zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SFŽP: K dalšímu změkčování podmínek není důvod

14.04.2006
Ovzduší
SFŽP: K dalšímu změkčování podmínek není důvod
V současné době odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie eviduje 138 akcí se zpracovaným závěrečným vyhodnocením.
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) prostřednictvím programu ochrany čistoty ovzduší podporuje rozvoj infrastruktury malých obcí, které jej mohly do konce roku 2003 požádat o podporu na plynofikaci. Jednou ze základních podmínek pro její definitivní přiznání bylo napojení objektů na vybudované rozvody plynu. S tím však mají některé obce potíže. O tom, jaká je současná situace, jsme hovořili s ředitelem SFŽP ČR Ing. Andrejem Mudrayem.

Smlouvy o podpoře obsahují podmínku, že pro přiznání dotace je třeba dosáhnout alespoň 90 % smluvního ekologického efektu, tedy připojených objektů, později i 50 %. Fond rovněž prodloužil lhůtu pro splnění této podmínky z jednoho na dva roky. Změnilo se něco?

Lhůta pro splnění ekologického efektu podpořeného opatření je standardně podle rozhodnutí ministra životního prostředí nastavena k termínu závěrečného vyhodnocení akce, to znamená 15 měsíců od předpokládaného termínu uvedení stavby do trvalého provozu. Fond je zmocněn ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem termín prodloužit o jeden rok. Případné další prodloužení se řeší individuálně - schvaluje je na doporučení SFŽP ČR ministr životního prostředí. Při dosažení ekologického efektu na 90 % a více smluvních hodnot vzniká příjemci podpory nárok na doplacení pozastávky 10 % dotace. Při splnění alespoň 50 % není vyplacena pozastávka, příjemci je definitivně přiznána zálohově poukázaná část 90 % nároku podpory. Teprve při dosažení méně než 50 % smluvního ekologického efektu vrací příjemce podpory část zálohově poskytnuté dotace v závislosti na míře a závažnosti neplnění smluvních podmínek. Metodika postihů za neplnění povinností příjemce podpory byla definit
Kolik je obcí, které ani po zmírnění podmínek nejsou schopny připojení k plynovodu zajistit a tím akci se SFŽP ČR ukončit?

V současné době odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie eviduje 138 akcí se zpracovaným závěrečným vyhodnocením, z nichž u 45 není splněn ekologický efekt ani na 50 % a jsou navrženy postihy k vymáhání. Z dalších 139 ukončených opatření po smluvním termínu závěrečného vyhodnocení není u 53 akcí dosaženo ani 40 % smluvního snížení emisí.

Uvažuje se ještě o dalším změkčování podmínek?

Předně změna podmínek není v kompetenci našeho fondu. Ke změkčení podmínek již došlo dvakrát - na konci roku 2003 a v polovině roku 2005. Fond je ze zákona povinen řídit a kontrolovat efektivní a zodpovědné vynakládání veřejných financí, a tak i činí.

Jak jsem již uvedl, současná úprava umožňuje naprosté většině žadatelů podporu SFŽP ČR řádně vypořádat. K dalšímu změkčování podmínek není důvod. I v ojedinělých případech, kdy po žadateli kvůli hrubému neplnění smluvních podmínek budeme požadovat vracení části či celé dotace, je stále potřeba chápat finanční prostředky poskytnuté na realizaci díla jako bezúročnou půjčku.

U kolika obcí jste již začali vymáhat poskytnuté dotace?

Vzhledem k aktuálnímu schválení metodiky postihů agendu vymáhání v současné době uvádíme v činnost.

Je příčinou neplnění dohodnutých podmínek zvýšení ceny plynu?

Je to nejvýznamnější důvod, zejména v období roku 2001. Dalším je špatná projektová příprava, například nadhodnocení počtů potenciálních odběratelů plynu, umělé navyšování ekologických přínosů, které jsou jedním z hodnotících kritérií a které byly motivovány snahou uspět se žádostí o dotaci. Tyto předpoklady, ke kterým se příjemce následně smluvně zaváže podpisem smlouvy, pak není schopen naplnit. Nedostatečná komunikace příjemce se SFŽP ČR - neoznámení závažných změn v rozsahu předmětu podpory nebo v termínech realizace akce - vede k následným postihům za porušení podmínek smlouvy.

Pokud obec ekologický efekt nesplní ani na 50 %, SFŽP ČR je povinen obec nahlásit ke kontrole místně příslušnému finančnímu úřadu. Děje se tak?

Výzvy k úhradě vratek jsou v agendě našeho právního odboru. V případě dobrovolných úhrad v dané lhůtě nejsou uplatňovány sankční úroky ani penále. Nedojde-li k dobrovolné úhradě, je SFŽP ČR jako správce veřejných prostředků povinen vymáhat pohledávky zpět. Vzhledem k průměrnému dosaženému ekologickému efektu za minulý rok - přes 64 % - doufáme v hladké vypořádání celého programu 2.4 a uzavření kapitoly plynofikace malých obcí s výrazně pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice.

Kdy bude, podle vás, celý program, který se týká plynofikace malých obcí, uzavřen a následně vyhodnocen?

To lze obtížně odhadnout. Obce často využívají odklad lhůty pro vypořádání a tím se uzavření programu protahuje. Fond nabízí maximální podporu formou konzultací s obcemi, aby se podařilo uzavřít co nejvíce žádostí.

AUTOR: Karel ŽÍTEK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí