijatý Slovenskou republikou už v rámci vyjednávania o pristúpení k EÚ. Slovensko sa zaviazalo, že programy na znižovanie znečistenia bude implementovať do 6 rokov od dátumu vstupu.

Na základe údajov o používaní a výrobe jednotlivých látok, ich identifikácie, ako aj dostupných informácií z príslušných organizácií, bola navrhnutá metodika výberu pre zaradenie týchto látok do Národného zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR . Na základe metodiky sa nebezpečné látky zaraďujú do troch skupín - relevantné, potenciálne relevantné a nerelevantné.

Zoznam relevantných nebezpečných látok pre vodné prostredie, pripravený na základe metodiky výberu pre zaradenie do národného zoznamu, zahŕňa 61 látok. Zoznam potenciálne nebezpečných látok pre vodné prostredie zahŕňa 69 látok a zoznam potenciálne nebezpečných látok nerelevantných pre vodné prostredie zahŕňa 106 látok. K jednotlivým zoznamom boli identifikované spoločnosti a firmy, ktoré s týmito látkami pracujú.

Program znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami obsahuje najvýznamnejšie opatrenia, ktoré je potrebné uskutočniť v súvislosti so znižovaním znečistenia vypúšťaného do vôd. Najdôležitejšími z týchto opatrení je opatrenie, ktorým sa zabezpečí, aby všetky odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok, ktoré majú emisné limity, ich naozaj aj spĺňali a boli vypúšťané do povrchových vôd a verejnej kanalizácie na základe povolenia orgánu štátnej správy a vypracovanie individuálneho programu znižovania znečistenia pre každú obzvlášť škodlivú látku relevantnú pre SR do prvého polroku 2005.

Program znižovania znečistenia bude slúžiť predovšetkým ako podklad pre orgány štátnej vodnej správy v rozhodovacom procese pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd a osobitných škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd, ďalej na účely ich evidencie a následného monitorovania.

www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí