zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská komise - Hodnocení realizace směrnice IPPC členskými státy

15.04.2005
IPPC
Evropská komise - Hodnocení realizace směrnice IPPC členskými státy
* Referenční číslo: 
TE200554894
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54894 
 
* Datum uzávěrky:  
26.05.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 73 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 

Hodnocení realizace směrnice IPPC členskými státy

2005/S 73-070008

Vyhlášení zakázky

Služby

Vztahuje se na tuto zakázku Mezivládní dohoda o zadávání veřejných zakázek (GPA)? Ano.

Oddíl I: Zadavatel

I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, oddělení ENV.F.2, BU-5 00/122, B-1049 Brusel. Tel.: (32-2) 296 00 08. Fax: (32-2) 299 44 49. E-mail: env-tenders@cec.eu.int.
I.2) Adresa, na které lze získat další informace:
Viz příloha A.
I.3) Adresa, na které lze získat dokumentaci:
Viz příloha A.
I.4) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky/žádosti o účast:
Viz příloha A.
I.5) Druh zadavatele:
Instituce EU.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
II.1.1) Druh zakázky na stavební práce
II.1.2) Druh zakázky na dodávky
II.1.3) Druh zakázky na služby:
Kategorie služeb 12.
II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu?
Ne.
II.1.5) Název přidělený zakázce zadavatelem:
Hodnocení realizace směrnice o IPPC členskými státy.
II.1.6) Popis/předmět zakázky:
Cílem služby je hlavně hodnocení aktuální realizace směrnice o IPPC v členských státech prostřednictvím monitorování počtu vydaných nebo očekávaných povolení IPPC a hodnocením podmínek pro vydání povolení a aktuálního působení pro počet vybraných zařízení po celé EU.
II.1.7) Místo prací, místo dodání nebo provedení:
Místo provedení služby: extra muros; místo dodání nebo provedení: stejné jako v bodě I.1.
Kód NUTS: nehodící se.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
90310000.
II.1.8.2) Další příslušná nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
CPC: 867.
II.1.9) Rozdělení do položek:
Ne.
II.1.10) Budou přijímány varianty:
nehodící se.
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Samostatná zakázka.
II.2.2) Opce. Popis a čas, kdy mohou být vykonány:
Nehodící se.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:
12 měsíců od podpisu smlouvy.

Oddíl III: Právní, hospodářské, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Požadované zálohy a záruky
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na příslušná ustanovení:
Po podpisu smlouvy bude zaplacena zálohová platba v hodnotě odpovídající 30 %.
Předběžná platba v hodnotě 40 % bude zaplacena po schválení předběžné zprávy Komisí.
Konečná platba v hodnotě 30 % bude zaplacena po schválení konečné zprávy Komisí.
III.1.3) Právní forma, kterou má mít skupina dodavatelů, zhotovitelů nebo poskytovatelů služeb, kterým bude zakázka zadána:
Skupiny se mohou přihlásit bez ohledu na jejich právní formu. Uchazeči musí po vytvoření skupiny předložit společnou nabídku pod podmínkou, že vyhovuje soutěžním předpisům. Takové skupiny (konsorcia) musí uvést společnost nebo osobu, která bude vedoucím projektu a také musí předložit kopii dokumentu, který opravňuje tuto společnost nebo osobu k podání nabídky a k podepsání smlouvy jménem skupiny/konsorcia, bude-li jim zakázka zadána. Všichni členové konsorcia musí podat příslušnou dokumentaci s ohledem na kritéria vyloučení a výběru.
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Informace týkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele služeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení minimální požadované hospodářské, finanční a technické kapacity:
Kritéria pro vyloučení: zhotovitelé nebo uchazeči budou vyloučeni z účasti v tomto výběrovém řízení podle kritérií, která jsou stanovena v zadání zakázky, jakož i ve článku 93 a 94 Nařízení Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne 25. 6. 2002.
III.2.2) Zhotovitelé nebo uchazeči budou ohodnoceni na základě následujících výběrových kritérií:
— Zkušenosti prokázané vzdělanostní i profesionální kvalifikací poskytovatele služeb nebo zhotovitele nebo těch manžerských zaměstnanců firmy a zejména těch osob, které jsou zodpovědné za provedení služeb/prací. Musí být předloženy životopisy;
— musí být předložen seznam příslušných předchozích projektů za poslední 3 roky, s označením příslušných částek, dat, veřejných nebo soukromých příjemců;
— předložení prohlášení o celkovém obratu a obratu za dodávky nebo služby vztahující se k této zakázce po dobu, která nemůže být delší než poslední 3 finanční roky;
— uchazeč musí prokázat svou oprávněnost k provedení zakázky podle národních zákonů, což musí být doloženo zapsáním do živnostenského či obchodního rejstříku, nebo přísežným prohlášením nebo certifikátem, členstvím v určité organizaci, výslovným oprávněním, nebo zápisem do registru plátců DPH;
— uchazeč musí uvést, ve kterém státě má své sídlo nebo odkud pochází, a doložit průkazní materiál, který je běžně uznáván v rámci jejich zákonů.
III.3) Podmínky týkající se pouze zakázek na služby
III.3.1) Je poskytování služby vyhrazeno určitému povolání?
Ne.
III.3.2) Musí právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci pracovníků odpovědných za provedení zakázky?
Ano.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení:
Otevřené.
IV.1.1) Byli zájemci již vybráni?
Ne.
IV.1.2) Odůvodnění volby urychleného řízení:
nehodící se.
IV.1.3) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
IV.1.3.1) Vyhlášení předběžných informací týkající se stejné zakázky:
Číslo vyhlášení v obsahu Úř. věst.: 2004/S 252-217196 ze dne 28. 12. 2004.
IV.1.4) Předpokládaný počet dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídek:
nehodící se.
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci:
1. Porozumění: toto kritérium slouží k určení toho, jestli uchazeč pochopil všechny příslušné otázky a také povahu práce, která se má provést, a obsah finálního produktu;
2. metodologie: toto kritérium slouží k ohodnocení účelnosti a síly návrhu podle požadavků specifikace na základě technického obsahu, úplnosti, (popřípadě) originality nápadů a navrženého pracovního plánu;
3. řízení projektu a využitelnost: toto kritérium se vztahuje ke kvalitě plánování projektu, organizace týmu s ohledem na vedení projektu této povahy a dostupnost zdrojů pro vykonání smluvních úloh.
Bude použit bodový systém pro hodnocení zadávacích kritérií souvisejících s technickou hodnotou nabídek:
Body:
maximálně 30 bodů bude přiděleno kritériu 1, maximálně 40 bodů bude přiděleno kritériu 2, maximálně 30 bodů bude přiděleno kritériu 3. Navíc budou dle tohoto bodového systému ustanoveny dvě kategorie prahových hodnot:
- úroveň technické dostatečnosti: vybrané společnosti budou muset dosáhnout výsledku minimálně 15, 15 a 20 bodů dle kritéria 1, 2 a 3, se součtem minimálně 60 bodů;
- úroveň technické výtečnosti, údaj pouze pro celkový počet bodů, 80 bodů.
Rozpočet:
Maximální rozpočet je 200 000 EUR bez DPH (včetně poplatků, cestovních a všech dalších nákladů).
Komise je osvobozena od všech daní a poplatků, včetně daně z přidané hodnoty, podle ustanovení článků 3 a 4 protokolu o privilegiích a imunitách Evropských společenství s ohledem na její finanční přispění podle smlouvy.
Uvedená cena musí být pevná, neměnitelná a musí být udána v eurech.
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené zadavatelem:
ENV.C.4/SER/2005/0019
IV.3.2) Lhůta pro získání zadávací dokumentace:
Lze získat do: 13.5.2005.
Cena: nehodící se.
IV.3.3) Lhůta pro podání nabídek:
26.5.2005. Čas: 16.00.
IV.3.4) Odeslání výzev k podání nabídek vybraným uchazečům:
nehodící se.
IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
Angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština.
IV.3.6) Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
12 měsíců od uzávěrky určené pro přijetí nabídek.
IV.3.7) Podmínky pro otevření nabídek
IV.3.7.1) Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek:
Otevírání nabídek se smí zúčastnit jeden zástupce od uchazeče (s průkazem totožnosti) (žádné výdaje nebudou hrazeny).
IV.3.7.2) Datum, čas a místo pro otevírání nabídek:
Den: 6.6.2005. Čas: 10.00.
Místo: 5 avenue de Beaulieu, B-1160 Brusel.

Oddíl VI: Další informace

VI.1) Je toto vyhlášení nepovinné?
Ne.
VI.2) Popřípadě uveďte, zda je tato veřejná zakázka opakovaná a uveďte odhadované datum zveřejnění dalších vyhlášení:
nehodící se.
VI.3) Vztahuje se zakázka k projektu/programu financovanému z prostředků EU?
Ano (k webové stránce EPER).
VI.4) Další informace:
nehodící se.
VI.5) Den odeslání tohoto vyhlášení:
4.4.2005.

Příloha A

I.2) Adresa, na které lze získat další informace a dokumentaci:
The European Commission, `Markets` Team, DG ENV.F.2 (BU-5 00/122), B-1049 Brusel. Tel.: (32-2) 296 00 08. Fax: (32-2) 299 44 49. E-mail: env-tenders@cec.eu.int s uvedením spisového čísla z bodu IV.3.1).
I.3) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky/žádosti o účast:
The European Commission, `Markets` Team, DG ENV.F.2 (BU-5 00/122), B-1049 Brusel. Tel.: (32-2) 296 00 08. Fax: (32-2) 299 44 49.
I.4) Adresa pro osobní dodání nabídek oprávněným představitelem nebo soukromou/expresní kurýrní službou:
Evropská komise, `Markets" Tým, DG ENV.F.2 (BU-5 00/122), Rue de Genève 1-3, B-1140 Evere.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Ivan Svoboda
odborný pracovník, specialista CzechTrade
ivan.svoboda@czechtrade.cz

Ivan Svoboda
Tel.: 420224907549
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí