zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tlaková kanalizace jako alternativní technologie

25.05.2006
Voda
Tlaková kanalizace jako alternativní technologie
Předností tlakové kanalizace je možnost uplatnění v odkanalizování od několika obcí až po samostatně osídlené nemovitosti
V souladu se zavedením evropských norem se zvýšily požadavky na efektivně vynaložené náklady a na ochranu životního prostředí i v oblasti vodohospodářství, konkrétně ve výstavbě kanalizací. Do této doby využívanou hloubkovou, gravitační kanalizaci provází vstup tzv. alternativních technologií, jako jsou např. tlaková, podtlaková, pneumatická kanalizace apod.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY

Předností tlakové kanalizace je možnost uplatnění v odkanalizování od několika obcí až po samostatně osídlené nemovitosti, v ochranných pásmech, v oblastech s výskytem spodních vod, v rovinatých i zvlněných lokalitách. Vzhledem k malým průřezům potrubí od D 40 mm po D 160 mm se mohou vést od odpadového potrubí nemovitostí až po ČOV. Dá se počítat s napojením na již vybudovanou hloubkovou kanalizaci, s využitím protlaků, s vedením potrubí v zelených pásech s možností vyhnutí se překážkám apod.

Pro realizaci tlakové kanalizace je mimo uvedené možnosti důležité, aby čistírny odpadních vod (ČOV) či již vybudovaná hloubková kanalizace s následnou dopravou splaškových vod nebyly vzdáleny víc než 5 až 6 km od odkanalizovaných lokalit.

Charakteristickým rysem tlakové kanalizace je vybudování:

uzavřené tlakové potrubní sítě uložené v nezámrzné hloubce, která není spádová, ale v podstatě kopíruje terén,

sběrných čerpacích jímek (dále SČJ), do kterých je svedena splašková voda z jedné či více nemovitostí,

čerpacího soustrojí s dezintegrátorem - zdrojem tlaku a automatiky spínání.

DŮLEŽITÉ PŘEDPOKLADY

Společnost Neptun Presskan, s.r.o., se speciálně zabývá tlakovou kanalizací systému PRESSKAN(r) od roku 1993, kdy získala licenci na hydraulický výpočet od maďarské firmy Presskan Budapest, chráněný registrovanou ochrannou známkou PRESSKAN(r). Rozhodla se jít svojí cestou zlepšením kvalitativních a dodacích podmínek od spolupráce při projektu až po vlastní realizace včetně servisu. Bezproblémové odkanalizování za dostupné ceny se splněním požadavků ochrany životního prostředí pomáhá zajišťovat certifikace dle norem ISO 9001 a 14001.

Kvalita vyžaduje, aby tlaková kanalizační síť byla správně navržena, tzn. že rychlost splaškových vod v = 0,7 až 0,9 m/s musí zajistit dle EN ČSN samočisticí schopnost tlakového potrubí, na kterou společnost poskytuje 20 let záruku. Je nutno, aby bylo použito vysokotlaké potrubí 1,0 MPa z materiálu lPE-HD, u něhož je provedena kvalitní montáž včetně tlakové zkoušky z toho důvodu, aby se zamezilo vniknutí nečistot do podloží - tím je umožněna realizace i v ochranných oblastech a spodních vodách.

Na základě zkušeností není dobré potrubí tzv. předimenzovat z důvodu zdržení splaškových vod a následného zahnívání a usazování nečistot. Nedoporučuje se ani opačně tzv. poddimenzování, kdy čerpací soustrojí nepracuje v optimálních podmínkách, což má vliv na spotřebu energie a životnost čerpacího soustrojí, a v neposlední řadě hrozí neprůchodnost splaškových vod potrubím z titulu nedostatečného tlaku od tlakového zdroje.

Správné nastavení kvalitního hydraulického výkonu soustrojí (viz níže) a hydraulického výpočtu znamenalo, že za trvání více než 20 let nedošlo u značky PRESSKAN(r) k havárii potrubí a že záruka 20 let na samočisticí schopnost potrubí je opodstatněná.

V ZÁJMU KVALITY

V systému PRESSKAN(r) je tlakovým zdrojem čerpací soustrojí s dezintegrátorem - mělnicím zařízením 11/4 NP-16-5-01,02 v provedení 400 V a 240 V o parametrech:

Q = 2,5m3/hod., Hmax = 90 m, P = 1,5 kW, U = 400 V a 240 V.

Vzhledem k tomu, že čerpací soustrojí - zdroj tlaku - pracuje v agresivním prostředí, zaměřila se firma nejen na zkvalitnění motorické a hydraulické části včetně materiálového provedení samotného čerpacího soustrojí plast, nerez, ale i na výzkum a vývoj vybavení příslušenství SČJ.

Vývoj integrované zpětné klapky a pojišťovacího ventilu, rovněž z materiálu převážně plast a nerez (ten se během praxe nejlépe osvědčil v daném prostředí), nahradil stávající konstrukční a materiálové provedení určené převážně pro čisté vody. Další významnou změnou prošla automatika spínání hladin, a to od nevyhovujících plovákových spínačů, přes drahé snímání pomocí ultrazvuku, až k stávající automatice snímání pomocí nerez-elektrodovému systému.

Nové konstrukční řešení minimalizuje možnost poruch na celém soustrojí a chrání tak nejen samotné čerpací zařízení, ale i vlastní tlakovou síť proti přetížení. Rovněž zavedení výroby jednofázového čerpacího soustrojí o stejných parametrech zaznamenalo velký posun v systému odkanalizování obcí ČR, zejména u nemovitostí, kde není tzv. třífázové provedení zavedeno, a zvláště pak v zemích, kde se vůbec neuvažuje o jejím zavedení.

Sběrné čerpací jímky jsou vyrobeny z plastu - polypropylenu, doloženým rovněž značkou kvality a to hlavně v tzv. pochůzném provedení.

Ve standardním provedení u rodinných domků jsou dodávány v rozměrech o průměru 80 až 100 cm a výšce dle požadavku investora zpravidla od 200 do 400 cm (záleží na hloubce přivedení odpadového potrubí do SČJ a její kumulaci).

Společnost Neptun Presskan zajišťuje servis v případě poruchy do 24 hodin po celé ČR.

Vzhledem k pořizovacím nákladům výstavby, které činí dle zkušeností až 50 % nákladů hloubkové gravitační kanalizace, je tlaková kanalizace systému PRESSKAN(r) v poslední době využívána na odkanalizování průmyslových zón, rekreačních středisek, autokempinků apod.

NENÁROČNÝ PROVOZ

Důvodem pro zavádění tlakové kanalizace PRESSKAN(r) je nejen rychlá výstavba a uvedená nízká nákladovost, ale i nenáročný provoz.

Zde se doporučuje z důvodu prodloužení životnosti zařízení provést alespoň 1x za rok vyčištění jímky s kontrolou technického stavu zařízení. Tlakovou potrubní síť není třeba pročišťovat či profukovat vzhledem k její samočistící schopnosti.

Pozn.:Pro porovnání lze uvést spotřebu energie: domácnost (4 osoby), spotřeba 150 l/osoba/den ve výši 0,275 kWh/den (zhruba 300 Kč/rok).

Dle informací od provozovatelů kanalizace jsou provozní náklady na tlakovou kanalizaci stanoveny ve výši 5 Kč/m3. V případě provozování včetně čistírny činí stočné okolo 9 Kč/m3.

Na základě uvedených možností tlakové kanalizace spojené s ekonomicky vynaloženými náklady, které jsou nižší než klasická hloubková kanalizace, lze na základě stanovené finanční náročnosti stavby a z titulu vyhodnoceného koeficientu měrné náročnosti čerpat finanční podporu z podpůrných fondů až 80 %.

AUTOR: Miroslav Zapletal
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí