zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč má Mělník naději na dotaci z EU? Úzce spolupracuje s partnery

10.11.2005
Voda
Proč má Mělník naději na dotaci z EU? Úzce spolupracuje s partnery
Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 607 miliónů korun, přičemž podíl dotace Evropské unie se předpokládá ve výši 382 mil. Kč.
 Žádost o financování významného středočeského vodohospodářského projektu "Mělník - kanalizace a ČOV, zlepšení kvality vody v Labi" z evropského Fondu soudržnosti již byla odeslána do Bruselu. Mělnická radnice si od projektu slibuje nejen rekonstrukci kanalizační infrastruktury města, ale také to, že městská čistírna odpadních vod začne plnit požadavky Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 607 miliónů korun, přičemž podíl dotace Evropské unie se předpokládá ve výši 382 mil. Kč. Příspěvek ze  Státního   fondu   životního   prostředí  může činit až 53 mil. Kč a zbývající část nákladů město Mělník uhradí vlastními zdroji ze svého rozpočtu a s pomocí úvěru. Všechny náklady jsou přitom uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

To, že žádost Mělníka úspěšně prošla všemi koly schvalovacího řízení na národní úrovni a s podpisem  ministra   životního   prostředí  byla odeslána Evropské komisi, je nutné přičíst na vrub faktu, že projektový záměr a následně i samotná žádost o evropskou dotaci byly připravovány ve spolupráci žadatele - města Mělník, vlastnické společnosti - Vodáren Kladno-Mělník, a. s., provozovatele - Středočeských vodáren, a. s., a konečně zpracovatele záměru - společnosti CWE, a. s. Žádost o dotaci z Fondu soudržnosti připravila brněnská společnost Aquatis, a. s., na základě smlouvy se Středočeským krajem.

CO PLATÍ NEJEN PRO MĚLNÍK

Ing. Lubor Byzov, vedoucí odboru správy majetku a služeb Městského úřadu Mělník, možnosti takové spolupráce shrnul v několika bodech:

Provozovatel poskytuje veškeré podklady pro zpracování projektové dokumentace, konzultace jednotlivých fází návrhu a zajišťuje měření a vyhodnocení všech potřebných údajů.

Provozovatel se může podílet na spolufinancování projektu jak ve fázi jeho přípravy, tak realizace.

Zástupci vlastníka i provozovatele se účastní výběrových řízení a posuzují nabídky z odborného pohledu.

Provozovatel a vlastník infrastruktury v součinnosti s těmito pracemi časově plánují opravy, rekonstrukce a dobudování ostatních sítí (vodovod, kanalizační přípojky, armaturní šachty atd.).

Provozovatel zejména v realizační fázi projektu vytváří vhodné podmínky pro stavbu díla (rekonstrukce, opravy za provozu).

Při provádění díla provozovatel a vlastník zajišťují průběžnou kontrolu prací a podílejí se na převzetí stavby.

Vlastní projekt, jehož záměr se vztahuje na povodí řeky Labe, je členěn na několik podprojektů zaměřených na čištění a odvádění odpadních vod, stejně jako na rekonstrukci a dostavbu kanalizace. Na ně již buď bylo vydáno stavební povolení, či je zpracována projektová dokumentace. Práce na odkanalizování a čištění odpadních vod z aglomerace město na vlastní náklady zahájilo už v roce 2001. Počítalo však s tím, že současně bude podpořeno státní dotací, o niž požádalo už rok předtím. Ministerstvo zemědělství nakonec dotaci neschválilo, a tak Mělničtí kvůli nedostatku finančních prostředků práce přerušili.

VEOLIA NABÍZÍ ZKUŠENOSTI

Generální ředitel společnosti Středočeské vodárny, a. s., Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., říká: "Středočeské vodárny patří do skupiny Veolia Water Česká republika a při přípravě projektu využily jejích širokých možností, zejména rozsáhlého technického a odborného zázemí, a to jak u nás, tak v ostatních zemích, kde Veolia působí. Při hodnocení kvality zpracovávaných projektů se provedlo klíčové srovnání s provozními výsledky technologických celků obdobných těm navrhovaným. Tím byla již při samém začátku jednoduše určena vhodná technologie, koncepčně nejvhodnější pro daný účel. Zároveň se eliminovalo předkládání projektů se "zaručeným úspěchem" a s "mimořádně nízkou cenou", které ovšem po realizaci zpravidla vlastníkovi působí "zaručené problémy", zejména pokud při uzavírání dodavatelských smluv nepoužil kvalitního právníka. Těmto situacím tedy spolupráce s provozovatelem zabrání."

Středočeské vodárny investorovi poskytly zdarma veškeré provozní údaje i výsledky měření a rovněž zajistily měřicí kampaň podle přání projektanta. Provozovatel také předal aktuální informace o stáří, stavu, materiálu a dynamice poruch kanalizačních řadů. Mimo zajištění kvalitního posouzení a předání provozních údajů provozovatel připravoval i některé textové části záměru a žádosti. Středočeské vodárny přitom kromě své mateřské skupiny Veolia využily i spolupráci s některými odbornými pracovišti, především s Ústavem technologie vody Vysoké školy chemicko-technologické.

Na otázku, zda Středočeské vodárny postupují obdobně jako v případě Mělníka také u přípravy jiných projektů rekonstrukcí vodárenských soustav v regionu, generální ředitel Beneš odpověděl: "Vždy je třeba rozlišit rozsah dané investiční akce a nutnost provedení uvedených prací. Pokud jde o menší projekty, uvedená příprava není zaprvé zapotřebí, zadruhé investoři jsou často tlačeni k maximálním úsporám. V praxi však bude provozovatel i nadále poskytovat uvedené služby pro svoje smluvní partnery, a to v uvedeném rozsahu."

ODPOVĚDNOST ZŮSTÁVÁ

Vlastník vodohospodářské infrastruktury, která bude podle projektu v Mělníku zrekonstruována, se nezmění. Stejný zůstane i její provozovatel - společnost Středočeské vodárny, a. s. Ta bude muset zajistit dodržování podmínek stanovených při udělení dotace, zejména v oblasti nakládání s odpadními vodami, resp. v kvalitě vyčištěné odpadní vody. "Projde-li například infrastruktura čistírny odpadních vod úspěšně zkušebním provozem, budeme za další dodržování kvality vypouštěných odpadních vod odpovědni my," upřesnil generální ředitel Beneš.

Ing. Irena Vernerová s Ing. Petrou Koláčnou ze společnosti CWE zdůrazňují, že zvláště u projektů svazků obcí je nutné, aby si jednotlivé obce předem přesně a velmi podrobně nadefinovaly vzájemné smluvní vztahy týkající se spolufinancování projektu, stejně jako to, co společný projekt má s podporou z Fondu soudržnosti dosáhnout a vyřešit. "Odesláním žádosti do Bruselu však celá akce teprve vlastně začíná," shodují se obě. "Pokud bude podepsáno finanční memorandum a projekt dotaci obdrží, roztočí se kolotoč výběru projektového manažera, uspořádání výběrových řízení, vyhodnocování nabídek, uzavírání smluv, příprava detailních projektů, harmonogramů, kontrolních dnů... Tyto kroky vyžadují maximální obezřetnost. Například úspěšné odvolání proti výsledku výběrových řízení nejen že může celou akci zásadně zpozdit, ale mohlo by zamezit i čerpání dotace, které je určeno pevnými termíny."

PLÁN NEMUSÍ BÝT STRNULÝ

Nikoliv na okraj žádosti o podporu projektu, o níž se už rozhoduje v Bruselu, stojí za to připomenout také vynikající spolupráci města Mělník a jeho partnerů se Středočeským krajem. Nejen město nad soutokem Labe s Vltavou, ale i další municipality ve středních Čechách dokázaly spolu s krajem překonat určitou "rigiditu" Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje schvalovaného na pětileté období. Jednou z podmínek úspěšného vyřízení žádosti o dotace je i to, aby projekt byl s tímto plánem v souladu. Díky vstřícnosti kraje a náměstka hejtmana pro oblast  životního   prostředí  , zemědělství a informatiky Ing. Viléma Žáka se dospělo k dohodě, že kraj vždy jednou ročně posoudí případné náměty obcí a měst i odborná stanoviska provozovatelů vodohospodářské infrastruktury při hodnocení projektových záměrů - a budou-li skutečně koncepčního rázu a v souladu s požadavky na ochranu  životního   prostředí  , kraj podle nich tento svůj plán aktualizuje.

Generální ředitel největší provozní společnosti ve středních Čechách Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., tuto iniciativu vítá a podotýká, že Středočeské vodárny už pro krajský Plán rozvoje vodovodů a kanalizací připravují seznam možných aktualizací.

Mělnický projekt není jedinou významnou připravovanou vodohospodářskou investicí ve středních Čechách, která počítá s pomocí z Fondu soudržnosti. Podobný projekt se chystá také na Kladensku pod názvem "Kanalizace a ČOV Kladensko". Ten sdružuje řešení problémů s rekonstrukcí a dostavbou kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod pro města Kladno, Slaný, Unhošť a obec Vinařice, přičemž celkové náklady na jeho realizaci dokonce převýší náklady na projekt v Mělníku. Také žádost o podporu projektu Kanalizace a ČOV Kladensko z Fondu soudržnosti už byla odeslána do sídla Evropské komise.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí