zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Olomouc má díky FS nejen čistší vodu, ale snížilo se i riziko záplav

22.11.2006
Voda
Olomouc má díky FS nejen čistší vodu, ale snížilo se i riziko záplav
Předmětem projektu je částečně nový kanalizační systém, částečně rekonstrukce stávajících sběračů
Název projektu: Olomouc - Rekonstrukce a dobudování stokové sítě

Příjemce dotace: Statutární město Olomouc

Předmětem projektu je částečně nový kanalizační systém, částečně rekonstrukce stávajících, dnes již zastaralých a nevyhovujících sběračů. Projekt byl schválen podpisem Finančního memoranda 18. prosince roku 2001 v Bruselu a 26. února roku 2002 v Praze.

Projekt je členěn na čtyři části:

1. Kanalizační systém Slavonín - Nemilany:

Výstavba nové stokové sítě - jednotné a oddílné kanalizace v městských částích Slavonín a Nemilany.

2. Rekonstrukce a prodloužení sběrače G:

Kanalizace prováděná bezvýkopovou technologiií razicím štítem o průměru 2000 mm, profily stok.

3. Rekonstrukce sběrače F:

Kanalizace v otevřeném výkopu, podchod pod řekou Bystřičkou a tramvajovým tělesem ražen klasickou štolou 1200/1700 mm.

4. Kanalizační sběrač B XVIII:

Jednotná kanalizace pro odvod odpadních vod z lokalit Hejčín a Řepčín prováděná z větší části klasickým způsobem, částečně protlakem.

MOTIVY A CÍLE PROJEKTU

Projekt byl zaměřen na splnění krátkodobých a střednědobých priorit v oblasti životního prostředí - znečištění vod. Byl proto zařazen do oblasti životní prostředí, podoblast ochrana vod. Hlavním cílem celého projektu je přispět ke schopnosti České republiky převzít závazky plynoucí z členství v Evropské unii v oblasti životního prostředí a ekonomického rozvoje oblasti. Účelem projektu je dosažení plného souladu s rámcovou směrnicí 91/271/EEC o zacházení s městskými odpadními vodami.

Specifické cíle projektu byly formulovány takto:

přispět ke splnění Direktivy o městských odpadních vodách č. 91/271/EEC,

opravit části městské kanalizační sítě, aby se zvýšila spolehlivost dosavadního systému a byly překonány stávající provozní problémy především za deštivého počasí,

dobudovat stoky a veřejné části domovních kanalizačních přípojek v neodkanalizovaných městských částech a snížit tak nezákonné vypouštění splaškových vod do stávajících dešťových sběračů a zajistit, aby odpadní vody byly odvedeny na ČOV,

umožnit napojení všech stávajících subjektů na kanalizační síť,

zrušit omezení stavebních aktivit v oblastech, kde nebyla možná likvidace odpadních vod, a tím umožnit další rozvoj města,

snížením množství vypouštěných nečištěných odpadních vod přispět k redukci znečišťování půdy, spodní vody a povrchových vod v okolí města s následným zlepšováním čistoty vody v řece Moravě a okolních zdrojích vody,

přispět ke zlepšení jakosti pitné vody s ohledem na to, že povrchová voda je jedním ze zdrojů pitné vody určené k zásobování města Olomouce a okolních obcí.

Kritická místa a faktory úspěchu

Příprava projektu byla komplikována nečekanou živelnou pohromou: Proces schvalování tendrové dokumentace ze strany Delegace Evropské komise v Praze byl velmi zdlouhavý vzhledem ke katastrofální povodni, která postihla ČR v srpnu 2002. Pozornost byla v té době pochopitelně zaměřena na přednostní schvalování povodňových projektů včetně jejich realizace, a projekt města Olomouc se tak logicky dostal do pozadí.

Na základě soutěže byla podepsána smlouva se sdružením MVV/d plus již 22. prosince roku 2003, vlastní práce zahájil supervizor 1. května roku 2004, tedy v době, kdy již bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele a byl znám i termín podpisu smlouvy a datum zahájení prací na realizaci stavby. Supervizor tak měl dostatek času na seznámení se s projektem před jeho realizací, neměl však možnost zasahovat do přípravy smluvních podmínek se zhotovitelem. Jeho činnost byla hlavně ze začátku stavby poznamenána problémy v komunikaci mezi německou a českou stranou sdružení a také malou zkušeností české strany s podobnými projekty. Během realizace se jeho činnost zlepšila, i když zástupce lídra týmu a ostatní členové týmu byli pouze externí specialisté najatí firmou "d plus". Vlastní firma se na realizaci vůbec nepodílela.

Při zadávání soutěže na supervizora byl konečným příjemcem dotace podhodnocen rozsah prací, a tím i maximální cena kontraktu na služby. Při plném rozvinutí stavebních prací tak měl supervizor na vlastní stavební dozor pouze dva pracovníky, kteří stěží zvládali kvalitně plnit veškeré povinnosti. Tento odhad počtu osob vzhledem k ceně smlouvy byl podhodnocen i ze strany supervizora.

Činnost zhotovitele byla oficiálně zahájena 7. července 2004 předáním staveniště na první část projektu (LOT 1), předání dalších stavenišť proběhlo v říjnu 2004 (LOT 2), listopadu 2004 (LOT 3) a v únoru 2005 (LOT 4). Ukázalo se přitom, že při realizaci akce tohoto druhu, kdy je celá stavba rozdělena na čtyři samostatné projekty (LOTy), které jsou na sobě naprosto nezávislé, byla soutěžní podmínka jednoho zhotovitele na celou stavbu nevýhodná. Zhotovitel totiž přistupuje ke stavbě manažerským způsobem a na jednotlivé části vypisuje vlastní soutěže mezi místními firmami, na něž přenáší jak veškeré povinnosti, tak také odpovědnost, přičemž sráží cenu za realizaci dolů.

Právě to způsobilo, že počáteční rozjezd stavby byl značně pomalý, takže harmonogram prací předložený zhotovitelem musel být na počátku realizace pravidelně každý měsíc aktualizován dle postupu výstavby. Díky pečlivému řízení celé akce ze strany konečného příjemce se však podařilo, že jako celek nebyl harmonogram zásadním způsobem měněn a zhotovitel vždy garantoval dodržení termínu dokončení stavby.

Financování projektu

Projekt byl financován zpočátku z evropského předvstupního fondu ISPA, který od 1. května 2004 přešel ve Fond soudržnosti.

Uznatelné náklady dle Finančního memoranda

Celkové výdaje na projekt

14 462 000 eur 100 %

Dotace z fondu ISPA a FS

10 123 400 eur 70 %

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

528 192 eur 3,6 %

Půjčka ze Státního fondu životního prostředí

528 192 eur 3,6 %

Statutární město Olomouc

3 492 216 eur 22,8 %

Uznatelné náklady dle SoD

Celkové výdaje na projekt

17 574 642 eur 100 %

Dotace z fondu ISPA a FS

10 123 400 eur 58 %

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

528 192 eur 3,0 %

Půjčka ze Státního fondu životního prostředí

528 192 eur 3,0 %

Statutární město Olomouc

6 923 050 eur 36 %


Největší radost: Dobrý pocit všech, kdo se na projektu podíleli, umocňuje vědomí, že investice do kanalizace v Olomouci již byla velmi nutná. Radost z projektu však nemají jen jeho realizátoři, ale jistě všichni, kteří se u nás zajímají o ekologii - vždyť opraveny byly ty nejstarší a nejhorší sběrače ve městě, voda je nyní odváděna na funkční čistírnu odpadních vod a navíc se zčásti zmenšilo riziko zaplavování města při velkých průtocích v řece Moravě.

Největší starost: Stinnou stránkou zůstává, že se během realizace projektu projevovala nejednotnost požadavků řídících orgánů, že jsme pociťovali absenci jak školení nebo alespoň předávání zkušeností mezi příjemci podpory, tak metodického vedení ze strany řídících orgánů. S tím souvisí neustálá nejistota, jak projekt skončí.

Nejistota přetrvává i v oblasti financování. Realizace stavby byla zahájena v červenci roku 2004 při splatnosti měsíčních faktur 70 dnů. Konečný příjemce musí pod hrozbou sankcí faktury hradit v termínu, a to i tehdy, když se proplacení dotace ze strany orgánů v ČR opozdí, což se někdy stává. Zvláště po vstupu ČR do EU k 1. květnu 2004 se projevil dlouhý přechod na nový způsob kontroly a město muselo platby pokrýt za cenu mimořádných finančních opatření.

Starostí je i spolufinancování. Podle Finančního memoranda byl podíl zdrojů z FS stanoven na 70 % uznatelných nákladů, navýšením ceny při realizaci došlo k jeho poklesu na přibližně 58 %. Návrh na navýšení byl ze strany ČR zamítnut.

AUTOR: Alena Neumanová

Magistrát města Olomouce
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí