zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poptávka - Geologický průzkum

21.07.2005
Geologie
Poptávka - Geologický průzkum
* Referenční číslo: 
TE200556158
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
56158 
 
* Datum uzávěrky:  
12.09.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 138 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby
 

SK-Bratislava: Geologický prieskum
2005/S 138-136852
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Martin Németh, Mlynské Nivy 45, SK-821 09 Bratislava. Tel.: 00421/2/58311 150. Fax: 00421/2/58311 701. E-mail: martin.nemeth@ndsas.sk. URL: www.ndsas.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť
Ako v bode I.1.
I.5) Typ obstarávateľa:
Iné.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služieb.
Kategória služby: 12.
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Podrobný inžinierskogeologický prieskum stavby diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Podrobný inžinierskogeologický prieskum stavby diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité v celkovej dĺžke 12,153 km.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Svrčinovec - Skalité.
Kód NUTS: SK03.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC):
KP: 74.20.71.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť uplatnené:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
Počnúc: 20.9.2005 - Končiac: 30.5.2006.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky - výška zábezpeky: 1 000 000,- SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Preddavok sa neposkytne, úhrada za vykonané služby v zmysle súťažných podkladov.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Nešpecifikuje sa.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služieb a informácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
§29 ods. 1 až 4, §30 ods. 1 písm. a), ods. 5 písm. a), c), e) a h) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
V zmysle §29 ods. 1 až 4 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita – požadované dôkazné prostriedky:
V zmysle §30 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
III.2.1.3) Technická kapacita – požadované dôkazné prostriedky.
a) V zmysle §30 ods. 5 písm. a), c), e) a h) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
b) Zoznam splnených zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania (IGP) pre stavby ciest a diaľnic za roky 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 a zoznam splnených zmlúv s geologickými pomermi v zosuvných územiach nad 2 mil. Sk bez DPH s uvedením názvu poskytnutej služby, zmluvnej ceny, zmluvného termínu, názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera - jeho sídlo a kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa).
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:
Áno.
Osoby uvedené v pracovnej skupine, ktorá bude akciu zabezpečovať, musia mať odbornú spôsobilosť vydanú na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
III.3.2) Požaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:
Áno.

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Zujemcovia už boli vybraní:
IV.1.2) Odôvodnenie výberu konania so skrátenými lehotami:
IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.3.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2005/S 125-123669 - Z: 1.7.2005.
IV.1.3.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.4) Predpokladaný počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pokiaľ ide o:
Kritériá uvedené nižšie:
1: Cena.
2: Skúsenosti uchádzača s geologickými pomermi v zosuvných územiach.
3: Kvalita.
V zostupnom poradí priority: Áno.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
1500/234/200519.
IV.3.2) Podmienky získania súťažných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať do: 19.8.2005.
Cena: 500 SKK.
Podmienky a spôsoby platby: Súťažné podklady sú za úhradu k dispozícii na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Implementačný odbor, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava v čase od 8:00 do 12:00 hod., v hotovosti pred poskytnutím súťažných podkladov, alebo zložením finančných prostriedkov na účet č. 7698851/1200, variabilný symbol 1500, peňažný ústav: UniBanka filiálka Bratislava. Po úhrade poplatku bude vystavená faktúra - daňový doklad s náležitosťami podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z príjmov. Súťažné podklady budú poskytnuté uchádzačovi len na základe písomnej žiadosti.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
12.9.2005. Čas: 09:00 miestneho času.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 12.1.2006.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami:
Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
12.9.2005-10:00 miestneho času.
NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Toto oznámenie je nepovinné:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakovan a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Áno.
Projekt bude spolufinancovaný z programu TEN-T.
VI.4) Dodatočné informácie:
Obstarávateľ si v zmysle §25 ods. 6 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia.
Obstarávateľ si v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom pri opakovanom plnení predmetu obstarávania.
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1). Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v Národnej diaľničnej spoločnosti na Implementačnom odbore v čase od 8:00 do 12:00 hod.
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
19.7.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí