zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Životní prostředí v EU: přelomový rok 2005?

17.01.2005
Obecné
Životní prostředí v EU: přelomový rok 2005?
1. ledna 2005 převzalo Lucembursko od Nizozemí předsednictví Evropské unie.
Hlavním úkolem předsednictví je koordinace práce Rady Evropské unie na všech úrovních – od předsedání pracovním skupinám po sestavování programu pro Evropskou radu, zasedání na úrovni předsedů vlád. Je užitečné si učinit obrázek, jaké hlavní priority bude Lucembursko během svého předsednictví prosazovat. Navíc Lucembursko spolu s Velkou Británií představilo plán pro celý rok 2005, neboť lze očekávat, že Británie, jež bude EU předsedat ve druhém pololetí letošního roku, převezme od Lucemburska řadu agend k dalšímu projednání.

Lucemburské předsednictví v prvním pololetí 2005

Je zřejmé, a platí to ještě více po rozšíření EU na 25 členů, že předsednictví musí pokrýt rozsáhlý soubor činností, což je v případě Lucemburska, jehož ministerstvo má i po posílení pro výkon předsednictví pouhých třicet zaměstnanců, zvláště markantní – veškeré domácí aktivity jsou v podstatě na půl roku přerušeny. I proto se Lucembursko dohodlo s Nizozemím, Belgií a Velkou Británií na rozdělení spravované agendy po dobu svého předsednictví (v oblasti životního prostředí se jedná o vybrané mezinárodní smlouvy a organizace).
Během lucemburského předsednictví se plánují pro životní prostředí tři ministerská setkání – dvě formální zasedání Rady (15.3. v Bruselu a 24.6. v Lucemburku) a neformální setkání věnované územnímu plánování a rozvoji (15.-17.6. v lucemburském Mondorfu).
Obecnou prioritou číslo jedna je příprava jarního summitu Evropské rady v březnu 2005 v Bruselu, jehož hlavním tématem bude střednědobé vyhodnocení Lisabonské strategie (EU se má stát znalostní společností s konkurenceschopnou ekonomikou, jež současně naplňuje sociální a environmentální ambice svých občanů). V návaznosti na tzv. Kokovu zprávu, o níž je podána informace na jiném místě v tomto vydání Zpravodaje, a na zprávu Evropské komise by měla Evropská rada potvrdit pokračování Lisabonské strategie v jejích třech pilířích a úžeji vymezit priority pro další postup.
V červnu 2005 by rovněž měla být dosažena dohoda o nové finanční perspektivě, tj. rozpočtu EU na roky 2007-2013; projednávání jejího obecného rámce i konkrétních finančních nástrojů bylo již zahájeno během nizozemského předsednictví.
Mezi další obecné priority patří vyhodnocení naplňování ekonomické měnové unie a zpřesnění Paktu stability a růstu, pokrok v harmonizaci pravidel vnitřního trhu, podpis smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska do EU a zahájení vyjednávání o členství s Chorvatskem.
V oblasti životního prostředí je hlavní prioritou změna klimatu; cílem je, ve světle vstupu Kjótského protokolu v účinnost, připravit strategickou orientaci EU pro snižování emisí skleníkových plynů, včetně nastavení cílů pro horizont od roku 2012. Předsednictví spatřuje v této strategické orientaci možnost posílení environmentální dimenze Lisabonské strategie. V legislativní oblasti hodlá předsednictví dokončit diskusi o směrnici o vodě ke koupání a o směrnici k obsahu síry v palivech pro námořní dopravu. Mělo by pokračovat projednávání návrhu REACH, finančního nástroje LIFE , směrnice k podzemním vodám a INSPIRE.
Předsednictví se rovněž hodlá zabývat zprávou Evropské komise o naplňování Strategie udržitelného rozvoje EU a vymezit její roli vůči Lisabonské strategii; chápe Strategii udržitelného rozvoje jako širší rámec pro všechny politiky EU, rozhodně ne jako environmentální pilíř Lisabonské strategie.
Ze souvisejících oblastí je užitečné zmínit cíl pokročit v projednávání směrnice o obnovitelných zdrojích energie a přijmout směrnici o energetické účinnosti koncových zařízení a energetických služeb. V oblasti zemědělské politiky bude pak předsednictví klást důraz na nařízení o rozvoji venkova a na udržitelný rybolov.

Operační program Rady EU pro rok 2005

Kromě standardního plánu předsednictví připravily Lucembursko a Velká Británie společně také operační program Rady EU pro celý rok 2005, pro dobu trvání obou předsednictví. Jak se v dokumentu zdůrazňuje, je nyní kontinuita mezi předsednictvími obzvlášť důležitá, vzhledem k řadě strategických rozhodnutí, jež bude nutné v průběhu roku přijmout (zejména nová finanční perspektiva a Lisabonská strategie).
Ve vztahu k Lisabonské strategii věnuje dokument velkou pozornost regulatorní reformě – od důsledného naplňování požadavku na posouzení dopadů navrhované legislativy, přes důraz na řádné plnění stávající legislativy až po simplifikaci, tj. posuzování nadbytečnosti některých předpisů.
Dokument se věnuje poměrně obsáhle i životnímu prostředí. Kromě oblastí již uvedených v programu lucemburského předsednictví se zde jako priorita objevuje diskuse nad tématickými strategiemi pro sedm oblastí (ochrana půdy, prevence a recyklace odpadů, udržitelné využívání přírodních zdrojů, udržitelné používání pesticidů, kvalita ovzduší, ochrana mořského prostředí a městské prostředí), které má v polovině roku 2005 předložit Evropská komise a nad nimiž má Rada EU zahájit strategickou diskusi.
Během roku 2005 se plánuje konečná dohoda o předpisech o vodách ke koupání, o bateriích a akumulátorech, o nařízení LIFE , o přeshraničním pohybu odpadů, o odpadu z těžební výroby, o fluorovaných plynech a o návrhu INSPIRE (konsolidace dat o životním prostředí). Jednání by měla pokročit u předpisů k registru znečišťujících látek PRTR či k podzemní vodě. Cílem obou předsednictví je také uzavření diskuse k tzv. ĺrhuskému balíčku, souboru předpisů, jimiž se provádí na úrovni EU Ĺrhuská úmluva.
Rada by se v roce 2005 měla také intenzivně věnovat pokroku v zavádění ETAP (Akční plán pro environmentální technologie), jehož cílem je hledání synergií mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým růstem a k podpoře uvádění environmentálních technologií na trh. Obě předsednictví budou také aktivně působit na mezinárodních jednáních, mimo jiné při zhodnocení rozvojových cílů tisíciletí a na dalším zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.
Rada EU se také bude věnovat vyhodnocení Strategie udržitelného rozvoje EU, které má v průběhu roku 2005 Evropská komise předložit; při revizi by měl být ve strategii více zohledněn mezinárodní prvek. Rada bude usilovat o prosazení environmentálních priorit do závěrů Jarního summitu Evropské rady v roce 2005 i 2006.

Lze očekávat posun ve vnímání ochrany životního prostředí?

Asi největším úkolem pro lucemburské a britské předsednictví Rady EU v oblasti životního prostředí bude uhájit postavení životního prostředí v kontextu Lisabonské strategie. Ukáže se, zda hlavní orientace na demonstraci konkrétních přínosů ochrany životního prostředí pro ekonomický růst a konkurenceschopnost bude ostatními partnery akceptována, nebo se naopak ochrana prostředí dostane v dalším směrování Lisabonské strategie do pozadí. Klíčový přitom bude výstup Jarního summitu Evropské rady v březnu 2005 a bude zajímavé sledovat, jakou roli ve vyvážení jednotlivých priorit sehrají nové členské státy.
Míra důrazu na ochranu životního prostředí v závěrech Evropské rady k Lisabonské strategii bude mít i určující vliv pro projednávání rozpočtu EU pro roky 2007-2013. Nejde přitom pouze o stanovení priorit a rozpočtu fondu LIFE , ale i o začlenění environmentálních požadavků do dalších fondů, zejména do fondů strukturálních (ve Fondu soudržnosti se zatím počítá se zachováním dosavadního podílu životního prostředí); současné návrhy zatím zahrnují do financovatelných opatření i péči o území Natury 2000, jejíž finanční dopady vyvolávají řadu otázek.
Lze říci, že nové vymezení úlohy životního prostředí vůči ostatním politikám EU bude na delší dobu určovat směr evropské legislativy v této oblasti, ale bude mít i významný dopad na vnímání ochrany životního prostředí v jednotlivých členských státech EU včetně České republiky. Na druhou stranu není pravděpodobné, že by došlo k výraznému odklonu od ochrany životního prostředí a zastavení probíhajících legislativních prací; vývoj evropské legislativy životního prostředí bude v každém případě pokračovat dále.

Více informací o lucemburském předsednictví EU lze získat na adrese: www.eu2005.lu

JUDr. Jan Dusík, M.Sc., ředitel odboru Evropské unie MŽP
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí