zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejčastější otázky a odpovědi ke zpracování Plánu odpadového hospodářství (POH) původce - 2

04.04.2005
Odpady
Legislativa
Nejčastější otázky a odpovědi ke zpracování Plánu odpadového hospodářství (POH) původce - 2
Oficiální odpovědi z MŽP...

Lze považovat za původce, který je povinen zpracovávat POH i původce, který jedenkrát za dva roky vyveze např. ropné kaly z bezodtokové jímky v množství 18 tun? V jiných letech je produkce odpadů podlimitní ?

Odpověď:

Pokud původce produkuje  ke dni vyhlášení závazné části POH kraje „limitní“ množství odpadu pak je povinen POH zpracovat. Pokud tomu tak není, je povinen zpracovat návrh plánu do 1 roku od dosažení produkce více než 10 t nebezpečného nebo více než 1000 t ostatních odpadů. Vyhlášením POH kraje se rozumí datum zveřejnění (účinnosti) obecně závazné vyhlášky kraje, ve které je publikována závazná část plánu odpadového hospodářství příslušného kraje.

Závazná část kterého kraje je určující pro zpracování POH jednotlivých původců?

Odpověď:

Podle § 44, odst. 2 musí být POH původce v  souladu se závaznou částí POH příslušného kraje, ve kterém má původce sídlo. K otázce lhůt pro zpracování návrhu plánu odpadového hospodářství původce (dále jen POH), jehož provozovny jsou ve více krajích a samostatně nesplňují produkční limit pro zpracování POH se vychází z § 44, odst. 4, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části POH kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad limit stanovený zákonem má povinnost zpracovat POH a je povinen zpracovat návrh plánu do 1 roku od vyhlášení závazné části POH kraje nebo její změny. Vyhlášením se rozumí datum zveřejnění (účinnosti) obecně závazné vyhlášky kraje, ve které je publikována závazná část plánu odpadového hospodářství příslušného kraje. Pokud původce působí v několika krajích a v těchto krajích má provozovny (bez vlastního IČ), které dohromady produkují více než 10 t nebezpečeného nebo 1000 t ostatního odpadu zpracovává POH za celou firmu a jako přílohu k tomuto POH dodatek za provozovnu (provozovny), které má v konkrétním kraji. Tento dodatek musí být v souladu s termíny a cíli závazné části POH příslušného kraje. Máli původce provozovny ve všech krajích ČR, zasílá postupně svůj POH všem krajům v termínech, které odpovídají zákonným lhůtám.

Co se stane v případě, že plán odpadového hospodářství nebude splňovat náležitosti stanovené zákonem?

Odpověď:

Podle zákona o odpadech je původce odpadů, splní-li zákonný limit produkce, povinen zpracovat POH do 1 roku od vyhlášení závazné části POH kraje nebo její změny. Kopii návrhu svého POH zasílá krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. Pokud POH původce nebude splňovat náležitosti stanovené pro POH zákonem, nebo POH nebude v souladu s POH kraje, nebo její změnou, příslušný krajský úřad písemně sdělí předkladateli POH své připomínky. Na tento proces se nevztahuje správní řád.

Návrh svého POH, včetně příslušných dodatků a příloh, předkládá původce odpadů všem krajům, ve kterých provozuje provozovny (v případě, že tyto provozovny nemají svá vlastní  IČ).

Je třeba posuzovat POH původce – firmy podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí?

Odpověď:

Není. Podle § 3 písm.b) zákona č. 100/2001 Sb., se posuzují koncepce, strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy. Posuzují se tedy pouze POH obcí a to pouze tehdy, pokud tak stanoví závěr zjišťovacího řízení.

Jak obec vyplní tabulku č. 4.1.6. Celková produkce a nakládání s odpady (název obce) v roce 2003 a tabulku 4.1.7. Celková produkce a nakládání s komunálními odpady (název obce) v roce 2003 pokud odpady předává jiné oprávněné osobě?

Odpověď:

Plán odpadového hospodářství zpracovává obec kromě jiného také proto, aby z analýzy současného stavu vyvodila svou schopnost a možnost akceptovat cíle POH kraje. K tomu nezbytně nutně potřebuje informace o tom, jak je s odpady nakládáno po předání „oprávněné osobě“. Obec (zpracovatel POH) musí v této souvislosti spolupracovat s firmou (firmami), které pro obec odpadové hospodářství zajišťují tak, aby bylo možné zjistit, jak se s odpady skutečně nakládá a za jakých podmínek (např. finančních). Taková spolupráce bude nutná i pro vytvoření tabulky 4.1.15 – Příjmy a výdaje.

Je Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce závazný?

Odpověď:

Metodický návod je vydáván s cílem sjednotit přístupy původců odpadů při přípravě a zpracování Plánu odpadového hospodářství a je jednou z pomůcek, které by měly být pro dotčené subjekty návodem pro dosažení cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR (dále jen POH ČR) a POH krajů. Návod by měl usnadnit původci zpracování POH a sjednotit pohled na některé nejednoznačnosti, které mohou vyplynout z ustanovení dotčených právních předpisů.

Metodický návod pro zpracování POH je doporučeným postupem. Obec může postupovat při zpracování podle jiného schématu, ale vždy musí vycházet ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisů ho provádějících, zejména § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, POH ČR a závazné části POH příslušného kraje.

Zpracovávají POH původce i subjekty, jimž je udělen souhlas dle § 14 odstavec 1 zákona k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů v případě, že při své činnosti, tzn. při provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů vyprodukují více jak 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu?

Odpověď:

Povinnost zpracovat POH se vztahuje i na subjekty, které mají od příslušného krajského úřadu udělen souhlas dle § 14 odstavec 1 zákona k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů v případě, že při své činnosti, tzn. při provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů vyprodukují více jak 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Pokud produkce odpadů uvedených subjektů nedosahuje zákonem stanovených  limitů povinnost zpracovat POH se na ně nevztahuje, přestože se stávají dle § 12 odst. 3 vlastníky převzatých odpadů a přecházejí na ně povinnosti původce odpadů. Jako vlastníci převzatých odpadů, nikoliv vlastníci činností (procesů) odpady produkujících, nemohou naplňovat základní požadavek na POH, tzn. vytvoření podmínek k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností.

V Metodickém návodu pro zpracování POH původce je doporučeno pracovat s daty vykazovanými za roky 2000 – 2003. Může původce rozšířit tabulky o data za rok 2004?

Odpověď:

Ano, je to možné, je však třeba zároveň dodržet datový rozsah vymezený roky 2000 – 2003. U vykázaných dat v tabulkách Metodického návodu je vždy nutné uvést jejich zdroj. Tzn. že není možné využít data z období 2001 – 2004, ale je žádoucí pracovat s daty za období 2000 – 2004.

V Metodickém návodu pro zpracování POH původce v náležitostech POH původce vyplývajících z ustanovení vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. § 28 (obsah POH původce) chybí v písmenu e) poslední část věty (…“a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje“), která je uvedena ve změněném § 28 ve vyhlášce č. 41/2005 Sb. Jak má postupovat původce při zpracování svého POH?

Odpověď:

Vyhláška č. 41/2005 Sb. byla vydána v lednu 2005 a v době zpracování metodického návodu nebyl text této vyhlášky (č. 41/2005 Sb.), pozměňující vyhlášku č. 383/2001 Sb. znám. V metodickém návodu je však problematika vyhodnocení dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje zohledněna. Původcům odpadů kromě obcí, pro něž je určena část B metodického návodu, se doporučuje doplnit nadpis uvedený v kapitole 4 písm. I a název tabulky č. 4.1.12, uvedené v návodu, o následující část věty: „k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje“. Tzn., že název uvedený pod písm. I bude znít:

I. Přehled cílů a opatření (programů) k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství.

Název tabulky č. 4.1.12 bude znít:

Tabulka č. 4.1.12 - Přehled cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a optimalizace nakládání s odpady vznikajícími původci (název původce) v provozovně X (název provozovny)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí