zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference IPPC - Drážďany

03.11.2005
IPPC
Konference IPPC - Drážďany
Konference IPPC se konala v Drážďanech, Německu - ve dnech  20.-22.9.2005

pod názvem „On the Road to Sustainable Production in the Enlarged EU Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Konference se zúčastnilo 350 odborníků z cca 30 zemí světa. Seminář byl rozdělen do dvou dnů a šesti odborných částí a na závěr každého dne  proběhla panelová diskuse.

Dne 20.9.2005  konferenci zahájil R.A. Kraemer, Direktor Ecologic Institute, který uvítal účastníky semináře. Další uvítací projevy a přání úspěšné spolupráce a dosažení výsledků shody přednesli: Margareta Wolf, Member of Parlament, Stanislav Tillich, Ministr for the Environment and Agriculture, Free State Saxony, Prof. Dr. Andrea Troge, President of the German Federál Agency and Jos Delbeke, Direktor Air and Chemicals, European Commission – DG Environment.

Celý den 21.9.2005 - komentoval jednotlivé části  Peter Vercaemst, VITO, Belgium. V první části bylo předneseno pět přednášek.Přednášející se zabývali historií vývoje IPPC Directive, její implementací ve starých státech EU. Paní Juri Truusa, Ministry of Environment, Estonia zaměřila svoji přednášku na aplikaci jednotlivých BREFů a zavedení limitů při vydávání povolení u BAT technologií v průmyslu.
Nejdůležitější  přednášku měl  Don Litten, Institute for Prospective Technological Studies, The Sevilla Process – Oportunities, Challenges and Perspectives. V úvodu seznámil přítomné se současnou schválenou legislativou v EU a zdůraznil význam Sevillského procesu, který se týká především států s vysokou koncentrací průmyslu, kdy očekáváme splnění environmetálních limitů, které jsou ještě splnitelné pro průmysl. Je třeba nastavit mechanismy tak, aby byly totožné s BAT a bylo dosaženo výsledků ze strany průmyslu.Vztah BAT a BREF vedl k zamyšlení,  zda  odborníci vytvoří všeobecný BAT na existující zařízení nebo vytvoří nabídku pro nová zařízení. To je cesta k odhodlání vytvořit vhodný BAT-based s podmínkami pro vytvoření všeobecných pravidel v Artikle 9(8). IPPC Directive definuje BAT jako „nejlepší“ pro životní prostředí, ale musí mít i výhody ekonomické pro příslušný průmyslový sektor.Tedy pro každou průmyslovou skupinu. Současné provedení není vždy kvalifikované a vyjádření shodné s místními předpisy a normami. Jednou jsou to denní průměry, jindy měsíční průměry, odhad nebo výpočet, používání mezinárodních, národních či místních metod. To vše by se mělo předpisy sjednotit a upřesnit. Jak přenést zkušenosti z rozhodnutí do EU BAT? Má v něm být více či méně detailů? Některá rozhodnutí velmi detailně popisují technologie, jinde jsou všeobecně uvedeny principy. Ideální by bylo dodržovat podstatné věci - tedy emisní limity a k tomu přiložit přehlednou zprávu, ve které bude popsána implementace. Vyslovil se také k budoucnosti Sevillského procesu. Očekává, že revize BREFů přinese posun v nových technologiích. Je nutná validace nových poznatků do původních dokumentů. Závěr – IPPC BAT může celkově zlepšit životní prostředí pomocí průmyslových zařízení, BAT výměna informací se neuzavře, ale zprávy o nových BAT budou řešeny v rámci IPPC, a je nutné efektivní BAT správně implementovat. Dalším závěrem je, aby odborníci brali ohled na environmentální dopad každé aktivity, ale aby se podívali i na návrhy detailů, jejich využití pro vydání  povolení – Sevillský proces chce pomoci odborníkům a vládám najít efektivní cestu implementace procesu IPPC.     
Ve druhé části vystoupila Zdenka Volna, Ministry of Environment, Czech Republic, Challenges in the implementation of the IPPC Directive. Představila implementaci IPPC Directive v České republice.  Vydáním zákona, předpisů, vyhlášek atd. Seznámila přítomné s časovým harmonogramem procesu, aplikace procesu (jak u nás probíhá). V současné době bylo podáno 501 žádostí a 356 povolení již bylo vydáno.Byly uskutečněny projekty PHARE Twinning o vzdělávání pracovníků k IPPC implementaci. Důležitá je výměna informací, zkušeností a vytvoření sítě informací mezi partnery v projektu. Závěrem podtrhla důležitost zvyšování komunikace mezi žadateli a těmi, kdo povolení vydávají. 
Další část semináře se týkala práce třetí pracovní skupiny a jejich výsledků, které přednesl Dr. Sigmund Böhmer, Federál Environment Agency a Bohuslav Bezuch, Inspektoráte of Environment , Slovak Republic, který se zaměřil na ovlivnění a interakce IPPC Directive a zákonů v jiných evropských státech.
Na závěr přednáškového bloku byl presentován mezinárodní vliv IPPC Directive a její vliv na průmysl ve vztahu ke světové bance.

Poslední den jednání byl věnován rozvoji a výhledům do budoucnosti. V první části byly předneseny čtyři přednášky a pak následovala velká panelová diskuse, které se mimo jiné zúčastnil Alexandre Paquot, European Commision – DG Environment.
Velmi zajímavá byla přednáška  Laurince Graff, EC – DG Environment,The Reviuw of the IPPC – Overviuw and Perspectives, který vyzdvihl potřebu dobrých regulativ od vlády. Rozebral, jak probíhá komunikace v současnosti, které kroky vedou ke zlepšení (otevřenost a provázanost legislativy, doplnění limitů). Řekl, že vliv na IPPC má Lisabonská agenda, tématické strategie a lepší legislativa. Jádrem problému je rozsáhlá legislativa v oblasti odpadů, EIA, půdy a emisních limitů, LCA výrobků. Rozvoj průmyslu brzdí regulátory - ekonomické nástroje (daně), EMS, administrativa a dobrovolné dohody. Technické zlepšení vidí ve vydávání povolení a jeho monitoringu, výměně informací, upřesnění definic .Podkladem k zamyšlení pro nové záměry jsou informace,  návrhy na změny v technologiích, konkurenceschopnost, vlastní realizace záměru.
Přenášející dále vidí důležitou úlohu ve spolupráci všech skupin, které se zabývají IPPC, od expertních skupin až po jednotlivá pracovní zasedání a slyšení, které se uskuteční v roce 2006. V roce 2007 je termín na vydání povolení, na změny v zákoně již není čas. První efekty tohoto zákona budou známé v roce 2012. Konfrontace je základem pro dlouhý vývoj EU politiky v oblasti průmyslových emisí.

V závěru bylo zdůrazněno, že termín 31.10.2007 je závazný pro vydání povolení pro zařízení podléhající zákonu.

Ing. Bohumila Andělová, MPO- odbor těžkého průmyslu

Zdroj: www.ippc.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí