zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předpoklady šetrného a komplexního využití ložiska

25.07.2005
Geologie
Předpoklady šetrného a komplexního využití ložiska
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí ministra životního prostředí

K posuzování vlastnických poměru v řízení o udělení předchozího souhlasu dle § 24 odst. 4 horního zákona

k § 24 odst. 3 a 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

I. Předpokladem pro šetrné a komplexní využití ložiska živicové suroviny a štěrkopísku je jejich dobývání jednou organizací v rámci jednoho těžebního prostoru.

II. V řízení podle ustanovení § 24 odst. 4 horního zákona se neposuzují vlastnické poměry k pozemkům dotčeným navrženým dobývacím prostorem. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 5. dubna 2004, č.j. M/100319/04, SRK/176/R-1546/04) Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím nepřiznalo společnosti P.B. s.r.o. (dále jen „odvolatel“) přednostní nárok na získání předchozího souhlasu podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stanovení dobývacího prostoru MI pro dobývání výhradního ložiska vyhrazeného nerostu (živicové suroviny) a nevyhrazeného nerostu (štěrkopísky). Týmž rozhodnutím ministerstvo předchozí souhlas neudělilo.
Dřívější rozklad odvolatele proti tomuto rozhodnutí ministr svým rozhodnutím zamítl a rozhodnutí potvrdil, s tím, že námitky rozkladu shledal neopodstatněnými. Po prostudování spisu se totiž ztotožnil s hodnocením ministerstva v tom, že návrh jiné organizace – družstva D. zaručuje lepší využití výhradního ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů tak, jak to požaduje ustanovení § 24 odst. 4 horního zákona. Družstvu D. byl rovněž následným rozhodnutím ministerstva udělen předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, přičemž rozhodnutí bylo poté opatřeno doložkou právní moci a doručeno odvolateli. Odvolatel však poté podal návrh na obnovu řízení a tuto odůvodňuje skutečností, že družstvu D. byl udělen předchozí souhlas, o který odvolatel rovněž žádal, aniž by tento mohl hájit svá práva jako účastník řízení. Ministerstvu vytýká, že nepřihlédlo k vlastnickým poměrům k pozemkům v lokalitě se nacházejícím. Ministerstvo obnovu řízení svým rozhodnutím nepovolilo, neboť nebyla prokázána existence důvodů pro povolení obnovy dle § 62 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutí o nepovolení obnovy podal odvolatel rozklad, v němž zpochybňuje postup ministerstva při doručování rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu družstvu D. a žádá, aby k jeho předchozímu dopisu, v němž se domáhá obnovy řízení, bylo přihlíženo jako k rozkladu. Tento poslední návrh odvolatele ministr posoudil jako zpětvzetí návrhu na obnovu řízení, přičemž pokud je takto vzat návrh na zahájení řízení zpět, podle § 30 správního řádu správní orgán se souhlasem účastníků řízení toto řízení zastaví. Družstvo D. jako účastník řízení se zastavením řízení vyslovilo souhlas. Ministr tedy s přihlédnutím k návrhu zvláštní (rozkladové) komise svým rozhodnutím zastavil řízení o povolení obnovy řízení, a poté, co bylo k žádosti odvolatele jeho podání vyhodnoceno jako rozklad, tento po přezkoumání zamítl a rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu družstvu D. potvrdil.

Z odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 horního zákona ministerstvo posuzovalo jak návrh odvolatele, tak návrh družstva D. z toho hlediska, který návrh zaručuje lepší využití výhradního ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů…V předmětné lokalitě byly ve prospěch družstva D. již stanoveny jiné dobývací prostory. Předpokladem pro šetrné a komplexní využití ložiska živicové suroviny a štěrkopísku je jejich dobývání jednou organizací v rámci jednoho těžebního prostoru. Zabezpečit vytěžení ložiska jako celku může tedy pouze družstvo D. Rovněž z hlediska obecné ochrany rostlin a živočichů, ekosystémů, krajinného rázu, zemědělského původního fondu, ovzduší a podzemních vod představuje rozdělení ložiska dvěma velkými težebnami vyšší míru ohrožení životního prostředí. Postup těžební fronty z jednoho místa umožňuje provádět plynulou sanaci a revitalizaci vytěženého prostoru a minimalizovat nároky na zábor zemědělského půdního fondu. V případě dvou těžeben by musela být ze zemědělského půdního fondu vyňata nesrovnatelně větší plocha, zvětšená nejen o plochu nově založené pískovny, ale i o příjezdové komunikace, prostory pro budovy, těžební a úpravnické zařízení apod. S dvojím provozem v lokalitě by pak bylo spojeno zvýšené zatížení hlukem, prachem, exhalacemi z motorů a zvýšené nebezpečí kontaminované vody i horního prostředí ropnými deriváty. V řízení podle ustanovení § 24 odst. 4 horního zákona se neposuzují vlastnické poměry k pozemkům dotčeným navrženým dobývacím prostorem… Svá vlastnická práva bude moci odvolatel uplatnit v dalších řízeních (např. o stanovení dobývacího prostoru).

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí