zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co chystá Evropská unie v legislativě odpadů

31.05.2005
Odpady
Legislativa
Co chystá Evropská unie v legislativě odpadů
Přinášíme přehled předpisů, chystaných v rámci Rady a Parlamentu EU.

Návrh směrnice týkající se nakládání s odpady z těžebního průmyslu

Číslo návrhu: COM(03)319. Směrnice by měla být přijata ve druhé polovině roku 2005.

Návrh předpokládá vyžadovat po provozovatelích (těžařích) vypracování plánu odpadového hospodářství, zásady prevence havárií, vnitřních bezpečnostních opatření při těžbě nebo dobývání. Provozovatel musí získat před započetím těžby povolení a prokázat schopnost pokrytí nákladů spojených s nakládáním s odpady a požadavky na uzavření a následnou péči.

Návrh směrnice o bateriích a akumulátorech (viz § 30 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech)

Číslo návrhu: COM(03)723. Směrnice by měla být přijata v roce 2007.

Novelizace směrnice 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech. Zakazuje skládkování a spalování automobilových a průmyslových baterií. Sběr, nakládání a recyklace všech přenosných baterií budou financovány výrobci baterií (individuálně nebo kolektivně). Směrnice stanovuje cíle: sběr minimálně 160 kg na obyvatele pro všechny přenosné baterie (musí být sebráno 80 % ročně produkovaných NiCd baterií). Cíle pro recyklaci: 65 % průměrného množství olověných baterií, 75 % průměrného množství NiCd baterií, 55 % průměrného množství ostatních baterií.

Návrh směrnice novelizující směrnici 94/62/ES o obalech a obalovém odpadu

Číslo návrhu: COM(04)127. Směrnice by měla být přijata v druhé polovině roku 2005.

Směrnice se zabývá cílovými hodnotami pro využití a recyklaci obalů nových přistupujících členských států EU. Směrnice umožňuje novým členským zemím stanovit vlastní konečné termíny pro dosažení cílových hodnot (nejpozději rok 2012). Cílové hodnoty, které mají být dosaženy, jsou stanoveny v novelizované směrnici 94/62/EC o obalech: celková recyklace 55-80 % (oproti stávajícím 25-45 %), sklo 60 %, papír a lepenka 60 %, kovy 50 %, dřevo 15 %, plasty recyklované zpět na plasty 22,5 % (oproti stávajícím 15 % pro všechny materiály).

Návrh kodifikované verze rámcové směrnice 75/442/EEC o odpadech

Číslo návrhu: COM(03)731. Směrnice měla být přijata do konce roku 2004 - zatím nepřijata.

Konsolidované znění směrnice se začleněnými novelizacemi do jednoho dokumentu. Návrh směrnice týkající se schopnosti recyklace u vozidel s ukončenou životností.

Číslo návrhu: COM(04)162. Parlament: plenární hlasování v rámci prvního čtení se očekává v prvním čtvrtletí roku 2005. Směrnice by měla být přijata v roce 2006.

Směrnice požaduje, aby osobní vozidla (kategorie M1) a lehká nákladní vozidla (kategorie N1) a nové, příp. znovu využité součásti těchto vozidel byly znovu použity a/nebo recyklovány nejméně v objemu 85 % (hmotnostních) a znovu využity/obnoveny nejméně v objemu 95 % (hmotnostních). Výrobci musí prokázat schvalovacímu orgánu, že vozidla splňují recyklační požadavky. Airbagy, bezpečnostní pásy, sedadla, zámky řízení, imobilizéry, katalytické konvertory a výfukové tlumiče nemůžou být znovu využívány z bezpečnostních důvodů.

Návrh nařízení týkající se přepravy odpadů

Číslo návrhu: COM(03)379. Nařízení by mělo být schváleno v roce 2006.

Návrh novelizuje nařízení 259/93 o prohlídce a kontrole lodí přepravujících odpad v rámci zemí EU i z/do EU.

PŘIPRAVOVANÉ INICIATIVY

Příprava návrhu novely směrnice 86/278/EEC týkající se kalů z čistíren odpadních vod

Cílem směrnice by bylo podpořit užívání kalu na nezemědělské půdě. Rozšiřuje definici kalu tak, aby pokrývala kal z městských čistíren odpadních vod, septiků, odpadních vod z obydlí, průmyslových odvětví zahrnujících výrobu potravin a nápojů, výroby buničiny a papíru a z kožedělného průmyslu. Návrh zavádí přísnější limity pro obsah těžkých kovů v kalech a rozšiřuje seznam sledovaných těžkých kovů (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn a Hg) o chrom. Může předložit limitní hodnoty pro organické sloučeniny a dioxiny a pro vyluhovatelnost dusíku. Požaduje přednostní biologické, chemické nebo tepelné zpracování kalu. Může požadovat, aby určitá úroveň těžkých kovů a organických sloučenin byla redukována již u zdroje (před vstupem do kanalizace) s cílem využitelnosti 75 % městských kalů vhodných k nanášení na půdu během 20 let. Návrh by měl být Komisí předložen v prvním čtvrtletí 2005. Směrnice by měla být přijata v roce 2006.

Příprava návrhu směrnice o biologicky rozložitelných odpadech

Cílem návrhu je podpora separovaného sběru a nakládání s bioodpady tak, aby byly splněny cíle dané směrnicí o skládkování odpadů (99/31/EC) týkající se množství odpadů ukládaných na skládky: do roku 2006 bude na skládky ukládáno max. 75 % množství celkových komunálních biologicky rozložitelných odpadů produkovaných v roce 1995, do roku 2009 pokles na 50 % a do roku 2016 pokles na 35 %. Předkládá návrh povolení a procesní požadavky pro zařízení k nakládání s bioodpady s možností výjimky pro zařízení s celkovou roční produkcí 100 t kompostu. Předkládá standardy kvality kompostu ve třech kategoriích. Členské státy by měly podporovat kompostování odpadu v domácnostech. Vysoce kvalitní kompost může být klasifikován jako druhotná surovina. Návrh směrnice by měl být Komisí předložen v prvním čtvrtletí 2005. Směrnice by měla být přijata v roce 2006.

Příprava Sdělení o environmentálních vlivech PVC

K prověření environmentálních vlivů se bude používat hodnocení životního cyklu PVC. Bude se zjišťovat zejména používání různých PVC aditiv, včetně ftalátů, olova a kadmia, společně s nakládáním s odpady z PVC.

Návrh zákonného opatření pro klasifikaci procesů energetického využití odpadů (waste-to-energy processes)

Budou stanovena kritéria pro stanovení, kdy je možné považovat spalování za energetické využívání odpadů. Budou změněny definice D10 (spalování na zemském povrchu - jako proces odstranění) a R1 (použití jako palivo k výrobě energie - jako proces využití) v rámcové směrnici o odpadech 75/442/EEC.

Návrh zákonného opatření nebo směrnice o definici odpadu

Práce budou zaměřeny na zpřesnění definice uvedené v rámcové směrnici o odpadech 75/442/EEC. Bude určeno, za jakých okolností a v jakých případech má být materiál zařazen jako odpad a kdy se odpad stává surovinou nebo produktem. Bude stanovena definice druhotné suroviny.

Zdroj: www.infoodpady.cz

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí