zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O odpadech v Bruselu

09.03.2006
Obecné
Odpady
O odpadech v Bruselu

Dnes se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí, kterého se zúčastní delegace České republiky vedená ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem.

Rada se bude zabývat řadou témat: tematickou strategií o znečišťování ovzduší [1],  geneticky modifikovanými organismy [2], návrhem směrnice o hodnocení a zvládání povodní [3] či přezkumem strategie udržitelného rozvoje [4] a dalšími.  Pro Českou republiku bude klíčová politická debata o návrhu nové evropské směrnice o odpadech.

Ministr Ambrozek vysvětlí, proč Česká republika s navrženým zněním směrnice nesouhlasí. Změna v hierarchii nakládání s komunálními odpady totiž dává materiálové a energetické využití odpadů na stejnou úroveň. Současně změnou definice mění spalovny komunálních odpadů ze zařízení na odstraňování odpadů na zařízení k jejich energetickému využití. Tyto změny by přinesly riziko, že se bohatší země EU budou zbavovat svého směsného komunálního odpadu jeho vývozem ke svým sousedům. S tím Česká republika zásadně nesouhlasí a navrhuje další pojistky bránící dovozu odpadů – například rozšíření a posílení principu soběstačnosti a blízkosti.

„Jako hlavní nedostatek vidím to, že směrnice nereflektuje rozdílnost ekonomických podmínek v nových členských státech EU. Rozdílná cenová úroveň v oblasti nakládání s odpady vytváří předpoklady k nežádoucí přeshraniční přepravě odpadů ze zemí EU-15 do nových členských zemí – k ekodumpingu. V poslední době zaznamenávám zájem o přeshraniční přepravu komunálního odpadu ke spalování v ČR a bohužel i řadu případů nezákonných přeprav komunálního odpadu pocházejícího z Německa. Současná podoba návrhu směrnice by způsobila řádové zvýšení dovozů odpadů do ČR a téměř znemožnila kontrolu a odhalování nelegálních dovozů,“ konstatuje ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Poznámky:

[1] Strategie stanovuje dočasné cíle v oblasti znečišťování ovzduší v Evropské unii a navrhuje vhodná opatření k jejich dosažení. Zároveň doporučuje, aby došlo k většímu začlenění aspektů ochrany ovzduší do ostatních politik a programů. Naopak nepřináší očekávaný návrh na regulaci malých spalovacích zdrojů. Strategie dále navrhuje zjednodušení a zefektivnění současné legislativy v oblasti kvality ovzduší tím, že sjednocuje právní nástroje v oblasti kvality ovzduší do jednoho právního předpisu a navrhuje zavedení nových norem v oblasti kvality ovzduší – zavedení sledování frakce PM2,5  a zlepšení systému sběru informací z monitoringu kvality ovzduší. Součástí strategie je i plánovaná revize směrnice o národních emisních stropech, aby se zajistilo snížení emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého, těkavých organických sloučenin, amoniaku a primárních jemných částic  v souladu s dočasnými cíly navrženými pro  rok 2020.

[2] V politické rozpravě bude Česká republika navrhovat, aby pro výzkum účinků geneticky modifikovaných organismů vznikla jednotná evropská metodika

[3] V hlavních bodech ukládá návrh směrnice členským státům provést předběžné vyhodnocení povodňových rizik, zpracovat mapy povodňových rizik a návazně zpracovat plány pro zvládání povodňových rizik. Zpracování jednotlivých kroků má být úzce svázáno s implementací rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES), zejména s přípravou a zpracováním plánů povodí podle této směrnice.

[4] Pro zasedání Rady ministrů jsou navrženy tři okruhy otázek k diskuzi (stejné budou předloženy i dalším formacím Rady). Výstupy z jednotlivých Rad budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nové revidované strategie, která bude projednávána na zasedání Evropské rady v červnu 2006. Příští vyhodnocení a aktualizace Strategie udržitelného rozvoje EU by mělo být zahájeno během roku 2009.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí