zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odvoz a likvidace nemocničního odpadu

13.11.2006
Odpady
Odvoz a likvidace nemocničního odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200661613
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
28.12.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 213 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Polská nemocnice vypsala výběrové řízení na služby odvozu a zlikvidování medicínského odpadu. Nabídka do výběrového řízení musí být podána do 28. 12. 2006. Nabídka musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Katowice: Usługi w zakresie odpadów medycznych
Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, ul. Medyków 14, Kontakt Biuro Zamówień Publicznych, Do wiadomości Grzegorz Włoczyk, Marian Pietrzyk, PL-40-752 Katowice. Tel. 48 32 789 41 31. E-mail bzp@csk.katowice.pl. Faks 48 32 252 67 27.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.csk.katowice.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa: "Odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (niebezpiecznych)".
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 16.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych oznaczonych kodami 180101, 180102, 180103, 180108 i 180109 w ilości szacunkowej 8 000 kg miesięcznie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90122200.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 137 000 EUR.
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
10 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (obowiązuje dołączenie do oferty: aktualnej decyzji uprawniającej do unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych oraz aktualnej decyzji uprawniającej de transportu odpadów medycznych niebezpiecznych – dot. odpadów medycznych niebezpiecznych o kodach 180101, 180102, 180103, 180108 i 180109).
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczeń Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 400 tysięcy PLN ważna/y na dzień otwarcia ofert. Sumę ubezpieczenia w innej walucie zamawiający przeliczy na złote polskie zgodnie z kursem NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert.
III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPCSK/EDZ/PN/56/2006.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.12.2006 - 10:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 15 PLN.
Warunki i sposób płatności: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.csk.katowice.pl.
Gotówka w kasie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.12.2006 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.12.2006 - 11:00.
Miejsce: Siedziba zamawiającego, pok. NP010.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. 48 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm).
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.11.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí