zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce – obce

08.11.2004
Odpady
Legislativa
Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce – obce
Metodický návod je vydáván s cílem sjednotit přístupy původců odpadů – obcí při přípravě a zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

1. Úvodní ustanovení

Metodický návod je vydáván s cílem sjednotit přístupy původců odpadů – obcí při přípravě a zpracování Plánu odpadového hospodářství obce (dále jen „POH obce, resp. POHo“) a je jednou z pomůcek, které by měly být pro dotčené subjekty návodem pro dosažení cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR (dále jen POH ČR) a POH krajů. Návod by měl usnadnit původci - obci zpracování POH a sjednotit pohled na některé nejednoznačnosti, které mohou vyplynout z ustanovení dotčených právních předpisů.
Metodický návod pro zpracování POH - obce je doporučeným postupem. Obec může postupovat při zpracování podle jiného schématu, ale vždy musí vycházet ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisů ho provádějících, zejména § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, POH ČR a závazné části POH příslušného kraje.
Předpokladem pro kvalitní zpracování POH původce obecně je naplnění jeho obsahu věcně správnými daty přehledným a srozumitelným způsobem, stanovení ekonomicky reálných cílů a cílových hodnot a účinných opatření a programů pro jejich dosažení. Cíle by měly vycházet z potřeb obce, ale jejich rámec musí být v souladu s POH příslušného kraje.
Metodický návod obsahuje podrobnosti a doporučené postupy vycházející ze zákona o odpadech a předpisů ho provádějících a řeší problematiku přípravy a zpracování POH obce.
Účelem návodu je zajistit, aby POH obce byl zpracován v doporučeném obsahovém rozsahu a s využitím ukazatelů (indikátorů) stanovených pro monitoring odpadového hospodářství.
Hlavní zásady zpracování plánu jsou:
· připravit plánovací (řídící) dokument pro odpadové hospodářství původce - obce vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadů s následným využitím (recyklací) takto upravených odpadů a optimalizace nakládání s odpady při všech činnostech původce - obce,
· závazným podkladem je závazná část POH kraje vyhlášená obecně závaznou vyhláškou příslušného kraje,
· plánovací období je nejméně 5 let a změna plánu musí být provedena do 3 měsíců od změny podmínek, na jejichž základě byl plán zpracován,
· data využívaná pro přípravu POH obce jsou data z povinné evidence původců odpadů  podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vykazovaná za období 2000 – 2003, při využití dat je nutné uvádět vždy jejich zdroj,
· Plán odpadového hospodářství obce je zaměřen na odpady, které produkuje obec, jako jejich původce, tedy nikoli pouze odpady komunální,
· zvýšený, jednorázový vznik odpadů vlivem přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné situace, kterou původce – obec nemohl ovlivnit se nepovažuje za produkci odpadů započítávanou pro výpočet limitů k vypracování POH,
· POH obce bude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí pouze tehdy, pokud tak stanoví závěr zjišťovacího řízení (§ 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.).

Pro zpracování plánu je doporučeno:
· Plán odpadového hospodářství obce je zpracováván za účelem stanovení cílů a souboru opatření (programů) k jejich dosažení ve stanovených termínech. Vstupní analýza současného stavu odpadového hospodářství obce (svazku obcí) je nutnou podkladovou, nikoli však hlavní částí plánu,

· zajistit maximální provázanost POHo s relevantními programovými dokumenty zpracovávanými v obci, kraji (např. Realizační programy POH ČR, programy snižování emisí, Krajské energetické koncepce apod.) a koordinaci mezi orgány výkonu veřejné správy v jednotlivých oblastech v obci (zejména ochrana ovzduší, IPPC, ochrana přírody, územní rozvoj…),

· pro jednotlivé (vybrané) skupiny odpadů stanovit v POH obce zásady pro předcházení a omezování vzniku odpadů, optimalizaci nakládání s nimi a cíle, nástroje a opatření (programy) pro dosažení těchto cílů. Pro cíle definovat cílové hodnoty vybraných indikátorů, které je možné hodnotit (měřit). Cíle je doporučeno dělit na cíle dlouhodobé (5 a více let) střednědobé (2 - 5 let), krátkodobé (do 2 let) a operativní (ihned),

· mezi cíle plánu zahrnout pouze takové, jejichž naplnění mohou obce v rámci svých kompetencí garantovat nebo ovlivnit použitím vhodných nástrojů řízení OH nebo realizací navržených opatření (programů),

· kromě hlavních cílů POH obce, které musí být v souladu se závaznou částí POH kraje, resp. POH ČR může obec stanovit další cíle a pro všechny takto stanovené cíle definovat nástroje a opatření (programy) k jejich dosažení, včetně odpovědnosti za jejich realizaci, nutné zdroje a termíny kontroly jejich dosažení,

· opatření a programy pro naplnění cílů sestavit do časového scénáře (v tabelární formě) a rozčlenit je na opatření (programy) základní (podporující hlavní cíle vyplývající z právních předpisů, POH ČR, POH kraje nebo vyplývající z odkazu na významné odborné argumenty) a opatření (programy) doporučené, jejichž aplikace vychází z dalších, specifických cílů a podmínek obce a povede prokazatelně k naplnění cílů POH ve smyslu předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání s nimi (např. dobrovolné nástroje, optimalizace rozhodovacích procesů orgánů obce),

· u všech navrhovaných základních opatření (programů) zvážit jejich dopad z hlediska ekonomické náročnosti, environmentální účinnosti a sociální akceptovatelnosti, uvést a posoudit možná rizika jejich realizace,

· pokud obec nezpracovává POH sama je při zadávání díla nutné respektovat požadavky zákona o veřejných zakázkách.

Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce – obce (doc, 632 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí