zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontejnéry na přepravu radioaktivního odpadu a další zařízení

21.06.2006
Odpady
Kontejnéry na přepravu radioaktivního odpadu a další zařízení
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660219
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
25.07.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 115 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T158200 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ

T178609 Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

T189030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu elektrických veličin, vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření

T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům
 
Anotace tendru:

Ministerstvo financí Slovenska vypsalo tendr na dodávku zařízení a prostředků určených na přepravu, identifikaci a nakládání s radioaktivním odpadem na Slovensku včetně dodávky jiného technického vybavení a příslušenství. Nabídka do tendru musí být zpracována do 25. 7. 2006. Nabídka musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Kontajnery na odpadový materiál
Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, Kontakt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Do rúk: Ing. Miroslav Škvarka, SK-817 82 Bratislava. Tel.: 421 2 5958 2535. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.finance.gov.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Všeobecná štátna správa.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Dodávka zariadenia pre zlepšenie systému nakladania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom v SR.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: GovCo, a.s., 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika.
NUTS kód: SK021.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Dodávka zariadení a prostriedkov určených na prepravu, identifikovanie a nakladanie s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom v SR ako aj dodávka iného technického vybavenia a príslušenstva a zabezpečenie súvisiacich služieb. Pre vybrané komponenty je potrebné zabezpečiť inštaláciu, konfiguráciu a sprevádzkovanie na mieste dodania ako aj záručné servisné služby.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
28213800, 34136200, 27621200, 28621500, 29221850, 29838100, 30213100, 30241000, 31100000, 31682500, 32333200, 33241200, 33262000.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Požiadavka Počet ks.
Primeraný dopravný prostriedok s výbavou podľa EÚ.
Dohody ADR pre triedu sedem 1.
Tvarovacie tienenie 20.
Puzdro (kontajner) na PUŽ 40.
Kontajner pre prepravu žiaričov (PUŽ, IRAO, ZRAM)* 6.
Mechanický manipulátor 4.
Strihacie zariadenie (vyprosťovacie nožnice) 1.
Prenosná priamočiara píla 1.
Prenosný počítač 1.
Digitálna kamera 1.
Prenosná jednofázová elektrocentrála 1.
Merač dávkového príkonu gama 1.
Sada elektronických dozimetrov 20.
Prenosný monitor na meranie neutrónov a gama žiarenia s priamym vyhodnocovaním 1.
Merací domček pre vyhodnocovanie oterov 1.
Prenosný merač kontaminácie s veľkoplošným detektorom beta a alfa 1.
Dekontaminačné lepivé rohože - viacvrstvové 10.
Veľkoobjemové presávacie zariadenie pre odber rádioaktívnych aerosólov s priamym vyhodnocovaním 1.
Sada manipulačných prostriedkov 1.
Prenosný príručný spektrometer 2.
Prenosný počítač 1.
Veľkoplošné rozoberateľné tienenie zdrojov IŽ* 1.
Prenosná súprava pre zriaďovanie sanitárneho uzla 1.
Terénne vozidlo 4x4 1.
Digitálna váha 1.
Spolu kusov 119.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 333 333,00 EUR.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 10 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepožaduje.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania, ako aj zmluvné záruky, sú podrobne uvedené v bode 15 súťažných podkladov a prílohe č. 2 súťažných podkladov „Návrh zmluvy na dodanie tovaru“.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2004/016-764.07.01/01.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 11-012104 z 18.1.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 12.7.2006 - 15:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
25.7.2006 - 10:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 11.10.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
25.7.2006 - 14:00.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Prechodný fond, č. programu: 2004/016-764.07.01.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo osobne v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 h. na adresu uvedenú v bode I.1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti v lehote uvedenej v bode IV.3.3. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Celkový rozpočet určený na nákup tohto predmetu zákazky je 333 333,00 EUR bez DPH. V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž na základe § 46 ods. 1 písm. c) zákona.
V prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť splniť zmluvný záväzok, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo prijať ponuku s druhou najnižšou zmluvnou cenou a uzatvoriť s príslušným uchádzačom zmluvu.
V zmysle bodu 17.7 súťažných podkladov uchádzač predloží dokumenty, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa zabezpečenia kvality uchádzačom podľa § 29 zákona a zabezpečenia environmentálneho manažérstva podľa § 30 zákona:
a) Predloženie certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 9001, ktorého je uchádzač držiteľom na ním vykonávané činnosti, resp. iných dôkazov o opatreniach na zabezpečenie kvality.
b) Predloženie certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 14 001, ktorým sa preukazuje splnenie noriem environmentálneho riadenia, alebo schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, alebo splnenie normy environmentálneho manažérstva vyplývajúcej z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov, resp. predloženie iných rovnocenných certifikátov vydaných orgánmi členských štátov, alebo iných dôkazov, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Prijímateľská inštitúcia: Úrad jadrového dozoru, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, Slovenská republika Konečný prijímateľ: GovCo, a.s., 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. Box 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, SK-817 82 Bratislava. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Tel.: 421 2 5958 2535. URL: www.finane.gov.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. Box 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.6.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí