zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zápis z XI. jednání pracovní skupiny „Kraje a integrovaná prevence“

11.01.2006
IPPC
Zápis z XI. jednání pracovní skupiny „Kraje a integrovaná prevence“
konané ve dnech 21. – 22. 11. 2005, hotel BONATO, Náchod

I.        Zahájení (14:00)

ŘO Ing. Jaroslava Honová

-         uvítání účastníků zasedání a představení přítomných pracovníků MŽP (Ing. Bc. Maršák, Mgr. Frolka, Ing. Konečná, Ing. Svobodová, JUDr. Tichá, Ing. Volná, Mgr. Němcová), nepřítomní pracovníci MŽP Ing. Svojítková a Ing. Volf se účastní seminářů IRZ ve Středočeském a Jihočeském kraji

-         informace o činnosti oddělení IPPC: novela zákona o integrované prevenci, Fórum o BAT, příprava Envikongresu, první ohlášení do IRZ, publikace k IRZ, semináře k IRZ, řešení některých odvolání v oblasti integrovaného povolování, účast na konferencích k IPPC

-         informace k novele zákona EIA – podle Evropské komise zákon není kompatibilní se směrnicí, která nemá limity; bylo třeba zapracovat směrnici o účasti veřejnosti – v praxi to znamená, že se budou posuzovat i podlimitní stavby - bude nutné sjednotit postupy v rámci krajů, aby posuzování bylo smysluplné - v případě neimplementace hrozí zastavení toku finančních prostředků z Fondů EU

-         obsáhlejší informace o stavu integrovaného povolování v ČR (žádost podalo asi 55 % provozovatelů, ke 4.10.2005 bylo podáno 535 žádostí a bylo vydáno 381 integrovaných povolení a 28 jejich změn, AIP vydala 457 vyjádření) - v seznamu OZO zapsáno 46 právnických osob

II.   Novela zákona o integrované prevenci

Ing. Volná, JUDr. Tichá

-         představeny okruhy, které novela řeší – základní pojmy, předjednání žádosti, vyjádření OZO, ústní jednání a další

-         účastníci byli seznámeni s programem schvalování novely - novela prošla prvním čtením, na program projednávání ve výborech zatím nebyla zařazena, dá se očekávat, že se tak stane až v lednu 2006 - z jednání ve výborech mohou vzejít další pozměňovací návrhy

-         novela má vazbu na nový správní řád (účinný od 1. 1. 2006) a na nový stavební zákon (pravděpodobně účinný od 1. 1. 2007)

-         nový stavební zákon (§ 15) - zavedeny speciální stavební úřady (KÚ) pro IPPC zařízení


III.   Stavební zákon a nový správní řád

JUDr. Tichá

Stavební zákon

-         projednáván ve výboru PS, zasláno 500 připomínek, prošel 1. čtením

-         2. čtení proběhne ještě v roce 2005

-         § 15 zavádí speciální stavební úřady pro IPPC stavby

-         umožňuje vedení společného řízení, která jsou vedena podle stejného procesního režimu (správního řádu) – pro společné řízení stavebního povolování a integrovaného povolování

Novela zákona o integrované prevenci

-         EU připravuje revizi směrnice IPPC

-         § 45 – nová zařízení - IP zůstává před stavebním povolením

-         § 42 – stávající zařízení - termín říjen 2007 – někteří provozovatelé zařízení doposud neučinili kroky k tomu, aby IP získali

-         bylo prodiskutováno, zda dát do zákona přímo datum, do kterého by měly podniky podat žádost o vydání IP - pracovní skupina nesouhlasila ze dvou důvodů:

pokud zákon bude platit od poloviny roku 2006, do konce roku je krátká doba na přípravu žádosti
pokud bude stanovena povinnost, měla by být stanovena i sankce za její neplnění
-         padl také návrh sankcionovat krajské úřady pokud nevydají IP do určité doby (podle termínů stanovených v zákoně) – český právní řád uvedený postup nezná, jelikož krajské úřady nemohou ovlivnit například úplnost žádosti, spolupráci provozovatele apod.

Nový správní řád – stručná informace

-         neprošlo odložení účinnosti – účinný od 1.1.2006

-         umožňuje podání předběžné informace (ve vztahu k IPPC) o tom, jaké podmínky je třeba splnit, aby bylo žádosti vyhověno

-         uvedena některá důležitá ustanovení nového správního řádu - zahájení řízení,  překážky řízení, ústní jednání, rozhodnutí/usnesení (rozlišení pojmů), nicotnost rozhodnutí, mezitímní rozhodnutí, rozhodnutí o části věci, přezkum řízení, exekuce, institut rozkladu, náprava v průběhu řízení, účastníci řízení


IV.   Diskuse k novele zákona o integrované prevenci

Ing. Veselý

-         zabýval se někdo tím, jaké nároky na lidské zdroje zřízení speciálních stavebních úřadů (dle novely stavebního zákona) na KÚ vyvolá?

Ing. Bc. Maršák

-         nároky zde pravděpodobně budou

-         záleží na organizačním uspořádání v rámci KÚ - odbory stavebního řádu na krajských úřadech již existují

Ing. Honová

-         vzhledem k novele EIA, která bude náročná jak pro MŽP, tak pro kraje, dostal OPVI za úkol zjistit ekonomickou náročnost vyplývající z novely EIA

Ing. Kašpar

-         stavební zákon a zákon o integrované prevenci nemají stejné ustanovení jako např. zákon o vodách – budou probíhat stále 2 řízení

JUDr. Tichá

-         možnost využití institutu společného řízení není relevantní

-         přesunutím kompetencí na jeden krajský úřad se sjednotí informace

Ing. Machač

-         bude třeba vydat 2 stavební povolení?

JUDr. Tichá-

-         ne, provozovatel žádá rovnou na krajském úřadu o stavební povolení a bude se řídit stavebním zákonem

Ing. Machač

-         problematika sladění 2 procesů – integrované povolování a stavební řízení -  je nutné se zaměřit na sladění těchto procesů

JUDr. Tichá

-         nedochází k provázání procesů, řízení o IPPC a stavební řízení poběží každé zvlášť; podají se 2 různé žádosti

-         může existovat problém v komunikaci mezi jednotlivými odbory na KÚ

-         zavedení speciálních stavebních úřadů znamená že se fyzicky přesune stavební úřad pro IPPC zařízení na krajský úřad

Ing. Rečka

-         je to problematické i z důvodu přesunutí stavebního úřadu dál od konkrétní stavby – pracovníci stavebních úřadů na obcích svou oblast působnosti dobře znají

Ing. Kašpar

-         měl by se vyčlenit 1 zástupce ze stavebních úřadů, kterému by se pak dodávala integrovaná povolení

JUDr. Tichá

-         každé řízení běží samostatně, provozovatel musí podat dvě žádosti – o stavební povolení i o IP – poběží to jako doposud, ale na jednom úřadě

-         zlepšením by bylo vydat stavební povolení a současně IP

Ing. Machač

-         je těžké dát dohromady jeden odbor, natož více odborů na jednom krajském úřadě

RNDr. Kameníčková

-         musí žádat provozovatel 2x?

JUDr. Tichá

-         ano, provozovatel žádá zvlášť o IP a o stavební povolení (SP)

-         IP musí předložit ke SP

Ing. Švingrová

-         proběhne školení na nový správní řád (SpŘ) ve vztahu k IPPC?

Ing. Bc. Maršák

-         JUDr. Tichá podala první informaci k novému správnímu řádu

Zástupci KÚ
-         na jednotlivých KÚ semináře probíhají

Ing. Honová

-         MŽP se pokusí zorganizovat seminář k novému SpŘ ve vztahu k IPPC – 1až 2 denní seminář

-         předběžný termín: únor 2006


JUDr. Tichá

-         dotaz na zástupce KÚ k §15 Stavebního zákona – má být zavedena instituce nového stavebního úřadu - má být propojeno stavební povolení a integrované povolení?

Ing. Veselý a Ing. Blažek

-         návrh na propojení procesu IPPC a stavebního řízení tak, jako tomu je například u vodního zákona

Ing. Kašpar

-         měla by být jiná definice zařízení

Ing. Machač

-         jedno IP stavební úřad používá pro povolení několika staveb – pokud by se to sloučilo, asi by bylo třeba dělat změnu IP, každá dílčí stavba by mohla evokovat změnu IP

Ing. Bc. Maršák

-         slovenský zákon slučuje tuto problematiku

-         provádí to inspekce – bylo nutné přijmout odborníky na stavební problematiku

-         zkušenosti s integrací řízení jsou vesměs pozitivní


V.   Integrovaný registr znečišťování – první vyhodnocení ohlášených údajů

Mgr. Frolka

-         první ohlašovací povinnost plnili uživatelé registrované látky za rok 2004 do 15. 2. 2005.

-         kompetentními orgány v rámci IRZ jsou MŽP, ČIŽP a CENIA

-         systém ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování (IRZ) byl nastaven primárně na příjem dat v elektronické podobě

-         proto byla vyvinuta softwarová aplikace – IntForm, která obsahovala všechny údaje požadované nařízením vlády o integrovaném registru znečišťování

-         do aplikace uživatel registrované látky zaznamenal povinné údaje a následně je elektronicky zaslal na centrální ohlašovnu (CO)

-         do centrální ohlašovny ohlásilo za rok 2004 údaje 529 organizací, a to celkem za 870 provozoven, z nichž 418 (48,7%) spadá mezi IPPC zařízení dle zákona č. 76/2002 Sb.

-         nejvíce provozoven, za které byla podána hlášení do IRZ, se nachází ve Středočeském kraji (114) a Jihomoravském kraji (103), nejméně pak na Magistrátu hlavního města Prahy (12)

-         z hlediska kategorií činností připadá největší podíl hlášení zaznamenaných v IRZ na zemědělskou činnost (45,6%), energetiku (13%) a nakládání s odpady (12%), avšak zemědělství nefiguruje na předních místech v množství ohlašovaných emisí (s výjimkou emisí amoniaku do ovzduší)

-         z celkového počtu 72 látek uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. bylo za rok 2004 ohlášeno 56 látek, 16 tedy nebylo ohlášeno vůbec


VI.   Semináře IRZ v krajích

Ing. Bc. Maršák
-         v rámci informační kampaně k podpoře druhého ohlašování emisí a přenosů látek do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2005 pořádá oddělení IPPC ve spolupráci s CENIA v průběhu listopadu a prosince rozsáhlou sérii seminářů k integrovanému registru znečišťování

-         semináře se uskuteční postupně ve všech krajích České republiky

-         jsou určeny všem subjektům, kterých se problematika IRZ dotýká

-         projekt seminářů reaguje na velmi četné množství dotazů z průmyslového a zemědělského sektoru týkající se problematiky integrovaného registru znečišťování životního prostředí i integrované prevence

-         informace o seminářích byla zaslána na všechny krajské úřady (ředitele úřadů), všechny hejtmany krajů, na průmyslové a zemědělské svazy

-         MŽP k události vydalo tiskovou zprávu

-         všechny potřebné informace jsou případným zájemcům o účast na seminářích k dispozici na stránkách www.irz.cz


VII.   Diskuze k IRZ

Ing. Honová

-         připomenutí problémů IRZ v roce 2004, které vyplývaly z přístupu ze strany ČEÚ k Projektu IRZ

-         současný stav legislativy k IRZ je kompromisem mezi požadavky nevládních organizací a průmyslu

-         zveřejnění údajů z IRZ a jejich často nepřesná až chybná interpretace médii a jejich využití některými nevládními organizacemi

-         informace o přijímaném nařízení o REACH

Ing. Machač

-         nedostatečná osvěta o zveřejnění údajů z IRZ v médiích, MŽP prezentovalo málo výsledků k ohlašování

-         výsledky prezentovala spíše Arnika než MŽP

Ing. Bc. Maršák

-         s médii bylo intenzivně jednáno – rozhovory do TV, rozhlasu, tištěných médií

-         v tištěných médiích dochází často ke špatné interpretaci některých informací

-         příští rok bude šíření informací ještě intenzivnější než v letech 2004 a 2005

Ing. Honová

-         novináři s MŽP komunikují, ale více věří nevládním organizacím (např.Arnice)

Ing. Kašpar

-         v loňském roce byly problémy se softwarem Centrální ohlašovny

-         v mnoha případech jej nebylo možné použít na PC uživatelů

Ing. Bc. Maršák

-         byly provedeny zásadní změny v elektronické aplikaci a byly při nich využity právě poznatky z prvního ohlašování

-         Projektový tým IRZ spolupracuje s dotčenými subjekty (ČHMÚ, ČIŽP) tak, aby byl přenos informací co nejefektivnější

Ing. Kašpar

-         přivítání včasného vytvoření otázek a odpovědí na internetových stránkách IRZ, v nichž lze nalézt mnohé důležité informace

Ing. Bc. Maršák

-         vytvořena publikace 100 otázek a odpovědí

-         přijetí Nařízení EP a Rady o E-PRTR a Rozhodnutí o přistoupení k Protokolu o PRTR - předpokládá se schválení v prosinci 2005

-         Nařízení EP a Rady o E-PRTR a Rozhodnutí o přistoupení k Protokolu o PRTR - bude to mít dopad na zákon a nařízení vlády – bude třeba znovu novelizovat

JUDr. Tichá

-         dojde k sjednocení a tím k zjednodušení požadavků na úrovni celé EU

-         nebudou relevantní protesty ohlašovatelů díky přímé účinnosti

-         implementace nařízení o E-PRTR je zatím nevyjasněná

-         řeší se, zda vytvořit nový zákon o IRZ a vyčlenit jej ze zákona o integrované prevenci

Ing. Machač

-         ne všechny látky, které jsou v IRZ, se ohlašují složkově - §23

Ing. Bc. Maršák

-         problematika Centrální ohlašovny je velmi složitá s ohledem na rozsah, který pokrývá


VIII.   Blok informací z MPO

Ing. Žemlička

aktivity MPO:

-         příprava nové webové prezentace www.ippc.cz – provoz bude spuštěn v prosinci

-         systém výměny informací – jaké informace by KÚ chtěli získávat z MPO

Ing. Kašpar

-         bylo by vhodné zveřejňovat informace z TPS

Ing. Žemlička

-         na nových stránkách bude přístup k výstupům z TPS

zástupci KÚ

-         informační systém ippc.cz je slabý

Ing. Žemlička

-         budou uspořádány výjezdy na KÚ k zjištění aktuálních potřeb

-         rovněž se počítá s uspořádáním seminářů k BAT

Ing. Podlešák

-         toto už bylo zástupcům KÚ slibováno a doposud k žádným seminářům nedošlo

Ing. Kašpar

-         pokud bude na těchto seminářích vysvětlena problematika k BAT, pak jsou tyto semináře potřebné

Ing. Marianovská

-         v evropských zemích jsou vytvořeny příručky k BATům, budou i u nás?

Ing. Žemlička

-         bude řešeno

Ing. Kodr

-         nařízení vlády č. 63/2003 Sb. – nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách

-         krajské úřady nejsou zapojeny do systému výměny informací

-         bude pro KÚ přijatelné aby poskytli MPO kompletní žádosti o vydání IP jednotlivých podniků?

-         bude nutné reportovat výsledky o BAT

-         tyto informace by byly dále zpracovávány

zástupci KÚ

-         MPO není podle zákona o integrované prevenci příslušným správním úřadem, ani účastníkem řízení

-         dostatek informací je ve stručném shrnutí, které je vyvěšeno na webových stránkách MŽP

-         podle zákona je možno do žádosti nahlédnout na krajském úřadě a pořizovat si kopie, výpisy atd.

-         informace k BAT je možné najít ve vyjádřeních OZO – zveřejněno v IS IPPC

Ing. Bc. Maršák

-         krajské úřady jsou do systému výměny informací zapojeny prostřednictvím pravidelně vyplňovaného dotazníku podle NV č. 63/2003 Sb. – dotazník je shodný s dotazníkem, který předepsala členským státům EU

-         dotazníky z let 2004 a 2005 jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva

-         IS IPPC obsahuje celou řadu informací k jednotlivým provozovatelům (stručné netechnické shrnutí, vyjádření OZO a rozhodnutí)

-         srovnání s BAT je obsaženo ve vyjádření OZO

-         MPO vždy odeslalo velmi podrobný dokument, který se aplikace BAT týkal

JUDr. Tichá

-         podobný požadavek vznesla CENIA – legislativně to není vhodné a ze zákona požadovatelné


Ing. Kodr

-         zaslané informace z MPO za letošní rok nebyly kvalitní kvůli nedostatečným informacím


IX.   Blok informací z MZe

Ing. Zajíček

-         poděkování zástupcům KÚ za vyjádření k seminářům týkajících se zemědělců (ve vztahu k IPPC)

-         představení odboru – název - Odbor bezpečnosti potravin a techniky životního prostředí (Úřad pro potraviny)

o       oddělení zemědělsko potravinářského inženýrství
o       oddělení bezpečnosti potravin
-         kategorie 6.4. – BREF – Food, Milk & Drink (FMD) – nejrozsáhlejší BREF dokument

-         kategorie 6.5. – jsou připravovány BATy pro kafilérie

-         kategorie 6.6. – MZe připravilo analýzu BATů ve spolupráci s CENIA


X.   Blok informací z ČIŽP
Ing. Kroupa

-         přehled o činnosti oblastních inspektorátů za I. až III. čtvrtletí 2005

Ing. Mařík

-         inspekce byla v několika případech vyzvána k připomínkování žádosti o vydání IP, ale výsledky nebyly brány v úvahu

Zástupci KÚ

-           diskuse o vztazích mezi oblastními inspektoráty a KÚ – různé zkušenosti

-           zapracovávání připomínek ČIŽP do integrovaných povolení


XI.   Informace k Envikongresu 2006
Ing. Svobodová

-         v květnu příštího roku se bude na brněnském výstavišti konat 3. ročník Envikongresu

-         Envikongres se stane součástí veletrhu životního prostředí, který vzniknul spojením veletrhu ENVIBRNO a výstavy VODOVODY – KANALIZACE

-         oba veletrhy budou mít jednotnou nomenklaturu, společný doprovodný program a společnou mediální kampaň

-         Envikongres si zejména klade za cíl podpořit výměnu informací mezi zástupci podniků, veřejné správy případně dalších zájemců o zkušenostech s aplikací systému povolování provozu zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a implementací směrnice o integrované prevenci v České republice

-         doposud proběhla tři jednání přípravného výboru

-         byl projednán program, který by se měl soustředit na průřezové otázky IPPC a neměl by být zaměřen úzce sektorově a garance resortů za jednotlivé programové body

-         program Envikongresu bude zaměřen zejména na aspekty procesu integrované prevence (využití nejlepších dostupných technik v procesu, monitoring, ekonomika a mezisložkové vlivy, energetická účinnost, zapojení veřejnosti atd.)

-         program je předběžně shrnut do 5 tématických okruhů – obecný blok, blok o monitoringu, blok o ekonomice a mezisložkových efektech, blok o nejlepších dostupných technikách, blok o energetické účinnosti


XII.   Různé

Zástupci KÚ

-         bude proveden výklad ke změnám IP?

Ing. Bc. Maršák

-         na problematice se pracuje

JUDr. Tichá

-         nedošlo ke shodě na jednoznačném výkladu

Ing. Bc. Maršák

-         existují dvě možnosti, buď vydávat úplné znění rozhodnutí nebo jenom rozhodnutí v rozsahu žádosti o změnu

-         rozkladová komise preferuje řešení pomocí úplných znění

-         OPVI preferuje druhou možnost

Zástupci KÚ

-         uvítali by vydávání úplného znění


Ing. Švingrová

-         nastavení institutu OZO v novele zákona

-         bude muset být AIP placena jako OZO?

Ing. Bc. Maršák

-         AIP je ustavena primárně k podpoře výkonu státní správy – k tomu se dá počítat i vyjádření OZO

Ing. Honová

-         KÚ mohou vydat IP bez OZO

-         agentura bude žádat o zápis do seznamu OZO a nebude placena krajskými úřady


Ing. Podlešák

-         výklady MŽP – některé si odporují (bioetanol, keramika)

Ing. Bc. Maršák

-         výklady k výrobcům keramiky se doplňovaly – nebyly protichůdné

Ing. Honová
-         informovala o vzniku dvou rozdílných výkladů k zařazování výroby bioetanolu


Ing. Podlešák

-         vyhláška č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

JUDr. Dvořáková

-         od 1. 1. 2006 nebude jasné, jak řešit skládky – nová legislativa (vyhláška), ale v IP toto může být řešeno jinak

-         rozhodnutí o IP je směrodatné, neexistuje přechodné období

-         ČIŽP může kontrolovat pouze platná integrovaná povolení

-         provozovatelé neví, kterou vyhláškou se mají řídit

Ing. Honová

-         náměstkyně ministra bude o této problematice informována

-         OPVI nedostalo tuto vyhlášku k připomínkování


Ing. Kašpar

-         problematika zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší do kategorií zdrojů

Ing. Bc. Maršák

-         výklad podle stanoviska rozkladové komise bude na jednotlivé KÚ rozeslán


Ing. Machač

-         problematika zkoušek odborné způsobilosti (ZOS)

-         bude IPPC a EIA probíhat společně?

 

Ing. Švingrová

-         od 1.1.2006 má být speciální ZOS (IPPC EIA) - stačí mít 1 zkoušku nebo bude povinnost mít další zkoušky?

Ing. Kašpar
-         doposud stačila pouze jedna zkouška a ta byla postačující k širšímu okruhu posuzování

-         možné řešení - pro nové pracovníky (od 1. 1. 2006) ZOS bude platit podle novely

Ing. Honová
-         OPVI zjistí k nové vyhlášce podrobnosti a bude KÚ informovat


XIII.   Ukončení prvního dne jednání – ŘO Ing. Honová

Jednání bylo ukončeno v 19:05.

 

Druhý den jednání (22. 11. 2005)


XIV.   Zahájení druhého dne jednání – ŘO Ing. Honová

Jednání bylo zahájeno v 9:30
 

Pokračování bodu „Různé“
Ing. Kašpar
-         bude se konat ústní projednání ve věci drůbežářského zařízení – od obce bylo obdrženo stanovisko, že se drůbežárna bude nacházet v pásmu hygienické ochrany. Stavba je v územním plánu určena k vymístění – je v konfliktu s novým územním plánem. Jak se tento problém řeší?

RNDr. Kameníčková
-         pokud se nejedná rozhodnutím stavebního úřadu o dočasnou stavbu, nelze toto zařízení nechat odstranit. To by bylo možné například, pokud by nebyly dodržovány emisní limity

-         hygienická pásma nejsou závazná, pokud nejsou v územním plánu


XV.   Změny v informačním systému IPPC

Ing. Bc. Maršák
-         informace o problémových oblastech IS IPPC, o revizi a rozšíření funkčnosti IS

-         mezi oblasti, které je nutné v nejbližší době vyřešit, lze zařadit:

podávání a evidování informace o odvoláních proti rozhodnutím o vydání integrovaných povolení,
registrace IPPC jednotek v IS IPPC a změny integrovaných povolení - správný algoritmus výpočtu jednotek,
změny integrovaných povolení – dědičnost údajů,
optimalizace HTML kódu generovaného serverem domino (editační možnosti, vzhled),
možnost nastavení automatického upozorňování v případě možnosti překročení zákonem stanovených lhůt – automatické emaily
Revize IS:

revize procesního modelu: Vytvoření dalšího nového stavu (procesního kroku) „Změna integrovaného povolení – ostatní“,
revize datového modelu: Umožnit postupné propojování seznamu zařízení (technických jednotek) s mapovými aplikacemi,
úprava registrace IPPC jednotek v IS – změna algoritmu výpočtu celkového počtu jednotek,
změny integrovaných povolení – zajistit dědičnost identifikačních údajů provozovatele,
revize registru oprávněných osob a organizací,
zdokonalení vyhledávacího formuláře pro veřejnost, včetně začlenění řízených slovníků,
revize technické dokumentace k IS IPPC,
revize dokumentace pro správu systému
 

XVI.   Blok informací z CENIA (AIP)

RNDr. Prášek
-         informační systém IPPC - nutnost zadávat všechna dostupná data správně, aby mohla být plně využívána

-         systém je vybudovaný, ale problém je v uspořádání dat a jakým způsobem je definován výstup

-         důležité je definovat terminologii a dodržovat ji – domluvit se na krocích, které budou dělat všichni stejně

-         Vyhláška č. 554/2002 Sb. – nutné projednat změny

-         důvod – pokud se zadají stejná data různě, nemůže být provedena žádná statistika

-         vyhláška by měla postavit kostru a všichni by se jí měli držet, aby se mohl IS více využívat, obsahoval správná data apod.

-         důležité je do IS na začátku zadat co nejvíce relevantních dat, a potom na základě zadaných dat získávat z IS relevantní výstupy na základě dotazů

Ing. Drašťáková:

-         je nutné sjednotit terminologii

-         KÚ by měly zasílat dotazy na adresu info@cenia.cz


XVII.   Stanoviska k zákonu

Ing. Svobodová
-         oddělení IPPC zpracovalo dosud vydaná stanoviska ke kategoriím činností podle přílohy č. 1 zákona a připravilo je ke zveřejnění

-         jednotlivá stanoviska byla schválena náměstkyní ministra-ředitelkou sekce OPVI Ing. Jiráskovou a odborem legislativním, stanoviska budou zaslána na krajské úřady

-         forma a struktura zveřejnění výkladů bude řešena ve spolupráci oddělení IPPC a AIP, která bude informační systém provozovat, jednotlivá stanoviska zveřejňovat a průběžně doplňovat

-         v současnosti oddělení IPPC připravuje podobným způsobem ke zveřejnění výklady k jednotlivým ustanovením zákona o integrované prevenci

-         OPVI bude zasílat jednotlivá stanoviska na všechny KÚ


XVIII.   Konference IPPC v Drážďanech

Ing. Volná
-         konference proběhla v září letošního roku v Drážďanech

-         pořádána Generálním ředitelstvím pro ŽP Evropské komise a Federálním ministerstvem ŽP – SRN a maďarským Ministerstvem životního prostředí

-         cílem byla výměna zkušeností mezi členskými státy EU, aplikace BAT, spojení Směrnice o IPPC s ostatní environmentální legislativou EU

-         revize směrnice o IPPC bude ukončena v r. 2007, účinnost se předpokládá v r. 2012

-         podle vyjádření EK je termín 30. 10. 2007 konečný pro provozovatele zařízení k získání povolení podle Směrnice o IPPC a pro členské státy k zajištění stavu, že žádné zařízení nebude provozováno bez IP

-         Česká republika je naprosto unikátní v překladech BREF dokumentů do národního jazyka a v existenci zvláštní instituce AIP

-         členské země EU se potýkají s podobnými problémy jako ČR – nastavení povolovacího procesu, rozsáhlost povolení, počet zařízení, práce s BREF dokumenty


XIX.   Konference IPPC v Bratislavě

Ing. Bc. Maršák
-         konference proběhla v říjnu

-         tématem byly IS IPPC, registry a databáze jako podpůrné nástroje implementace, legislativa IPPC, povolovací procedury, EPER a PRTR, BAT a BREF, případové studie

-         přední postavení České republiky v dosahování výsledků v oblasti IPPC a IRZ

-         překládání celých BREF dokumentů do českého jazyka bylo na konferenci vysoce ceněno

-         IRZ - srovnání České republiky s jinými zeměmi - například na Slovensku, nebylo první ohlašování do registru znečišťování IRIS – Integrovaný register informačného systému IPPC (též IRZ) příliš úspěšné


XX.   PHARE projekt – Rumunsko

Ing. Bc. Maršák, Ing. Volná
-         jde o projekt typu „Twinning out“ – spolupráce České republiky a Německa při pomoci v zavádění systému IPPC v Rumunsku jako kandidátské zemi pro vstup do EU

-         projekt bude trvat 2 roky

-         zahájení proběhne 6. 12. 2005 v Rumunsku

-         za Českou republiku se projektu účastní zástupci MŽP, AIP a Královéhradecký kraj

 

XXI.   Ukončení zasedání pracovní skupiny – ŘO Ing. Honová

Jednání bylo ukončeno ve 12:00.


Úkoly :

MŽP

-         informovat odbor odpadů a NM Ing. Jiráskovou o problematice dopadů novelizované vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. na vydaná integrovaná povolení

-         rozeslat veškeré materiály, které byly na zasedání prezentovány, v elektronické podobě

-         rozesílat všechna stanoviska k zákonu o integrované prevenci na krajské úřady

-         rozeslat novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na KÚ

-         zjistit podrobné informace ke zkouškám odborné způsobilosti pro IPPC podle novelizované vyhlášky 512/2001Sb. a informovat KÚ

-         rozeslat materiál k novému správnímu řádu (JUDr. Tichá)

-         ve spolupráci s OL uspořádat seminář – nový správní řád ve vztahu k IPPC – v termínu únor/březen 2006

-         s CENIA řešit problematiku převodu informačního systému o IPPC a zveřejňování stanovisek v elektronické podobě

 

Kraje

-         spolupracovat na aktualizaci informací v informačním systému o IPPC

Účastníci:

MŽP: Ing. Honová, Ing. Bc. Maršák, Mgr. Frolka, Ing. Konečná, Ing. Svobodová, JUDr. Tichá, Ing. Volná, Mgr. Němcová

ČIŽP: Ing. Kroupa (ředitelství), Mgr. Mařík (OI Liberec)

MPO: Ing. Kodr, Ing. Žemlička

MZe: Ing. Zajíček

CENIA: RNDr. Prášek, Ing. Drašťáková

Jihočeský kraj: Ing. Kubíková, Ing. Černý

Jihomoravský kraj: Mgr. Kuba, Ing. Hájek

Karlovarský kraj: Ing. Podlešák

Královéhradecký kraj: Ing. Veselý

Liberecký kraj: Ing. Čech, Ing. Beneš

Moravskoslezský kraj: RNDr. Kameníčková, Ing. Hadamčíková, Ing. Klvač, Ing. Machač

Olomoucký kraj: p. Chrást, Mgr. Studený

Pardubický kraj: Ing. Kašpar, p. Sýkora, Ing. Kučera, Ing. Pilař

Plzeňský kraj: Ing. Rečka, Ing. Matějus

Středočeský kraj: Ing. Švingrová

Ústecký kraj: Ing. Machač, Ing. Rosinec

Kraj Vysočina: Ing. Dobrianski, Ing. Klečanský, Ing. Křížek

Zlínský kraj: Mgr. Láníková, Ing. Blažek

Mag. Hl. m. Prahy (MHMP): Ing. Horvathová, Ing. Marianovská

OVSS I: Ing. Nohel

OVSS II: JUDr. Dvořáková

OVSS III: Ing. Bošina

OVSS IV: RNDr. Abtová, Ing. Kolíčková, Ing. Libecajt

OVSS VI: Ing. Heroldová

OVSS VII: Ing. Saňka

OVSS IX: RNDr. Jašek, Ing. Střelec

Zapsali: Mgr. Pavel Frolka, Ing. Helena Konečná, Ing. Hana Svobodová

Zdroj: www.ippc.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí