zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled pracovních jednání, seminářů a konferencí

01.09.2009
Environmentální účetnictví
Přehled pracovních jednání, seminářů a konferencí

V roce 2000 vznikly pracovní skupiny k řešení problematiky environmentálního účetnictví na makro i mikro úrovni. Níže je uveden přehled jejich jednání, seminářů a konferencí organizovaných k tomuto tématu včetně příspěvků.

2009

26.-28. května 2009
mezinárodní konference "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni", která proběhla jako doprovodná konference Ekologických veletrhů Brno - WATENVI 2009.
Sboník příspěvků česky - english

2008

19.-21. května 2008
mezinárodní konference "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni", která proběhla jako doprovodná konference Ekologických veletrhů Brno, tj. společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a mezinárodní výstavy VOD-KA.
Sboník příspěvků česky - english

2007

23.-25. května 2007
mezinárodní konference "Environmentální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje (EA-SDI)" pořádaná pod záštitou ministra životního prostředí a předsedy Českého statistického úřadu, organizovaná Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Karlovou univerzitou - Centrem pro otázky životního prostředí.
Konference navázala na mezinárodní konferenci EA-SDI 2005 a jejím cílem bylo podporovat podvědomí o konceptech a nástrojích udržitelnosti využívajících indikátory a environmentální účetnictví jako podklad pro zlepšení interpretace. Sdílet s účastníky vědomosti o aktuální situaci v environmentálním účetnictví na makro a mikro úrovni rovněž v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje. Otevřít diskusi o dalším směru rozvoje v oblasti environmentálního účetnictví a indikátorů udržitelného rozvoje.
http://ea-sdi.ujep.cz/en/2007/proceedings

28.-30. května 2007
mezinárodní konference "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni", která proběhla jako doprovodná konference Ekologických veletrhů Brno, tj. společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a mezinárodní výstavy VOD-KA.
Cílem konference byla diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni. Na jednání byly zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku. Součástí konference byla návštěva Ekologických veletrhů, tj. mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy).
Sboník příspěvků česky - english

2006

22. - 24. 5. 2006
mezinárodní konference "Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni", která proběhla jako doprovodná konference společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a VOD-KA.
Cílem konference byla diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni. Na jednání byly zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku. Součástí konference byla návštěva mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a výstavy VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy).
Sboník příspěvků česky - english

2005

4. dubna 2005
celorepublikové pracovní jednání k problematice environmentálního účetnictví
Jeho cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního prostředí a s průběhem řešení projektů vědy a výzkumu v oblasti environmentálního účetnictví.
Texty k jednotlivým přednáškám česky

5.-6. září 2005
mezinárodní seminář "Ekonomické a sociální souvislosti udržitelného rozvoje - Aplikace environmentálního účetnictví na mikro a makro úrovni".
Cílem semináře byla diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti ochrany životního prostředí a jejích ekonomických aspektů, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni. Na jednání byly zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.
Sboník příspěvků česky - english

25.-27. září 2005
mezinárodní konference pořádaná pod záštitou ministra životního prostředí a předsedy Českého statistického úřadu, organizovaná Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Karlovou univerzitou - Centrem pro otázky životního prostředí v rámci projektů VaV 1C/4/17/04: Aplikace environmentálního účetnictví (projekt podporovaný Ministerstvem životního prostředí) a INFOSDEV EVG3-CT-2002-80007: Informace o udržitelném rozvoji - Vzdělávání, ekonomické nástroje a indikátory (projekt podporovaný Evropskou Komisí), která se uskutečnila pod názvem "Environmentální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje".
Cílem konference bylo podporovat podvědomí o konceptech a nástrojích udržitelnosti využívajících indikátory a environmentální účetnictví jako podklad pro zlepšení interpretace. Sdílet s účastníky vědomosti o aktuální situaci v environmentálním účetnictví na makro a mikro úrovni rovněž v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje. Otevřít diskusi o dalším směru rozvoje v oblasti environmentálního účetnictví a indikátorů udržitelného rozvoje.
Abstrakty z konference česky - english

16.11.2005
Seminář Environmentální účetnictví na mikro- a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR. Seminář byl organizován MŽP, CEMC (České ekologické manažerské centrum) a CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) v rámci projektu vědy a výzkumu: Aplikace environmentálního účetnictví na miro a makro úrovni.
Seminář byl určen zejména pro podniky, ale nejen pro ně. Byl zaměřen na všechny, kteří uvažují a nebo již praktikují environmentální reporting a chtějí se pokusit o tzv. reporting udržitelného rozvoje či chtějí hodnotit přínos své organizace k udržitelnému rozvoji a nebo se zajímají o environmentální účetnictví. Účastníci byli seznámeni s výsledky ojedinělého průzkumu v oblasti skutečného přínosu environmentálního managementu k udržitelnému rozvoji, který probíhal za spoluúčasti podniků a s některými dalšími výstupy CENIA v oblasti makroekonomické části projektu. Součástí semináře byla prezentace o informačních zdrojích CENIA a EnviWeb.
Doprovodná publikace k semináři

2004

29. března 2004
celorepublikové pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví
Jeho cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního prostředí a se zkušenostmi podniků s implementací environmentálního účetnictví a systémů environmentálního managementu.
Sborník česky

29. dubna 2004
seminář k problematice makroekonomického environmentálního účetnictví "Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD a mezinárodními institucemi", který byl pořádán v rámci kontrolního dne projektu VaV/320/3/03: Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí.
Cílem semináře bylo především rozvinout diskusi nad tématy jednotlivých příspěvků.
Podkladový materiál k semináři česky

15. listopadu 2004
mezinárodní seminář organizovaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Karlovou univerzitou - Centrem pro otázky životního prostředí v rámci projektu Ministerstva životního prostředí VaV 1C/4/17/04: Aplikace environmentálního účetnictví, který proběhl pod názvem "Environmentální účetnictví v České republice".
Jeho cílem bylo podporovat podvědomí o konceptech a nástrojích používání environmentálního účetnictví jako podklad pro zlepšení interpretace. Sdílet s účastníky vědomosti o aktuální situaci v environmentálním účetnictví na makro a mikro úrovni. Otevřít diskusi o dalším směru rozvoje v oblasti environmentálního účetnictví v České republice.
Abstrakty ze semináře česky - english

14. prosince 2004
seminář k problematice makroekonomického environmentálního účetnictví "Státní politika životního prostředí a její dopady na makroekonomické veličiny ČR", který byl pořádán v rámci kontrolního dne projektu VaV 1C/4/42/04: Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice.
Cílem semináře bylo především formulovat hypotézy vyjadřující vztah mezi opatřeními politiky životního prostředí a makroekonomickými agregáty, které budou testovány v následujícím výzkumu.
Text česky

2003

28. ledna 2003
zasedání pracovní skupiny environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni, jehož téma bylo "Trh se skleníkovými plyny - nový ekonomický fonomén".
Podkladový materiál česky

25. března 2003
zasedání pracovní skupiny environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni, jehož téma bylo "Makroekonomické modely v ČR - stav a perspektivy".
Podkladový materiál česky

1. dubna 2003
zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví.
Diskusní materiál česky

24. června 2003
celorepublikové pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví.
Jeho cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního prostředí a se zkušenostmi podniků s implementací environmentálního účetnictví. Na jednání byly zároveň prezentovány výsledky řešení grantového projektu GAČR Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management (registrační číslo grantového projektu: 402/02/0092)
Sboník příspěvků česky

7.-9. října 2003
mezinárodní vědecká konference "Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí".
Cílem konference byla diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti ochrany životního prostředí a jejích ekonomických aspektů, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví. Na jednání byly zároveň prezentovány výsledky řešení grantových projektů zaměřených na danou problematiku. Součástí konference byla návštěva Mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX Brno (včetně doprovodných programů a s prezentací informačních systémů na podporu systémů environmentálního managementu).
Sboník příspěvků česky - english

1. prosince 2003
celorepublikové pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví
Jeho cílem bylo seznámit účastníky s výsledky práce pracovní skupiny Environmentální účetnictví na podnikové úrovni za rok 2003 a stanovit postup prací v roce 2004
Sborník česky

2002

26. února 2002
zasedání pracovní skupiny environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni, které bylo věnováno problematice oceňování škod na životním prostředí.
Na tomto jednání byl přednesen příspěvek Ing. Petry Málkové "Oceňování škod na životním prostředí v legislativě USA" k němuž se rozpoutala živá diskuse.
Teze česky

26. března 2002
zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví.
Pracovní skupina zde projednávala materiál zabývající se problematikou environmentálních nákladů, který vychází z koncepce a pojetí Expert Working Group on "Improving the role of Government in the Promotion of Environmental Managerial Accounting" (Jasch Ch.: Workbook 1, Environmental Management Accounting Metrics, Procedures and Principles).
Diskusní materiál česky

24. června 2002
zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví.
Na jednání byl projednán materiál zabývající se problematikou environmentálního manažerského účetnictví, který vychází z koncepce a pojetí Expert Working Group on "Improving the role of Government in the Promotion of Environmental Managerial Accounting" (Jasch Ch.: Workbook 1, Environmental Management Accounting Metrics, Procedures and Principles).
Diskusní materiál česky

25. června 2002
zasedání pracovní skupiny environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni, které bylo věnováno problematice využití ekonomického modelování při evaluaci environmentální a regionální politiky.
V rámci jednotlivých vystoupení zde byl prezentován model HERMIN, aplikovaný model všeobecné rovnováhy, nastíněno využití ekonomicko-matematického modelování v zemědělství a využití moderních informačních technologií v environmentálním modelování.
Podkladový materiál česky

15. listopadu 2002
celorepublikové pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví.
Jeho cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky v dané oblasti.
Sborník česky

2001

27. dubna 2001
zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví.
Zápis česky

28. května 2001
pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví.
Jeho cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního prostředí, ze kterých vyplývají požadavky na informační systémy v podniku a které ovlivňují finanční situaci podniků.
Sborník česky

5. října 2001
zasedání pracovní skupiny environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni. Na tomto jednání bylo rozhodnuto, že nadále bude pracovní skupina pracovat společně bez dělení na pracovní podskupiny.
Zápis česky

29.-31. října 2001
mezinárodní regionální seminář k problematice podnikového environmentálního účetnictví.
Součástí semináře byla účast na zahájení veletrhu EnviBrno. Jednotlivé země regionu - Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika prezentovaly dosavadní zkušenosti se zavedením podnikového environmentálního účetnictví do praxe. V závěru semináře bylo dohodnuto, že tento seminář se uskuteční v příštím roce ve Varšavě.
Sboník příspěvků: česky - english

2000

3. května 2000
pracovní jednání k problematice environmentálního účetnictví na makroekonomické a podnikové úrovni.
Toto jednání ukázalo na jaké úrovni jsou jednotlivé problémy zpracovávány a zároveň byl vytyčen cíl sjednotit zadávání studií k problémovým okruhům. Byly zde ustanoveny pracovní skupiny - pracovní skupina environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni a pracovní skupina environmentálního účetnictví na podnikové úrovni.
Sborník česky

12. září 2000
první společné zasedání pracovních skupin pro oblast environmentálního účetnictví. Zde bylo rozhodnuto o vzniku podskupin, jejichž jednání nyní probíhají samostatně.
Zápis česky

31. listopadu 2000
pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Jednání bylo zakončeno zasedáním tří pracovních podskupin pro oblast podnikového environmentálního účetnictví.
Sborník česky
Zápis česky

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí