zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak vést správně evidenci odpadů

26.09.2005
Odpady
Legislativa
Jak vést správně evidenci odpadů
Pro povinnost vést průběžnou evidenci není stanoven žádný limit a proto ji vedou všichni původci a oprávněné osoby
Podle ustanovení zákona č. 185/Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (§ 39, odst. 1), jsou původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Způsob vedení evidence stanoví prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Průběžnou evidenci odpadů vedou
, ve smyslu § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, všichni původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady. Průběžná evidence se vede:

·        za odpady vlastní a

·        za odpady převzaté.

Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Pro povinnost vést průběžnou evidenci není stanoven žádný limit a proto ji vedou všichni původci a oprávněné osoby, které provádějí sběr, výkup, úpravu, využívání a odstraňování odpadů při každém výskytu nebo nakládání.

Průběžná evidence se nezasílá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ani MŽP.

Účel vedení:
Průběžná evidence slouží k
- získání přehledu o nakládání s odpady v provozovně,
- jako dokumentace předkládaná kontrolním orgánům ve smyslu povinností vyplývajících ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění a také
- k získání sumárních údajů na konci sledovaného roku pro rozhodnutí, zda je firma povinna zpracovat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady a zaslat je příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Pro tuto povinnost platí množstevní limity uvedené v § 39, odst. (2) zákona.

Forma a obsah evidence:
Pro vedení průběžné evidence není předepsána žádná jednotná forma. Průběžná evidence však musí obsahovat minimálně údaje uvedené v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve vyhláškou stanovené  periodicitě.

Vzhledem k tomu , že průběžná evidence je podkladem pro sestavení ročního Hlášení o produkci a nakládání s odpady lze pro její vedení použít upravený formulář přílohy č. 20 výše uvedené vyhlášky, který se však musí doplnit o sloupec pro vedení datumu jednotlivých produkcí nebo nakládání. Zároveň doporučujeme pro způsoby nakládání použít kódy nakládání uvedené v téže vyhlášce.

Vyhláška č. 383/2001 Sb. taxativně ukládá vést v průběžné evidenci následující údaje (v závorce je uveden sloupec, ve kterém se údaj v tabulce č. 1 vyplňuje):

·        Datum (sloupec 1)

·        Číslo zápisu (2)

·        Jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence (v hlavičce tabulky)

Pro odpady vlastní:

·        Množství vyprodukovaného (vzniklého) odpadu (7)

·        Název odpadu dle Katalogu odpadu (4)

·        Katalogové číslo  (3)

·        Kategorie odpadu (5)

·        Způsob naložení  (9)

Pro odpad předaný jiné oprávněné osobě:

·        Množství předaného odpadu (8)

·        Katalogové číslo  (3)

·        Kategorie odpadu (5)

·  IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba nebo identifikační údaje fyzických osob, kterým byl odpad předán“. (10)

Pro odpad přijatý od jiné oprávněné osoby:

·        Množství přijatého odpadu (7)

·        Název odpadu dle Katalogu odpadu (4)

·        Katalogové číslo  (3)

·        Kategorie odpadu (5)

·        Způsob naložení  (9)

·        IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba nebo identifikační údaje fyzických osob,od kterých byl odpad převzat“. (10)

·        identifikační číslo VIN (vehicle identification number) vede se pouze  u vybraných autovraků

Způsob vedení evidence závisí na každé provozovně. Lze vyplňovat průběžně, jak se s jednotlivými druhy odpadů nakládá (druhy odpadů, produkce, nakládání) nebo lze evidenci vést samostatně podle jednotlivých druhů (kódů) odpadů.

Vysvětlivky:

Kategorie odpadu
se vyplňuje vždy dle Katalogu odpadů. Odpady, které jsou označeny v Katalogu „*“ včetně tzv. zrcadlových položek se označují  N, ostatní odpady se označují O. Výjimkou jsou odpady, které nejsou označeny v Katalogu „*“ a kategorie nebezpečný odpad jim byla přisouzena proto, že vykazují některou z nebezpečných vlastností (zákon § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2), které se pro účely evidence označují O/N.

Odpad vlastní
je odpad vyprodukovaný při vlastní výrobě. Vlastním odpadem je rovněž odpad, který vznikl úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu. Při této úpravě nebo přepracování však musí vzniknout jiný druh (kód tj. katalogové číslo) odpadu, než byl původní. Např. vlastním odpadem není odpadní olej, který byl upraven filtrací nebo odstředěním a předán k dalšímu využití.

Odpad předaný 
odpad, který předal původce jiné oprávněné osobě nebo předala jedna provozovna jiné provozovně stejného původce nebo předala jedna provozovna jiné provozovně stejné oprávněné osoby.

Odpad převzatý 
odpad, který oprávněná osoba převzala od původce nebo provozovna původce převzala od jiné provozovny stejného původce nebo provozovna oprávněné osoby převzala od jiné provozovny stejné oprávněné osoby.

Kódování způsobů nakládání
je uvedeno v tabulce č. 2. Vzhledem k tomu, že se jedná o kódování určené pro vyplnění ročního Hlášení o produkci a nakládání s odpady, ve kterém se nevyskytuje způsob nakládání – uloženo do skladu. Doporučujeme pro tento způsob nakládání v průběžné evidenci použít kódy: AR13, AD15 nebo AN5 = vyprodukovaný odpad uložený do skladu, BR13, BD15 nebo BN5 = převzatý odpad uložený do skladu, ale je možné použít vlastní (jiný) kód.

Poznámka - Vypouští se celá Tabulka: Kategorie odpadů, které musejí být kontrolovány
Kódování způsobů nakládání s odpady

Pro kódování vlastních způsobů nakládání byly převzaty kódy z příloh č. 3 a 4 zákona
č. 185/2001 Sb., které   byly doplněny o  další potřebné sledované způsoby.

Způsob nakládání s odpady se označuje tříznakovým   kódem (písmena a číslice), přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.


Původ odpadu:

X = A =  pro vlastní odpad

X = B =  pro odpad převzatý od jiné firmy

X = C =  pro odpad na skladě

 to znamená, že:

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad odebraný ze skladu, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle tabulky č. 2:

Y = 0  nebo R  nebo D nebo N

Z = 0 nebo poslední číslo tříznakového kódu  z  tabulky č. 1

Tabulka č. 2 – Kódování původu a způsobů nakládání s odpady

 

Způsob Kód

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)

A00

Odpad převzatý od jiné oprávněné osoby  (sběr, výkup, shromažďování) nebo jiné provozovny                                              

B00

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. 1. vykazovaného roku)

C00

Využívání odpadů

 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem

k výrobě energie

XR1

Získání /regenerace rozpouštědel

XR2

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů)

XR3

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

XR4

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

XR5

Regenerace kyselin a zásad

XR6

Obnova látek používaných ke snižování znečištění

XR7

Získání složek katalyzátorů

XR8

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů

XR9

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

XR10

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10

XR11

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

XR12

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)

XR13

Odstraňování odpadů

 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

XD1

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.)

XD2

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.)

XD3

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)

XD4

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.)

XD5

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD8

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

XD9

Spalování na pevnině

XD10

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

XD12

Úprava složení nebo smíšení  odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD13

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13

XD14

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství)

XD15

Ostatní

 

Využití odpadů  na rekultivace, terénní úpravy apod.

XN1

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

XN2

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)  nebo jiné provozovně   

XN3

Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného  roku

XN5

Dovoz odpadu z státu EU

XN6

Vývoz odpadu do státu EU

XN7

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

XN8

Zpracování autovraku

XN9

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)

XN10

Využití odpadu na rekultivace

XN11

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

XN12

Kompostování

XN13

Biologická dekontaminace

XN14

Protektorování pneumatik

XN15

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU

XN16

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN17

Pozn.: - v tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřichází v úvahu.

Autor: Ing. Pavel Vejnar, VÚV TGM
Zdroj: http://www.techportal.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí