zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

21.03.2005
Obecné
Podpora projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy
Typ podpory: grant, dotace

uzávěrka:  15.4.2005
 
vyhlašovatel: Magistrát hlavního města Praha
 
kontakt: 
Václav Saifrt (Vaclav.Saifrt@cityofprague.cz )
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městské zeleně, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 
 
I. OBLAST MĚSTSKÉ ZELENĚ
Projekty nesmí suplovat běžnou péči (údržbu)
o pozemky hl.m. Prahy svěřené městským částem Statutem hl.m. Prahy
a příspěvkovým organizacím, zřízeným hl.m. Prahou nebo městskými částmi!

1)Zlepšení stavu zatíženého městského prostředí výsadbou dřevin jako krajinotvorného prvku
Výstup: odborně zpracovaný projekt nebo vlastní výsadba jednotlivých stromů, skupin dřevin, remízů, popř. obnova stromořadí v nezastavěném území města (v závislosti na rozsahu a charakteru výsadeb - za spolupráce odborné firmy, po předchozím zpracování, projednání a schválení odborně zpracovaného projektu). Žadatel zajistí projednání s vlastníky pozemků a se správci inženýrských sítí a navrhne způsob zajištění následné údržby vysazených dřevin (např. dohoda s městskou částí, vlastníkem nebo správcem pozemku apod.). Při realizaci projektu je nutno postupovat v souladu s územně plánovací dokumentací.
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) sortiment a počet vysazovaných dřevin, velikost sazenic (tj.výška, obvod kmene v jednom metru apod.), zda jde o sazenice prostokořenné, nebo s balem, cena za jednu sazenici toho kterého druhu, b) minimálně situační plánek se zakreslením navrhovaného umístění vysazovaných dřevin a vypovídající fotodokumentaci stávajícího stavu, c) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků.

2)Zlepšení stavu prostředí obytného území
Výstup: odborně zpracovaný projekt nebo vlastní obnova předzahrádek a vnitrobloků bytových domů (v závislosti na rozsahu a charakteru výsadeb - za spolupráce odborné firmy, po předchozím zpracování, projednání a schválení odborně zpracovaného projektu). Žadatel zajistí projednání s vlastníky pozemků a se správci inženýrských sítí a navrhne způsob zajištění následné údržby vysazené zeleně (např. dohoda s městskou částí, vlastníkem nebo správcem pozemku nebo objektu apod.)
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) sortiment vysazovaných dřevin, rozestup a velikost sazenic (tj.výška, obvod kmene v jednom metru apod.), zda jde o sazenice prostokořenné, nebo s balem, cena za jednu sazenici toho kterého druhu, nebudou-li vysazovány dřeviny – uvést sortiment a množství vysazovaných rostlin b) situační plánek se zakreslením navrhovaného umístění vysazovaných rostlin a vypovídající fotodokumentaci stávajícího stavu, c) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků.

3)Zlepšení vzhledu fasád obytných budov, protihlukových bariér a jiných objektů formou popínavé vegetace
Výstup: odborně zpracovaný projekt nebo vlastní výsadba pnoucích rostlin (v závislosti na rozsahu a charakteru výsadeb - za spolupráce odborné firmy, po předchozím zpracování, projednání a schválení odborně zpracovaného projektu). Žadatel zajistí projednání s vlastníky pozemků a dotčených objektů a se správci inženýrských sítí a navrhne způsob zajištění následné údržby vysazených rostlin (např. dohoda s městskou částí, vlastníkem nebo správcem pozemku nebo objektu apod.)
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) sortiment vysazovaných rostlin a rozestup sazenic, cena za jednu sazenici toho kterého druhu, b) situační plánek se zakreslením navrhovaného umístění vysazovaných rostlin a vypovídající fotodokumentaci stávajícího stavu, c) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků, d) bude-li použito konstrukcí, bude předložen jejich technický výkres.

4)Studie a projekty obnovy vyhrazené (vnitroareálové) zeleně objektů v majetku HMP, popř. jiných vlastníků (uchování a obnova přírodních a estetických hodnot a zvýšení hygienické funkce vybraných celků vyhrazené zeleně - uzavřených areálů organizací zřízených hl.m. Prahou a městskými částmi, škol, sociálních ústavů, zdravotnických a církevních zařízení atp.)
Výstup: projektová dokumentace a příprava opatření souvisejících s rekonstrukcí a sanací porostů vybraných celků vyhrazené zeleně a navazujících drobných technických prvků - jednotlivá dílčí opatření.
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) popis a fotodokumentaci stávajícího stavu, b) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků,

5)Realizace obnovy vyhrazené (vnitroareálové) zeleně objektů v majetku HMP, popř. jiných vlastníků, na základě zpracovaného dendrologického posudku nebo zpracovaného projektu vegetačních úprav (uchování a obnova přírodních a estetických hodnot a zvýšení hygienické funkce vybraných celků vyhrazené zeleně - uzavřených areálů organizací zřízených hl.m. Prahou a městskými částmi, škol, sociálních ústavů, zdravotnických a církevních zařízení atp.)
Výstup: realizace vegetačních úprav vyhrazené zeleně (v závislosti na rozsahu a charakteru výsadeb - za spolupráce odborné firmy, po předchozím zpracování, projednání a schválení odborně zpracovaného projektu). Žadatel zajistí projednání s vlastníky pozemků a se správci inženýrských sítí a navrhne způsob zajištění následné údržby vysazených dřevin (např. dohoda s městskou částí, vlastníkem nebo správcem pozemku nebo objektu apod.).
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) projekt vegetačních úprav nebo popř. dendrologický posudek a vypovídající fotodokumentaci stávajícího stavu; projekt bude obsahovat sortiment a počet vysazovaných dřevin, rozestup a velikost sazenic (tj.výška, obvod kmene v jednom metru), zda jde o sazenice prostokořenné, nebo s balem, cena za jednu sazenici toho kterého druhu; nebudou-li vysazovány dřeviny – uvést sortiment a množství vysazovaných rostlin, b) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků.

6)Péče o vinohrady v Praze (realizace, údržba)
Žadatel zajistí projednání s vlastníky pozemků a správci inženýrských sítí (v případě nových výsadeb) a zajistí následnou údržbu vysazených rostlin. Při realizaci projektu je nutno postupovat v souladu s územně plánovací dokumentací.
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) sortiment vysazovaných, popř.stávajících odrůd, b) vypovídající fotodokumentaci stávajícího stavu, c) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků, d) doložení vztahu k dotčeným pozemkům (smluvního, vlastnického).

7)Studie (projekt) využití rekreačního potenciálu logických dílčích území hl.m. Prahy (tj. území nezávislá na administrativním členění hl.m. Prahy) - prostupnost městské krajiny, návrh na vedení pěších a cyklistických cest, dílčí rekreační vybavenost, informační systém, zapojení krajinných, historických objektů a přírodních prvků.
Výstup: textová a grafická část

8) Zpracování projektu a realizace dětského hřiště pro děti předškolního věku
Výstup: odborně zpracovaný projekt nebo vlastní realizace dětského hřiště (za spolupráce odborné firmy, po předchozím zpracování, projednání a schválení odborně zpracovaného projektu) nebo doplnění jednotlivých herních prvků. Při realizaci projektu je nutno postupovat v souladu s územně plánovací dokumentací.

Navrhované herní prvky musí splňovat požadavky příslušných právních předpisů a českých technických norem (zejména nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů - zejména nařízení vlády č. 329/2002 Sb., české technické normy: ČSN EN 1176-7 „Zařízení dětských hřišť - část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz“, ČSN EN 1177 „Povrch hřiště tlumící náraz - Bezpečnostní požadavky na zkušební metody“).
Žadatel zajistí projednání s vlastníky dotčených pozemků a se správci inženýrských sítí.
Žadatel je povinen zajistit trvalou následnou údržbu realizovaného dětského hřiště nebo herních prvků minimálně v tomto rozsahu: pravidelný úklid, průběžná péče o herní prvky (pravidelná kontrola, odstraňování závad), údržba pískovišť v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (min. 1x ročně výměna písku), roční revize herních prvků (kontrola dle norem ČSN EN 1176-7 a1177).

Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) minimálně situační plánek se zakreslením navrhovaného umístění herních prvků a vypovídající fotodokumentaci stávajícího stavu, b) přesnou specifikaci uvažovaných herních prvků a uvedení jejich výrobce, c) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků.


II. OBLAST OCHRANY PŘÍRODY
1)Zvyšování hnízdních možností ptáků a podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců na území hl.m.Prahy

2)Popularizace a propagace ochrany ptáků a jejich životního prostředí na území hl.m.Prahy se zaměřením na biotopy parků, lesů a okolí vodotečí
Výstupy: např. brožura, propagační materiály apod. (výstupy budou zpracovány tak, aby mohly být případně zveřejněny na webových stránkách hl.m. Prahy)

3)Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny zejména ve zvláště chráněných územích (včetně vyhodnocení výsledků) a podpora existence zvláště chráněných rostlin a živočichů ve vybraných lokalitách
Výstupy budou zpracovány tak, aby mohly být případně zveřejněny na webových stránkách hl.m. Prahy

4)Obnova a rozšíření stávajících naučných stezek zejména v přírodních parcích a zvláště chráněných územích

5)Podpora zařízení pro volně žijící zvířata ohrožená prostředím velkoměsta
Provozovatel zařízení musí mít zajištěn průběžný veterinární dohled a je povinen vést přesnou evidenci zvířat.
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) uvedení přesné lokalizace (adresy) zařízení, b) uvedení celkové kapacity zařízení pro jednotlivé druhy zvířat a uvedení živočišných druhů na které je zařízení zaměřeno, c) fotodokumentaci obslužných a ubytovacích prostor zvířat, d) ukázku vedení evidence zvířat.

6) Podpora zařízení pro domestikovaná zvířata ohrožená prostředím velkoměsta
(grant není určen na plošnou kastraci, odchyty zvířat a péči o volně žijící toulavá zvířata)
Zařízení pro psy a kočky musí splňovat tyto podmínky: a) zařízení nesmí být přímou součástí obytných prostor, b) kapacita zařízení musí být minimálně pro 30 zvířat (v případě, že je zařízení určeno pouze pro psy,musí být jeho minimální kapacita 15-20 zvířat), c) provozovatel zařízení musí mít zajištěn průběžný veterinární dohled, d) provozovatel je povinen vést přesnou evidenci zvířat.
Předložený grantový projekt musí obsahovat: a) uvedení přesné lokalizace (adresy) zařízení, b) uvedení celkové kapacity zařízení pro jednotlivé druhy zvířat, c) fotodokumentaci obslužných a ubytovacích prostor zvířat, d) ukázku vedení evidence zvířat.

7)Využití menších plemen koní pro práci s postiženými dětmi, včetně podpory záchrany genofondu těchto plemen

8)Využití koní, ovcí a koz při péči o zvláště chráněná území a přírodní parky (nad rámec údržby zajišťované hl.m.Prahou)

9)Projektová příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability krajiny
Výstup: odborně zpracovaný projekt, vlastní založení vegetačních prvků podle schváleného projektu či provedení příslušných opatření na posílení funkčnosti ÚSES – Projektová dokumentace musí být zpracována osobou s příslušnou autorizací. Založení prvku musí předcházet územní rozhodnutí – rozhodnutí o využití území a dále je třeba navrhnout systém a zajištění následné údržby. Opatření na posílení funkčnosti ÚSES musí být kladně projednána s vlastníky dotčených pozemků a musí vycházet z aktuálního vyhodnocení funkčnosti příslušného skladebného prvku. Při realizaci projektu je nutno postupovat v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Předložený grantový projekt musí obsahovat: Zákres území do katastrální mapy v měřítku 1:1000, výpis z katastru nemovitostí záměrem dotčených parcel a fotodokumentaci. V případě žádosti o podporu realizace výsadeb projekt zpracovaný autorizovaným projektantem pro obor ÚSES. Tato podmínka analogicky platí i pro návrh opatření.

III. OBLAST ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
1)Ekologicko – výchovné pořady pro školní mládež k podpoře správného nakládání s komunálním odpadem

2)Výroba interaktivních pomůcek nebo programů na podporu předcházení vzniku odpadů a správného nakládání s odpady, určených pro MŠ a ZŠ


IV. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
1)Ekologická výchova praxí
Výstupy: přímá realizace ekologicko- výchovných programů pro žáky školních i předškolních zařízení.

2)Vytváření ekologického povědomí v nejútlejším věku dítěte
Výstupy: realizace alternativních výukových programů pro děti v předškolním věku.

3)Zvyšování informovanosti a osvěta v problematice ochrany a péče o dřeviny (řezy, zásahy, arboristické práce) - práce s veřejností

4)Naučný pořad o pražské přírodě – např. pojatý podle jednotlivých témat (památné stromy, zvláště chráněná území atd.)
Výstup: DVD, CD ROM (s přímou bezplatnou distribucí na úřady městských částí, školy atp.)

5)Podpora zvyšování právního povědomí obyvatel Prahy v oblasti životního prostředí
Výstup: informační brožura, časopis atp. s přímou bezplatnou distribucí na úřady městských částí, školy atp. (výstupy budou zpracovány tak, aby mohly být případně zveřejněny na webových stránkách hl.m. Prahy).

6) Podpora pořádání ekologických olympiád na pražských školách

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí