zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - Cards — Vybavení pro monitorování pitné a odpadové vody

28.06.2005
Voda
EuropeAid - Cards — Vybavení pro monitorování pitné a odpadové vody
* Referenční číslo: 
TE200555917
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Srbsko a Černá Hora 
 
* Identifikační číslo tendru: 
55917 
 
* Datum uzávěrky:  
23.08.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 120 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T16 Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům
 

YU-Bělehrad: Cards — Vybavení pro monitorování pitné a odpadové vody
2005/S 120-117923
Lokalita: Srbská republika

Vyhlášení veřejné zakázky na dodávky

1. Referenční číslo:
EuropeAid/120975/D/S/YU
2. Řízení:
Mezinárodní otevřené řízení.
3. Program:
Cards.
4. Financování:
Evropská agentura pro obnovu, rozpočet na rok 2005.
5. Zadavatel:
European Agency for Reconstruction, Bělehrad, Republika Srbsko a Černá Hora.

Předmět zakázky

6. Popis zakázky:
Dodání, instalace, přezkoušení, uvedení do provozu, garanční podpora a možné poprodejní služby a s tím spojené školení poskytované dodavatelem vybavení pro monitorování pitné a odpadové vody.
7. Počet a názvy položek:
1 položka.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby, jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z členských států EU a ze zemí a území regionů zahrnutých do a/nebo oprávněných nařízením o programu Cards nebo jinými zvláštními předpisy příslušejícími k programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz také bod 21 níže). Všechno zboží pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací, které jsou uvedeny v oddílu 2.3.3 Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství (dostupný na následující internetové adrese: europa.eu.int
10. Počet nabídek:
Uchazeči (včetně firem v rámci stejné právní skupiny a dalších členů stejného konsorcia) mohou pro každou položku předložit pouze 1 nabídku. Tito uchazeči nesmí figurovat v žádné další nabídce jako subdodavatelé. Subdodavatelé se mohou podílet na jedné, nebo na více nabídkách. Nabídky na části položky nebudou brány v úvahu. Každý uchazeč může ve své nabídce uvést, že poskytne slevu v případě, že jeho nabídka bude přijata pro více než 1 položku. Uchazeči nesmí předložit nabídku pro různorodé řešení jako dodatek k jejich nabídce na dodávky vyžadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Při podávání své nabídky uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši 24 000 EUR. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Tato záruka bude vyžádána v případě, že uchazeč nesplní závazky uvedené ve své nabídce.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % ceny zakázky v euro při spolupodpisu smlouvy. Tato musí být doručena do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel zadavatelem podepsanou smlouvu. Jestliže vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určeném čase, zakázka bude neplatná a nová zakázka bude přisouzena a zaslána uchazeči, který předložil druhou ekonomicky nejvýhodnější, vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Nepovinná návštěva místa provedení se uskutečni dne 8.7.2005 v 10.00 v Institute for Public Health Belgrade (Institut veřejného zdraví v Bělehradě) a v 12.00 v Hydrometeorological Service of the Republic of Serbia (Hydrometeorologické služby Srbské republiky). Podrobné informace o místě setkání a kontaktní informace jsou uvedeny v pokynech pro uchazeče v zadávací dokumentaci.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Maximální doba doručení:
Maximální doba doručení, včetně instalace a uvedení do provozu: 4 měsíce ode dne podepsání smlouvy oběma stranami.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
1) Hospodářská a finanční kapacita:
průměrný roční obrat uchazeče pro poslední 3 roky, 2002, 2003 a 2004 musí byt alespoň 2 500 000 EUR.
2) Odborná kapacita:
uchazeč má uskutečněno dodání minimálně celkem 2 doložených zařízení v uvedeném sektoru a v požadovaných případech i školení, během uplynulých 5 let (rok 1999 či poté). Podíl uchazeče v celkové dodávce vybavení projektu uskutečněné při minimálním celkovém počtu 2 instalací musí mít minimální hodnotu alespoň 550 000 EUR.
3) Technická kapacita:
uchazeč musí poskytnout důkaz, pokud se to vyžaduje, o vlastním certifikátu řízení kvality v souladu s požadavky ISO 9001, nebo certifikátu výrobce, pokud dodavatel není výrobce, v patřičných sektorech, a toho, že bude schopen zajistit účinné poprodejní služby, specializované školení, technickou podporu a dodání originálních náhradních dílů prostřednictvím místní organizace autorizované výrobcem.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Zakázka bude přidělena technicky a administrativně vyhovující nabídce s nejnižší cenou.

Nabídkové řízení

18. Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace v angličtině je dostupná ode dne uveřejnění u Evropské agentury pro obnovu (European Agency for Reconstruction), Vasina 2–4, 11000 Bělehrad, Srbsko a Černá Hora s uvedením reference „EuropeAid/120975/D/S/YU“.
Abyste mohli zadávací dokumentaci získat, zašlete prosím písemnou žádost pouze faxem: (381-11) 302 34 66, k rukám Procurement Officer (úředníka odpovědného za zadávání veřejných zakázek). Žádost musí obsahovat následující formulaci: „Request for Tender Dossier for Supply of Laboratory Equipment for Water and Wastewater Quality Monitoring, Republic of Serbia — Publication ref. EuropeAid/120975/D/S/YU“. Spolu s žádosti poskytněte i následující informace: název společnosti; jméno kontaktní osoby; poštovní adresu; telefonní číslo; číslo faxu; a e-mailovou adresu, na kterou chcete aby vám byla zadávací dokumentace zaslána. Zadávací dokumentace bude zaslána pouze e-mailem.
Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky týkající se této zakázky, by je měli zaslat písemně na tuto adresu:
European Agency for Reconstruction (Evropská agentura pro obnovu), K rukám: Procurement Officer, Vasina 2–4, 11000 Bělehrad, Srbsko a Černá Hora. Fax: (381-11) 302 34 66;
(s uvedením referenčního čísla jako v bodě 1) nejméně 21 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek uvedené v bodě 19. Zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek.
19. Lhůta pro podání nabídek:
Uzávěrka pro předkládání nabídek je dne 23.8.2005 ve 14.00 hodin bělehradského místního času na adrese:
European Agency for Reconstruction, k rukám: Procurement Officer, Vasina 2–4, 11000 Bělehrad, Srbsko a Černá Hora.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
Otevírání nabídek se bude konat dne 23.8.2005 ve 14.00 bělehradského místního času na adrese uvedené v bodě 18.
21. Právní základ:
Nařízení Evropské rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5.12.2000 ve znění nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10.12.2001.
22. Zrušení:
Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoliv zrušit.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

Pavel Talafús
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí