zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čistírny odpadních vod - stavební práce

28.04.2005
Voda
Čistírny odpadních vod - stavební práce
* Referenční číslo: 
TE200555045
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
55045 
 
* Datum uzávěrky:  
06.07.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 81 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

SK-Piešt`any: Čistička odpadových vôd
2005/S 81-078987
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - OSOBITNÉ ODVETVIA

Práce

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Kukučínová 13, SK-921 79 Piešt`any. Tel.: 421 33 79 102 20. Fax: 421 33 77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Priemyselná č. 10, SK-921 79 Piešťany. Tel.: 033/79 102 20. Fax: 033/77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Priemyselná č. 10, SK-921 79 Krajina. Tel.: 033/79 102 20. Fax: 033/77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Priemyselná č. 10, SK-921 79 Piešťany. Tel.: 033/79 102 20. Fax: 033/77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
Vypracovanie projektovej dokumentácie a zhotovenie práce.
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služby:
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV - čistiareň odpadových vôd.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Dodávka projektových a stavebných prác pre projekt "Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Piešťany". Dodávateľ a jeho personál zrealizuje projektové a stavebné práce na základe zmluvy o dielo podľa zmluvných podmienok FIDIC pre zákazky typu "Dodávka technologického zariadenia a zákazky typu "Vyprojektuj - postav", prvé vydanie (žltá kniha). Predmet obstarávania zahŕňa modernizáciu a rozšírenie procesu , objektov a zariadení mechanického a biologického čistenia odpadových vôd na jestvujúcej ČOV v Piešťanoch vzhľadom na ďalšiu nitrifikáciu, denitrifikáciu a biologické odstraňovanie fosforu. Predmet obstarávania zahŕňa taktiež rekonštrukciu kalového a plynového hospodárstva. Po dokončení stavby bude ČOV čistiť OV pre 70 300 ekvivalentných obyvateľov.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch.
Kód NUTS: SK021.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45252100, 45252127, 45252000.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
867.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.1.11) Výnimky z uplatnenia európskych špecifikácií:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Rozsah predmetu obstarávania je súčasťou súťažných podkladov z hľadiska vecného i časového.
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť vykonané:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
37 mesiace od uzatvorenia zmluvy.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 5 000 000,00 SKK. Záruka za prevedenie diela je 10 % zo zmluvnej ceny.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Preddavky sa neposkytujú. Za vykonané práce má právo a povinnosť poskytovateľ vystaviť faktúru na základe odsúhlasených prác. Platobné podmienky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Predmet obstarávania bude financovaný z nasledovných prostriedkov:
Fond ISPA (kohézny fond) - 55% z oprávnených nákladov;
Štátny rozpočet Slovenskej republiky - 25% z oprávnených nákladov;
Rozpočet Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - 20% z oprávnených nákladov.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu pred podpisom zmluvy podľa § 20f - 20 j Občianskeho zákonníka, prípadne podľa § 56 alebo 221 Obchodného zákonníka.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služby a infomácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 29 ods. 1 zák. č. 523/2003 Z.z. a preukáže ich predložením dokladov podľa § 29 ods. 2, resp. ods. 3 cit. zákona.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
Uchádzač preukáže finančné postavenie:
- podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky o schopnosti plniť finančné záväzky;
- podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky o výške úverového limitu v objeme minimálne 15 000 000 SKK alebo ekvivalent v inej mene;
- podľa § 30 ods. 1 písm. c) súvahou, alebo výpisom z nej, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo výkaz o majetku a záväzkoch;
- podľa § 30 ods. 1 písm. d) obratom za predchádzajúce 3 roky - min. 200 000 000 SKK za každý rok (2002 - 2004).
Dôkazný prostriedok - audit za posledné 3 roky - úradne overená kópia alebo výkaz ziskov a strát za posledné tri roky - overená kópia alebo výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné tri roky.
III.2.1.3) Technická kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
Referencie týkajúce sa technickej spôsobilosti sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch a týkajú sa najmä:
- štruktúry zamestnancov uchádzača a návrhu uchádzača na kľúčových expertov;
- strojov a zariadení;
- predchádzajúcich skúseností uchádzača s realizáciou obdobných diel, uchádzač musí preukázať minimálne 1 zmluvu - ČOV v náklade stavby nad 40 mil. SKK a 1 zmluvu - ČOV v náklade nad 60 mil SKK;
- vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov. Požadujeme min. 25 zamestnancov;
- vyhlásenie technikov, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy bez ohľadu na to v akom zmluvnom vzťahu k uchádzačovi sú.
III.2.1.4) Ďalšie informácie:
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby vyhradené pre konkrétnu profesiu:
III.3.2) Bude sa požadovať, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.1.1) Pravidelné predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú.v. ES: 2005/S 48-046550 - Z: 26.2.2005.
IV.1.1.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.2) Počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
4/Vi/2005.
IV.3.2) Podmienky získania súžačných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať: 20.5.2005.
Cena: 2 380 SKK.
Podmienky a spôsoby platby: Poplatok za súťažné podklady uchádzač uhradí pred ich prevzatím do pokladne obstarávateľa - podateľňa na adrese podľa prílohy A časť I.2. alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet v Dexia banke na číslo účtu: 5227136001/5600. K žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uchádzač priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
6.7.2005. Čas: 11:00.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 12.11.2005.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou preukazujúcou sa originálom plnej moci uchádzača na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou uchádzačov, môže byť skupina zastúpená jedným z jej členov.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok preukazom totožnosti a originálom plnej moci uchádzača na zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
6.7.2005-12:00.
Priemyselná č.10, Piešťany, II. posch., veľká zas.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Nepovinné oznámenie:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakované a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Áno.
Program ISPA, finančné memorandum 2003 SK 16 P PE 018.
VI.4) Dodatočné informácie:
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.4.2005.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

Pavel Talafús
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí