zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Anotace časopisu Alternativní energie 5/2006

26.10.2006
Energie
Anotace časopisu Alternativní energie 5/2006
Rozšířené obory:  využití biomasy v energetice,  energetické efekty v solární technologii

Číslo 5 vyšlo 23. října 2006
Číslo 6 vyjde  11. prosince 2006

GIS  metodika analýzy potenciálu biomasy pro zájmové území

Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D., Ing. Jan Weger, VÚKOZ Průhonice, doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., ČVUT FEL Praha,

V uplynulých  letech byla vytvořena metodika analýzy potenciálu biomasy v zájmových územích, využívající posledních výsledků výzkumu biomasy a energetických plodin a aktuálních databází GIS, které umožňují její aplikaci a aktualizaci v prostoru a čase.

Ve studii v daném území by mělo být počítáno s rozličnými  zdroji biomasy.

Pro řešení studie je využíván otevřený geografický informační systém (GIS) TopoL xT 7.0. (8.0.) od firmy TopoL Software. Celá metodika je založena na přiřazování výnosů podle bonitačně půdně ekologických jednotek (BPEJ). Metodika pro lesní komplexy je zpracována a pravidelně aktualizována LHP, které popisují skladbu každého lesního porostu. Na základě provedené analýzy LHP je možné vypočíst koeficient, který určuje průměrný výnos biomasy ve formě lesních těžebních zbytků. V projektu je metodika rozdělena do třech částí: úrovně kraj, okres a obec (obce s pověřenou působností).

 

 

Sláma ušetří náklady na energii

Břetislav Koč  (text i foto)

Využití zemědělské biomasy k energetickým účelům bylo na letošním Agrokomplexu 2006 v Nitře – stejně jako na jarním brněnském Techagru – jedním z preferovaných oborů.  Jedna z nových příležitostí pro zemědělství – pěstování a využití energetických plodin – byla i  tématem doprovodného programu veletrhu.

 

Energetická biomasa – nový program pro zemědělce

Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Současná situace s přebytky zemědělských produktů nutí pěstitele k zamyšlení, zda je vhodné stále pěstovat tradiční plodiny. Jedná se především o obiloviny, kterými jsou naplněny sklady ještě ze sklizní minulých let. Proč tedy produkovat stále přebytečné potraviny a nezačít  „pěstovat“ energii, které je nedostatek?    Je potěšitelné, že již i u nás začal být zájem o produkci energetické biomasy, ale její objem je zatím zcela nedostatečný. Bohužel, je paradoxní, že na tento program nejsme nyní ještě dostatečně připraveni. Stále ještě chybí dostatek odborných informací pro pěstitele, kteří se proto jen těžko orientují v tomto novém, ale bezesporu velmi perspektivním programu.

 

Kněžice – model lokální energetické soběstačnosti

Zdeněk Kučera 

Stovky českých a moravských obcí prožívají dlouhodobé trauma. Část z nich se musí vypořádat s programem plynofikace, protože v průběhu budování sítě narostly ceny zemního plynu na takovou úroveň, že řada obyvatel se vrací k topení uhlím, dřevem a bohužel i různým komunálním odpadem. Dalším investičním problémem jsou čističky odpadních vod, které musí  již od příštího roku zbavit vodu fosforu, který se do ní dostává z různých pracích prášků. A to mnohé obecní čističky neumí. Tato povinnost se nevyhnula ani malé obci Kněžice na Nymbursku. V obci trvale žije necelých 400 obyvatel,  ze 125 obydlených objektů je 120 rodinných domků.  Před čtyřmi  lety se rodil projekt, který  v těchto dnech dosáhl realizace  -  zatím ojedinělé investice výstavby bioplynové stanice, která by řešila zpracování komunálního odpadu, výrobu tepla pro téměř celou obec za přijatelné ceny a ještě dosáhla zisku z prodeje vyrobené a do sítě dodávané elektrické energie, to celé v hodnotě  120 milionů korun. Dílo se skládá z  bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, výtopny na spalování slámy a dřevního odpadu a z teplovodního rozvodu  tepla z předizolovaného potrubí v celé vesnici, kterým se přes předávací stanice v jednotlivých objektech  bude celoročně dodávat z kotelny a z bioplynové stanice teplo pro vytápění a pro  ohřev teplé užitkové vody do téměř všech  domů v obci.  V hale u kotelny bude peletizační linka na výrobu topných pelet  z biomasy.Po uvedení celého komplexu do provozu, bude mít většina domů v obci vytápění a celoroční ohřev TUV  výhradně z obnovitelných zdrojů, obec bude vyrábět a prodávat elektřinu z bioplynu  a topné pelety z biomasy.

2. Česká fotovoltaická konference v  Brně

Jaroslav Peterka

Po dlouhých 8 letech od 1. české a slovenské konference ve  Valašském Meziříčí v roce 1998 proběhla 2. česká fotovoltaická konference Brně. Článek je výběrem z některých vystoupení odborníků, jejichž obsahy jsou uvedeny i v kompletním sborníku, který vyšel v tištěné podobě pod číslem ISBN 80–239–7361–4. Na vydaném CD jsou jednotlivé příspěvky i ústní přednášky dle programu konference.

Topení LTO spolu se sluneční energií uspoří ročně 1 000 Euro

 Z Olheizungaktuell 2/2006 přeložil Ing. Jan Pařízek

Koncem roku 2005 bylo v Německu v provozu ještě více než 650 000 olejových kotlů starých minimálně 27 let. Takový standardní kotel vyrobený v roce1973 bez automatického řízení fungoval ještě před několika týdny v rodinném domě rodiny Kroegerových v Appenu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Kotel měl jmenovitý výkon 35 kW jasně předimenzován.

I přes svůj věk  dosahoval tento veterán ještě na nejvyšší povolené hodnoty u ztrát spalinami, v neposlední řadě díky hořáku, který byl vyměněn v roce 1989. Přesto stále stoupající ceny energií daly rodině Kroegerových popud k tomu, aby tomuto veteránovi ukázala červenou kartu. Tak vznikla myšlenka na propojení úsporného olejového kotle s termickým solárním systémem.

 

Měniče napětí ve fotovoltaických elektrárnách

 

Měniče napětí jsou jednou z nejdůležitějších součástí fotovoltaických systémů. Zapojení měniče napětí do systému je nutné při připojení fotovoltaických modulů do sítí se střídavým napětím, neboť fotovoltaické panely dávají výstup se stejnosměrným napětím. Technologické způsoby popisují odborníky s firmy CZ elektronika Nové Město nad Metují.

 

Slunečním městem je Freiburg

Petr Kramoliš, Karel Svoboda, Zdeněk Kučera

 

Nejvýznamnějším veletrhem se zaměřením na solární termální i fotovoltaickou  technologii je Intersolar Freiburg v Německu. Nejen ve výstavním areálu, ale po celém městě, ležícím na řece Rýnu  nedaleko francouzských a švýcarských hranic,  má návštěvník možnost vidět současnou úroveň  techniky využívající slunečního svitu, který je zde k dispozici v průměru přes 2000 hodin ročně. Letos v červnu si prohlédlo téměř 25 tisíc návštěvníků na ploše 26 tisíc m2, (výstavní plocha byla dvojnásobná oproti loňsku) vystavované exponáty  více než 560 evropských i zámořských firem. Tato číslice překonala zdaleka očekávání organizátorů, což svědčí o mimořádně velkém zájmu o aktuální inovace mezinárodního slunečného průmyslu. Nejpozoruhodnější skutečností byl fakt, že mezi vystavovateli jsou už trvale významné firmy dosud známé především z elektronického průmyslu, např. Toshiba, Sharp, Sanyo, Kocera, Schüco, Philips a další, které v technologiích čerpajících energii z obnovitelných zdrojů spatřují velkou budoucnost.

 

Sluneční kolektory – působení sněhu a větru

Jaroslav Peterka

Někteří provozovatelé  solární technologie mají problémy s velkým prouděním větru nebo velkou sněhovou pokrývkou. Mnozí výrobci provádějí na svých výrobcích pravidelné zatěžkávací zkoušky, aby na nich prokázaly odolnost  v extremních podmínkách. Se svými výsledky se představil i Thermosolar Žiar nad Hronom. Test byl proveden na kolektoru Heliostat 300N2P v testovacím centru Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme  ve Freiburgu.

Implementace bioenergie v Nizozemsku -

Kees Kwant, agentura SenterNovem ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze.

Bioenergie je v Nizozemsku považována za hlavní faktor, který by měl přispět k naplňování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2010. Nejdynamičtější nárůst v oblasti produkce obnovitelné energie zaznamenalo spoluspalování v existujících uhelných a plynových elektrárnách.  Pokud chce Nizozemí národní cíl pro rok 2010 opravdu splnit, to znamená spotřebovávat 9% a vyrábět 5% obnovitelné energie, je nutná výrazná akcelerace realizace projektů. Kvůli urychlení tohoto kurzu zformulovalo Ministerstvo pro ekonomické záležitosti  tzv. „Akční plán využití biomasy“. Tento plán byl přijat parlamentem koncem roku 2003 na dvouleté období a jeho výsledky jsou již k dispozici. Dřívější analýza ukázala, že v případě, že má být dosaženo zvýšení výroby energie z biomasy, musí k tomu přispět všechny segmenty trhu: spalování odpadů, spoluspalování v uhelných elektrárnách a kombinovaná výroba tepla a energie. K dosažení stanovených cílů bude nutno docílit dvoj- až trojnásobného nárůstu domácí výroby.

 

Opomíjené technické detaily (nejen) nízkoenergetických domů - termoizolace základů.

Pavel Šmelhaus

O nezbytnosti úspor tepelné energie v budovách snad již nikdo nepochybuje, domy se již standardně zateplují nebo se kvalitně vyzdívají z termoizolačních bloků s kvalitním řešením klíčových detailů a 160mm tepelné izolace mezi krokvemi střechy již málokdo považuje za dostatečnou izolaci. Stále však uniká pozornosti řada detailů, bez jejichž kvalitního řešení nejenže nedosáhneme parametrů nízkoenergetické stavby, ale může docházet i k tepelně fyzikálním poruchám a následnému zhoršení vnitřního prostředí v budově. Jako problematické se v této souvislosti jeví řešení napojení obvodových stěn na základové konstrukce domu.

 

Profity a úskalia výroby ušlechtilých biopalív

Doc. Ing. Lubomír Šooš, PhD

Výroba ušľachtilých tuhých biopalív  je vhodnou cestou ako energeticky efektívne zhodnotiť biomasu a ďalší energetický odpad. Palivo v 21. storočí musí okrem energetických, environmentálnych a ekonomických kritérií spĺňať aj kritérium vysokého komfortu a bezpečnosti pri jeho spaľovaní. Moderný energonosič musí mať rovnomernú veľkosť frakcie, hustotu, vlhkosť a vhodný tvar. Technológiami transformujúcimi biomasu do biopalív s požadovanými vlastnosťami sú technológie zhutňovania, medzi ktoré patrí hlavne briketovanie a peletovanie.

Bioplyn je budoucnost zemědělské výroby v celé evropě

Zdeněk Kučera

Reportáž představuje dvě zemědělské farmy, jednu v Německu u Waldmunchenu a druhou na Moravě v Deblíně.  Obě farmy šly podobnou cestou rozšiřující se  zemědělské činnosti, kterou postupně spatřovaly v orientaci na likvidaci zemědělského odpadu a  jeho dalšího využití pro výrobu bioplynu. Spolupráce s vědeckými institucemi jim usnadnila cestu k realizaci a provozování vlastní energetické jednotky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí