zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vozidla pro sběr komunálního odpadu

03.03.2006
Odpady
Vozidla pro sběr komunálního odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200658873
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko 
 
* Datum uzávěrky:  
18.04.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 41 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Anotace tendru:

Městské zastupitelství vypsalo tendr na dodávku 2 kusů vozidel pro sběr komunálního odpadu. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 18.4.2006 - 10:00. Nabídka do výběrového řízení musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Łódź: Pojazdy do zbierania odpadów
Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o., ul. Tokarzewskiego 2, Do wiadomości Piotr Rosiński, PL-91-842 Łódź. Tel. 48 42 616 04 14. E-mail przetargi@mpolodz.pl. Faks 48 42 616 07 51.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpolodz.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Ogólne usługi publiczne.
Środowisko.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa dwóch samochodów ze specjalistyczną zabudową przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba zamawiającego.
Kod NUTS: PL113.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów ze specjalistyczną, fabrycznie nową zabudową przeznaczoną do odbioru odpadów komunalnych, zabudowanych na podwoziu samochodowym dwuosiowym, fabrycznie nowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 18 000 kg, wykonane zgodnie z Polską Normą PN-EN 1501-1:1999.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34144511.
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.
II.1.8)Podział na części:
Nie.
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 200 000,00 PLN.
II.2.2)Opcje:
Nie.
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 35 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
15 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w ciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Będzie to oceniane na podstawie dokumentów:
1. Dowód wpłaty wadium;
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 i 24 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji wzoru nr 2;
3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem składania ofert;
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. Wypełnione i podpisane przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodącego (lidera).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3)Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. W celu spełnienia tych warunków, wykonawca musi:
a) wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie, w którym prowadził działalność jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) wykonał minimum trzy dostawy podobne w swym charakterze do oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) posiadać deklarację zgodności WE na zgodność przedmiotu zamówienia z normą PN-EN 1501 -1:1999.
Na spełnienie powyższych warunków wykonawca dołączy dokumenty:
1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że dostawy te zostały wykonane należycie, wg załączonego do Specyfikacji wzoru nr 3;
2. Deklaracja zgodności WE, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.4.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 91, poz. 858), zawierająca m.in. informacje
o zgodności przedmiotu zamówienia z normą PN-EN 1501-1:1999.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. cena. Waga: 90;
2. gwarancja. Waga: 10.
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/05/2006.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2006/S 38-040926 z dnia 24.2.2006.
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.4.2006.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: W kasie lub przelewem.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.4.2006 - 10:00.
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert:
18.4.2006 - 12:00.
Miejsce: Siedziba zamawiającego.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2-3.2006.
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie, które ukazało się w Dz.U. wskazanym w pkt IV.3.2) jest nieaktualne.
Niniejsze ogłoszenie jest ważne i dotyczy dokładnie tego samego przedmiotu zamówienia - zmieniają się jedynie daty składania ofert.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.
VI.4.2)Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie musi być poprzedzone protestem do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest na SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Wnosi się je do Presa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24.2.2006.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí