zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

21.12.2005
Voda
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
Ke kompetencím Ministerstva životního prostředí při ukládání sankcí dle vodního zákona

č. 21/2005

k § 108 odst. 2, § 116 odst. 1 písm. d) a § 122 odst. 1 písm. d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

k § 57 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí není věcně příslušné rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí o pokutě uložené podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 9 ve spojení s ustanovením § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 18. srpna 2005, č.j. 101142/ENV/M/05, SRK/459/P-1760/05)

Ministerstvo změnilo rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru životního prostředí (dále jen „magistrát“), a to na základě podaného odvolání společnosti B. Ministerstvo tímto rozhodnutím jednak potvrdilo pokutu uloženou odvolateli podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 9 ve spojení s ustanovením § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona a jednak zrušilo pokutu uloženou odvolateli podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 66 ve spojení s ustanovením § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona. Podle ministerstva magistrát v řízení neprokázal, že odvolatel prováděl terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod v aktivní zóně záplavového území podle ustanovení § 67 odst. 2 vodního zákona.Proti rozhodnutí ministerstva podal magistrát podnět k jeho přezkoumání podle ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu, neboť nesouhlasil s právním názorem ministerstva jako odvolacího orgánu, že pokutu podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 66 ve spojení s ustanovením § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona nelze odvolateli uložit.Podnět ministr předložil včetně příslušného spisového materiálu k posouzení své zvláštní (rozkladové) komisi, která po projednání věci konstatovala, že v daném případě nastaly důvody pro použití mimořádného opravného prostředku, tj. pro přezkoumání uvedeného pravomocného rozhodnutí ministerstva podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu. Na základě doporučení komise ministr dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí ministerstva je nutné změnit podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu tak, že se zruší část II. výroku rozhodnutí magistrátu a věc se v této části vrátí magistrátu k novému projednání a rozhodnutí.

Z odůvodnění:
Další nezákonnost spočívá v tom, že ministerstvo pravomocně rozhodlo o pokutě podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 9 vodního zákona, aniž by k tomu mělo kompetenci podle ustanovení § 108 odst. 2 vodního zákona. Rozhodnutí magistrátu pak obsahuje nesprávné poučení o možnosti podat opravné prostředky. Odvolacím orgánem v dané věci pro přezkoumání rozhodnutí o deliktu podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 9 vodního zákona je Ministerstvo zemědělství (§ 108 odst. 1 vodního zákona). V tom smyslu jsem nucen konstatovat, že Ministerstvo životního prostředí není věcně příslušné rozhodnout o odvolání proti části I. výroku rozhodnutí magistrátu o pokutě uložené odvolateli podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) bod 9 ve spojení s ustanovením § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona. Magistrát by proto měl odvolání proti části I. výroku rozhodnutí magistrátu ze dne … předložit k rozhodnutí Ministerstvu zemědělství podle ustanovení § 57 odst. 2 správního řádu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí