zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z práce Geofondu

03.02.2006
Geologie
Z práce Geofondu

Projekty

Nad rámec standardních činností vyplývajících ze zřizovací listiny a platných právních předpisů a standardních činností jako je správa, údržba, aktulizace a zpřístupňování fondů a databází obsahujících výsledky geologických prací, řeší ČGS- Geofond také řadu úkolů hrazených z prostředků : Odboru geologie Ministerstva životního prostředí, Evropské unie, popřípadě VaV (= věda a výzkum).

Aktualizace geologicky dokumentovaných objektů (GDO) a doplnění hydrogeologického subsystému (HYD subsystém) o objekty s hydrogeologickými daty ze starých zpráv archivovaných ČGS-Geofondem, 2005 - Přípravná fáze

Řešitelé:   Ing.Pavel Tvrdý, Mgr.Jan Maule, RNDr.Jiří Rambousek

Trvání projektu:   2005

Náplň projektu:

 • Zpracování dat na zkušebním modelu
 • Konkretizace počtu nových hydrogeologických objektů vhodných k doplnění do HYD subsystému, rozsahu aktualizace GDO a počtu geologických profilů nutných k anotaci
 • Časový harmonogram
 • Specifikace finanční a technické náročnosti
 • Upřesnění personálních požadavků


 

Databáze hald II

Řešitelé:   RNDr. Vít Štrupl, Ing. Anna Horáková

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Spolupráce s OG MŽP při zadávání nově zpracovávaných oblastí
 • Kontrola a přebírání nových dat
 • Připojování nových záznamů
 • Údržba a aktualizace dat
 • Prezentace získaných dat na intranetu a internetu


 

Databáze hlavních důlních děl II

Řešitelé:   RNDr. Vít Štrupl, Ing. Anna Horáková, Mgr. Petr Šeba

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Kontroly a doplňování dat u neúplných a sporných záznamů
 • Průběžná aktualizace a tvorba relační vazby na nově ohlášené případy starých důlních děl
 • Údržba a aktualizace dat
 • Využití údajů o HDD při aktualizaci databáze poddolovaných území a následně i zpracovávaných map poddolovaných území
 • Prezentace získaných dat na intranetu a internetu
 • Zpracování souhrnného materiálu k situaci důlních děl v rámci ČR s návrhem pro další postup a priority při jejich evidování a zabezpečování


 

Digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků a jejich začlenění do digitálního archivu zpráv a posudků ČGS - Geofondu

Řešitelé:   RNDr. Dana Čápová, Bc. Jan Sedláček, Mgr. Marie Marková externisté

Trvání projektu:   2005 - 2006

Náplň projektu:

 • Zhodnocení stávajícího stavu mikrofilmů, analýza zpracování, návrh technologického postupu
 • Výběr vhodného digitalizačního zařízení a jeho konfigurace
 • Příprava a realizace technologického postupu
 • Vlastní zpracovávání mikrofilmů zpráv a posudků
 • Kompletace digitálních zpráv a posudků a jejich integrace s informačním systémem ČGS-Geofondu


 

Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů a jejich zařazení do centrální relační databáze České geologické služby - Geofondu

(Projekt je řešen ve spolupráci s Aquatestem a.s.)

Řešitelé:   RNDr. Svatopluk Kořalka - Aquatest a.s., RNDr. Dana Čápová

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Poskytnutí potřebných podkladů nutných pro identifikaci jednotlivých vrtů, ke kterým jsou zařazována karotážní měření
 • Výběr vhodných vrtů z hlediska rovnoměrného pokrytí karotážními daty celého území ČR
 • Kontrola případných duplicit při zpracování stejného vrtu více řešiteli, v případě více karotážních měření na jednom objektu
 • Kontrola výsledných souborů digitalizovaných karotážních dat předaných řešitelem a postupné začleňování do centrální relační databáze ČGS-Geofondu


 

Digitalizace karotážních měření s..p. DIAMO - moravská oblast

(Projekt je řešen ve spolupráci s DIAMOem, s. p., o. z. GEAM D.Rožínka.)

Řešitelé:   RNDr. Pavel Veselý - DIAMO, s. p., o. z. GEAM D.Rožínka, RNDr. Dana Čápová

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Poskytnutí potřebných podkladů nutných pro identifikaci jednotlivých vrtů, ke kterým jsou zařazována karotážní měření
 • Výběr vhodných vrtů z hlediska rovnoměrného pokrytí karotážními daty celého území ČR
 • Kontrola případných duplicit při zpracování stejného vrtu více řešiteli, v případě více karotážních měření na jednom objektu
 • Kontrola výsledných souborů digitalizovaných karotážních dat předaných řešitelem a postupné začleňování do centrální relační databáze ČGS-Geofondu


 

Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů a jejich zařazení do centrální relační databáze České geologické služby - Geofondu

(Projekt je řešen ve spolupráci s Geofyzika GP s.r.o., Ostrava)

Řešitelé:   RNDr. Hana Jurenková - Geofyzika GP s.r.o., Ostrava, RNDr. Dana Čápová

Trvání projektu:   2004 - 2006

Náplň projektu:

 • Poskytnutí potřebných podkladů nutných pro identifikaci jednotlivých vrtů, ke kterým jsou zařazována karotážní měření
 • Výběr vhodných vrtů z hlediska rovnoměrného pokrytí karotážními daty celého území ČR
 • Kontrola případných duplicit při zpracování stejného vrtu více řešiteli, v případě více karotážních měření na jednom objektu
 • Kontrola výsledných souborů digitalizovaných karotážních dat předaných řešitelem a postupné začleňování do centrální relační databáze ČGS-Geofondu


 

Dobudování dokumentografického informačního systému v letech 2003 až 2006

Řešitelé:   RNDr. Jaroslav Novák, RNDr. Jaroslav Mojžíš, RNDr. Jiří Rambousek

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Dokončení zpracování převzatých archivů cizích organizací - ČGS, SG, Aquatest
 • Zpracování dříve převzatých archivů od jiných organizací - měřičský archiv bývalé Geoindustrie, vrtné archivy VÚD a BS Most, archiv RD Jílové.
 • Převzetí a zpracování archivů dalších cizích organizací (ÚNS Kutná Hora)
 • Doplnění databází ČGS-Geofondu (SURIS) z archivů cizích organizací


 

e-Earth - elektronický přístup ke geologickým datům z databáze vrtů

Řešitelé:   RNDr. Dana Čápová, Bc. Jan Sedláček, Mgr. Milada Javůrková, Mgr. Pavla Kramolišová externisté

Trvání projektu:   2004 - 2005

Náplň projektu:

 • Zvýšení dostupnosti, využívání a zlepšení podmínek distribuce evropských digitálních podpovrchových dat zajištěním přeshraničního přístupu do geo-environmentálních datových zdrojů v různých evropských jazycích
 • Vývoj přeshraničních geoinformačních služeb, založených na publikování dat, uložených v národních geodatabázích
 • Posílení partnerství v oblasti využívání geodatabází mezi dodavateli a uživateli dat v rámci EU i kandidátských států
 • Stanovením obecného standardu pro vrtná metadata
 • Zajištění služeb datového přístupu na internetu - aplikace pro prohlížení a objednávání dat
 • Zajištění přístupu ke geoinformacím s využitím mobilních technologií
 • Více o projektu


 

Ekonomické registry SURIS/Rozšíření a aktualizace ekonomické větve SURIS

Řešitelé:   RNDr. Jaromír Starý, Ing. Anna Horáková, RNDr. Ivo Sitenský, Csc., CAAE, Ing. Ludmila Richterová

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Denní doplňování cenového registru v subregistrech ropa (Brent, Dubai), zemní plyn, základní kovy (Cu, Pb, Zn, Ni, Al, Sn), drahé kovy (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir), strategické kovy (Sb, Ga, Ge, Mg, In, Cd, Co, Mn, Mo, Ru, Hg, Se, Ta, V, Bi, ferroslitiny, rudy kovů (W, Al, Sb, Cr, Ta, Ti, V, Zr), nejvýznamnější nerudy (fluorit, baryt, grafit, kaolin, jíly, bentonit, živce, nefelinický syenit, přírodní křemenné písky, magnezit, sádrovec, síra)
 • Zpracování šetření o vývoji cen domácí produkce výrobků z nerostných surovin (1x ročně)
 • Další zkvalitnění a rozšíření ročenky "Surovinové zdroje České republiky", včetně překladu do anglického a německého jazyka vydání na CD
 • Vydávání studie Stav a pohyb zásob (tištěná verze, CD; vydávána pro potřeby státní správy)
 • VýměnA informací, materiálů (týká se především vzájemné výměny ročenek a statistických přehledů) a zkušeností se zahraničními geologickými službami
 • Prezentace českých zkušeností na mezinárodních konferencích, zabývajících se danou problematikou (např. pravidelná účast na mezinárodní konferenci o problematice ekonomiky nerostných surovi "Mineral Economy: Present and Future", která je každoročně pořádána Polskou akademií věd; vzájemná spolupráce se Slovenskou geologickou službou (ŠGÚDŠ) v oblasti ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin a případně další konference s obdobným zaměřením v zemích EU.


 

Hodnocení výhradních ložisek nerostných surovin ve státní rezervě v letech 2003 až 2006

Řešitelé:   RNDr. Jaromír Starý, RNDr. Jaroslav Novák, RNDr. Jaroslav Mojžíš, Ing. Ludmila Richterová

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Výběr ložisek určených k přehodnocení
 • Zpracování a schválení podmínek využitelnosti pro přehodnocovaná ložiska
 • Vlastní přehodnocení ložisek a zajištění expertního posouzení výsledků provedených prací
 • Projednání výsledků přehodnocení v Komisi pro projekty a závěrečné zprávy MŽP
 • Zohlednění výsledků v SURISu a v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů ČR


 

Implementace mapových služeb v rámci IS ČGS-Geofondu

Řešitelé:   RNDr. Dana Čápová, Bc. Jan Sedláček externisté

Trvání projektu:   2005

Náplň projektu:

 • Instalace mapového serveru Oracle s produkty SDO, SDE
 • Příprava datových souborů, rektifikace map, ladění databáze
 • Úprava databázových struktur, vstup dat
 • Úprava obslužných aplikací
 • Podpora uživatelů, školení, řešení havarijních stavů


 

Portál státní geologické služby

(Projekt je řešen ve spolupráci s Českou geologickou službou)

Řešitelé:   Mgr. Robert Tomas - ČGS, RNDr. Dana Čápová, Bc. Jan Sedláček, RNDr. Vít Štrupl, Mgr. Pavla Kramolišová, Mgr. Marie Marková, Mgr. Milada Javůrková externisté

Trvání projektu:   2005 - 2006

Náplň projektu:

 • Vybudování Portálu státní geologické služby, jako integrovaného informačního centra o geovědních oborech v ČR, který bude základem portálu geologie ČR
 • Virtuální integrace mapových serverů ČGS a ČGS - Geofondu, tj. umožnění on-line přístupu k datovým vrstvám obou institucí nad geologickými a tematickými mapami a stanovení podmínek jejich využívání
 • Vytvoření rozšířeného jednotného metainformačního systému na bázi mezinárodních standardů


 

Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu

Řešitelé:   RNDr. Dana Čápová, RNDr. Eva Hudečková, Lenka Hadrabová externisté

Trvání projektu:   2005

Náplň projektu: Členěn na 7 dílčích úkolů - registrů:

 • Registr geofyzikální prozkoumanosti - pokračování v revizi odborného archivu geofyzikálních zpráv
 • Správa a údržba geofyzikálních dat (dříve Registr programových prostředků) - doplnění aktualizovaných a nově vzniklých dat z jednotlivých registrů do stávající databáze
 • Registr gravimetrie - pokračování v tvorbě digitální bezešvé vrstvy významných tíhových anomálií a gradientů tíhového pole, sestrojení map úplných Bouguerových anomálií 1:50 000 ČR
 • Registr letecké geofyziky - nové provedení (reambulance) Schémat anomálních zón uranu, thoria, sumárního dávkového příkonu záření gama a radonového indexu
 • Registr petrofyziky - pokračování v aktualizaci petrofyzikálního registru
 • Registr měření VES - doplnění databází primárních a sekundárních dat z dalších úkolů
 • Registr seismiky - Standardizace formy uložení sekundárních seismických dat, oprava a digitalizace archivních filmů a fólií seismických profilů


 

Prostorová lokalizace a interpretace báňských map

Řešitelé:   RNDr. Vít Štrupl, Mgr. Petr Šeba

Trvání projektu:   2004 - 2007

Náplň projektu:

 • Fyzická kontrola stavu mapových fondů
 • Opravy a doplňování chybějících údajů v databázi
 • Evidence mapových dokumentů pomocí čárového kódu
 • Prostorová lokalizace jednotlivých báňských map (přiřazení souřadnic X,Y v systému JTSK vrcholovým bodům v rozích mapy)
 • Digitální dokumentace mapových dokumentů - skenování
 • Propojení grafických souborů (skenů) s databázovými údaji


 

Převod údajů povrchového geofyzikálního průzkumu do centrální relační databáze ČGS-Geofondu

Řešitelé:   RNDr. Dana Čápová externisté

Trvání projektu:   2005 - 2008

Náplň projektu:

 • Připojení geofyzikální databáze do centrální relační databáze
 • Vytvoření aplikace, umožňující zjištění provedených metod povrchových geofyzikálních měření na vybraném území (lokalitě)
 • Specifikace struktur pro zápis povrchových geofyzikálních měření podle jednotlivých druhů metod a posouzení a verifikace struktur na základě zápisu modelových dat
 • Návrh modulu pro vizualizaci dat a modulu pro výběr dat pro reinterpretaci
 • Začlenění výsledků povrchových geofyzikálních měření do centrální relační databáze
 • Aktivace modulu pro vizualizaci dat, modulu pro výběr dat pro reinterpretaci a aktivace náhledů map indikací geofyzikálních anomálií


 

Revize starých důlních děl

(Projekt je řešen ve spolupráci s Českou geologickou službou)

Řešitelé:   RNDr. Vít Štrupl, RNDr. Pavel Šír (za ČGS-Geofond)

Trvání projektu:   2005 - 2007

Náplň projektu:

 • Zajištění revizí starých důlních děl (SDD) zabezpečených Ministerstvem životního prostředí v souladu s vyhláškou č. 52/1997 ČBÚ
 • Úprava stávající databáze SDD o nově sledované položky
 • " Vytvoření aplikace pro pořizování a předávání dat mezi ČGS - Geofondem a ČGS
 • Vytvoření servisních dotazů, formulářů a sestav umožňujících statistické výpočty, přehledy a tiskové sestavy z databáze SDD
 • Průběžná údržba databáze SDD


 

Technologický rozvoj informačního systému ČGS-Geofondu 2005

Řešitelé:   RNDr. Dana Čápová, Bc. Jan Sedláček, RNDr. Vladimír Shánělec, CSc, RNDr. Jaromír Starý, Mgr. Pavla Kramolišová externisté

Trvání projektu:   2005 - 2006

Náplň projektu:

 • Správa a údržba stávajícího systému a aplikací
 • Úprava databázových struktur a aplikací v návaznosti na vznik databáze signatur
 • Tvorba designu a obsahu nových webových stránek
 • Implementace SDO do centrální relační databáze
 • Vytvoření technologické linky, nahrazující MGE (ArcView, Geomedia)
 • Test ArcSDE
 • Podpora uživatelů, školení, řešení havarijních stavů
 • Supporty


 

Zahájení tvorby a začlenění digitálního archivu zpráv a posudků do informačního systému ČGS-Geofondu

Řešitelé:   RNDr. Dana Čápová, RNDr. Vladimír Shánělec, CSc., Bc. Jan Sedláček, Mgr. Marie Marková externisté

Trvání projektu:   2004 - 2006

Náplň projektu:

 • Vytvoření a zavedení technologie uchování archivní dokumentace v bezpečném a trvanlivém formátu a zefektivnění přístupu k úplným informacím, které tato dokumentace obsahuje.
 • Zhodnocení stávajícího stavu a jeho analýza, návrh technologického postupu
 • Příprava pracoviště - příprava vlastního zpracování, organizační zajištění pracovní linky a zaškolení technické obsluhy
 • Příprava a realizace technologického postupu
 • Ověřovací práce technického postupu a zahájení poloprovozu


 

Zpracování karotážních měření státního podniku DIAMO a jejich převod centrální relační databáze ČGS - Geofondu - Krystalinikum - oblast jihozápadních Čech

(Projekt je řešen ve spolupráci s První příbramskou s.r.o)

Řešitelé:   RNDr. Ján Krištiak - První příbramská s.r.o., RNDr. Dana Čápová

Trvání projektu:   2003 - 2006

Náplň projektu:

 • Poskytnutí potřebných podkladů nutných pro identifikaci jednotlivých vrtů, ke kterým jsou zařazována karotážní měření
 • Výběr vhodných vrtů z hlediska rovnoměrného pokrytí karotážními daty celého území ČR
 • Kontrola případných duplicit při zpracování stejného vrtu více řešiteli, v případě více karotážních měření na jednom objektu
 • Kontrola výsledných souborů digitalizovaných karotážních dat předaných řešitelem a postupné začleňování do centrální relační databáze ČGS-Geofondu


 

3D modelování reliéfu podloží sokolovské a chebské pánve vytvoření datového souboru pro digitální modelování z databáze CRD GDO Geofondu

(Projekt je řešen ve spolupráci s Českou geologickou službou)

Řešitelé:   RNDr. Bedřich Mlčoch - ČGS, RNDr. Dana Čápová

Trvání projektu:   2005 - 2007

Náplň projektu:

 • Vytvoření interaktivního 3D modelu reliéfu povrchu krystalinika v podloží terciérních sedimentů a vulkanitů v oblasti sokolovské a chebské pánve na základě vyhodnocení a korelace geologických dat vrtné dokumentace ČGS-Geofondu
 • Vytvoření programu, který umožní interaktivní propojení korelovaných dat, nových i vzniklých v rámci předchozího projektu VaV (630/01/00), s databází Geologicky dokumentovaných objektů ČGS-Geofondu a jeho uživatelskou aplikaci

ZDROJ: GEOFOND

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí