zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr a třídění odpadů: vyšší náklady?

22.03.2006
Odpady
Sběr a třídění odpadů: vyšší náklady?
Obchodníci často podceňují problematiku a důsledky odpadového hospodářství.
Mají nedostatečné či zcela nevhodné zázemí pro nakládání s odpady a kladou nedostatečný důraz na jejich třídění, což ve svém důsledku zvyšuje nezbytné náklady.

Sběr a třídění odpadů v obchodních řetězcích se řídí zákonem o odpadech a jeho platnými vyhláškami. Systém pro nakládání s odpady u retailerů je velmi specifický a problematický. Prvním z možných a častých problémů je podceňování náročnosti zavedení systému nakládání s odpady již při samotné stavbě nového obchodního domu nebo centra.

PROBLÉMŮM LZE PŘEDEJÍT

Majitelé či investoři nepokládají za důležité věnovat prostorům odpadového hospodářství dostatečnou pozornost v rámci svých stavebních projektů. Výsledkem jsou prostory určené pro nakládání s odpady, umístěné ve špatně přístupných nebo jinak nevhodných místech, kam není možné vjet s obslužnou technikou. Nebo naopak jsou tyto prostory situovány do vnějšího nezastřešeného areálu, který mnohdy není ani zkolaudován pro nakládání s odpady. To pak neodpovídá neustále se zpřísňujícím podmínkám a následně dochází k postihům ze strany orgánů veřejné správy.

Lze tomu však předejít. Při navrhování nových staveb je nejvhodnější kontaktovat odpadovou společnost, která může pomoci navrhnout prostory pro nakládání s odpady a tím předejít problémům systému do budoucna.

Je pochopitelné, že velká prostorová náročnost odpadového hospodářství je samozřejmě trnem v oku všem provozovatelům obchodních center i hypermarketů. Prostor, který je nezbytný pro umístění odpadových nádob, lisovacích kontejnerů, paketovacích lisů, ale i k uskladnění paketovaných balíků papíru a plastů, neslouží k prodeji, uskladnění nebo příjmu zboží, tedy negeneruje žádné příjmy.

ŘEŠENÍM JE ZKUŠENÝ PRACOVNÍK...

Nedílnou součástí systému odpadového hospodářství obecně je třídění odpadů na využitelné a nevyužitelné složky. V současné době je to jediný možný způsob, jak maximálně využít nové materiálové a energetické zdroje. Třídění odpadů není v obchodní sféře příliš populární, protože odvádí prodejní personál od prodeje k nevýdělečnému separování odpadků. Je to ovšem nezbytné. Případná neukázněnost pracovníků při třídění odpadů v obchodních domech se projevuje na kvalitě vytříděných surovin. Tito pracovníci či brigádníci si bohužel vůbec neuvědomují nutnost třídění a nechápou ani důvod. To vše by mělo být součástí jejich školení. Na druhou stranu fluktuace zaměstnanců v obchodních řetězcích znemožňuje nové zaměstnance a brigádníky efektivně proškolovat.

Jediným způsobem, jak vzniku této situace předejít, je svěřit odpadové hospodářství do rukou zkušeného pracovníka, který se mu bude věnovat. Je nutné si uvědomit, že maximálním vytříděním plastů, papíru a dalších složek klesá nákladové zatížení odpadového hospodářství, nemluvě o hrozících sankcích. Některé obchodní řetězce si na pomoc při dohledu nad tříděním odpadu najímají odpadové firmy.

 ...A KVALITNÍ PROJEKT

Vyhovět pro laika poměrně složitému zákonu o odpadech není jednoduché. Odborná odpadová společnost je schopna, jako službu původcům odpadů, vytvořit komplexní systém pro nakládání s odpady (systém KOH), který vychází z prostorových možností a přání zákazníka, to vše v souladu s platnou legislativou.

Při řešení komplexního systému nakládání s odpady vytvoří odpadová firma manuál, respektive Projekt pro nakládání s odpady. Ten mapuje všechny toky odpadů, od místa jejich vzniku přes třídění až po odstranění v odstraňovacím zařízení. Dále jsou zde uvedeny povinnosti jednotlivých zaměstnanců, popřípadě nájemníků objektu a informace, jak třídit odpad, kde se nachází prostory odpadového hospodářství, atd.

HLAVNĚ TRANSPARENTNOST

Ve velkých obchodních domech funguje předávání odpadů na základě adresného nebo neadresného příjmu odpadů.

Při neadresném příjmu odpadů je znám pouze jeden původce odpadů: obchodní centrum nebo hypermarket. S odpady nakládají pracovníci tohoto centra a jsou odpovědní za správné uložení a vytřídění odpadů. Tyto odpady jsou dále předávány do odpadové místnosti pracovníkům, kteří je ukládají do příslušných nádob nebo je jinak upravují, např. lisují. Prostor odpadového hospodářství provozuje společnost, která má oprávnění pro nakládání s odpady. Evidence za předaný odpad se pak vede za celé centrum a jednotliví nájemci nejsou zohledňováni.

Při adresném příjmu odpadů předávají pracovníci jednotlivých nájemců odpad osobně do prostoru odpadového hospodářství, kde je odpad zvážen, převzat odpovědným pracovníkem a uložen do příslušné odpadové nádoby. Současně je vydáno potvrzení o převzetí odpadu, které slouží k vedení vlastní evidence odpadů jejich jednotlivými původci.

Takto vedené odpadové hospodářství je velmi transparentní jak z pohledu orgánů veřejné správy, tak původců odpadů.

Problematika odpadového hospodářství u obchodních řetězců je poměrně složitá, ať už ji vezmeme z jakéhokoli pohledu. Bohužel s rostoucími nároky kladenými na původce je čím dál tím nákladnější. Největší úspora nákladů v odpadovém hospodářství tkví v optimálním navržení systému nakládání s odpady a v jejich důkladném třídění.

AUTOR: Ondřej Hrdlička

pracuje v oddělení

projektů KOH

firem .A.S.A. v ČR
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí