zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny podmínek skládkování se dotknou i integrovaných povolení

30.11.2005
Odpady
IPPC
Změny podmínek skládkování se dotknou i integrovaných povolení
V současné době je v České republice provozováno s platným rozhodnutím o integrovaném povolení přibližně 120 skládek kategorie 5.4.

Nutnost plné transpozice evropské směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů, a rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, vedla k přípravě nové vyhlášky, kterou se stanoví výrazně přísnější podmínky pro přijímání odpadů na skládky a do podzemních prostor oproti doposud platným právním předpisům České republiky.

Dne 11. 7. 2005 byla v částce č. 105 Sbírky zákonů České republiky zveřejněna vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která nabývá účinnosti 15 dní po jejím vyhlášení, tj. 5. 8. 2005 (s výjimkou § 16, bodů 11, 12 a přílohy č.1).

Vyhláška se významně dotýká nejen samotného provozu skládek, kdy došlo ke změně kritérií pro přijímání odpadů a podmínek provozu, ale novou kategorizací a nutností aktualizace většiny provozních předpisů také rozhodnutí příslušných úřadů povolujících jejich provoz, především rozhodnutí o integrovaných povoleních. V současné době je v České republice provozováno s platným rozhodnutím o integrovaném povolení přibližně 120 skládek kategorie 5.4.

ZMĚNY

Mezi nejvýznamnější změny, které budou mít vliv na vydaná integrovaná povolení, patří nová kategorizace skládek ostatního odpadu. Ta současné skládky kategorie S-OO nově rozděluje do tří skupin:

S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických, biologicky rozložitelných, látek, stanoveným v bodě 6 písmeno c), přílohy č. 4 a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických, biologicky rozložitelných, látek stanoveným v bodě 7, písmeno c) přílohy č. 4, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických, biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.

Stanovení možnosti přijímat k odstranění uložením odpady s obsahem azbestu, kde oproti novelizovanému textu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadem, došlo k upřesnění způsobu ukládání těchto odpadů, minimalizaci možných přenosů azbestových vláken do okolního prostředí, vedení přesné evidence o množství a místě uložení odpadu, a také podmínky pro následné činnosti v sekcích tělesa skládky, kde byly tyto odpady uloženy. Nově bylo striktně stanoveno maximální množství přijímaných, poplatkem za uložení odpadů nezatížených, odpadů využívaných jako technologický materiál na zajištění skládky. Došlo k odstranění rozdílů mezi jednotlivými provozovateli skládek (maximální povolené množství odpadů k TZS se pohybovalo v rozmezí 20-50 % ročního množství přijatých odpadů a bylo stanovováno s ohledem na technologické potřeby a způsoby ukládání odpadů v daném zařízení) na jednotných 25 % objemu všech odpadů uložených na skládce za každý kalendářní rok.

Další významnou změnou oproti současnému stavu je nakládání s popílky vzniklými při spalování nebezpečných odpadů, které musí být ukládány pouze v odděleném, jednodruhovém sektoru skládky po jejich předchozí úpravě stabilizací některým z postupů uvedených v příloze č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Novinkou je také skutečnost, že na skládky odpadů již nemohou být přijímány odpady v průběhu technologického procesu stabilizace (za podmínek dodržení postupů přejímky dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, po dokončení technologického procesu stabilizace), ale teprve až po jeho dokončení.

REVIZE POVOLENÍ BUDE NUTNÁ

Zapracování podmínek vyhlášky č. 294/2005 Sb. do závazných podmínek provozu stanovených ve vydaných integrovaných povoleních a jejich nedílných přílohách (provozní, havarijní, manipulační řády, případně jiné provozní předpisy) si vyžádá celkovou revizi platných povolení. Povolovací orgány, krajské úřady, budou muset provést na všech zařízeních kategorie 5.4, jichž se tato novelizace vyhlášky týká, kontrolu podle § 18 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, jejímž hlavním výsledkem, kromě možnosti zjištění případných nedostatků v provozování nebo jiných skutečností rozdílných od závazných podmínek provozu zařízení uvedených v integrovaném povolení, bude u většiny provozovatelů výzva k podání žádosti o změnu integrovaného povolení v souladu s § 19 zákona č. 76/2002 Sb.

S ohledem na dotčení výrokových částí vydaných rozhodnutí o integrovaném povolení a jejich příloh se vždy bude jednat o změnu podstatnou, vyžadující podání žádosti o změnu integrovaného povolení a zahájení nového řízení se správními lhůtami uvedenými v zákoně č. 76/2002 Sb.

Bc. Jiří Valta
Agentura integrované prevence,
CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí