zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace o přeshraniční přepravě odpadů zeleného seznamu k využití

17.01.2007
Odpady
Informace o přeshraniční přepravě odpadů zeleného seznamu k využití
Nejprve je potřeba určit, zda je vůbec přepravovaná věc odpadem

Definice odpadu je uvedena v § 3 zákona o odpadech. Kompetenci rozhodovat v pochybnostech, zda něco odpadem je nebo není, má příslušný krajský úřad. Tato kompetence je stanovena v § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech.

Informace o zákoně o odpadech: Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má velké množství novelizací a proto je výhodné pracovat s úplným zněním zákona, které bylo publikováno 8. března 2005 v částce 33 Sbírky zákonů pod číslem 106/2005 Sb. Úplné znění zákona je např. na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese:

www.mvcr.cz

Zákon o odpadech lze nalézt i na webových stránkách MŽP:

Cesta z úvodní stránky MŽP (www.env.cz):

Rubriky:  Legislativa // legislativa // 03 Odpadové hospodářství // Zákon // 185/2001 Sb., Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. …

Pokud přepravovaná věc není odpadem, nevztahují se na ni komunitární ani národní předpisy upravující přeshraniční přepravu odpadů a následující odstavce tedy nejsou pro Vás relevantní.

ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ K VYUŽITÍ

Zelený seznam odpadů je seznam odpadů podle přílohy II Nařízení 259/93 (Zelený seznam odpadů – Green list of wastes). Viz webové stránky MŽP (www.env.cz), a následující cesta: Rubriky:  Životní prostředí // Odpady a Obaly // Odpady // Přeshraniční přeprava odpadů // Barevné seznamy odpadu k využití.

Odpady zeleného seznamu se přepravují k využití:

BUĎ jako volně obchodovatelné zboží - pokud k této přepravě není nutno podávat oznámení a není nutný písemný souhlas Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo"), ani příslušných orgánů ostatních dotčených států. 

NEBO je k přepravě odpadu nutno nejprve podat oznámení ministerstvu a všem ostatním dotčeným příslušným orgánům a přepravu je možno zahájit až poté, co bude vydán souhlas ministerstva a všech ostatních orgánů v ostatních státech dotčených plánovaným pohybem.

V kterých případech je nutno podávat oznámení a ve kterých nikoli, je uvedeno dále:

TYPY PŘESHRANIČNÍHO POHYBU ODPADU ZELENÉHO SEZNAMU, KE KTERÝM JE NUTNO PODAT OZNÁMENÍ A ČEKAT NA PÍSEMNÝ SOUHLAS:

1. Vývoz všech odpadů zeleného seznamu do Polska, Slovenské republiky, Lotyšska a Malty. Takové přepravy odpadů zeleného seznamu podléhají oznamovací proceduře s následnými souhlasy příslušných orgánů dotčených států – podobně, jako je tomu u odpadů žlutého seznamu. Bližší informace viz webové stránky ministerstva www.env.cz: Rubriky:  Životní prostředí (2. volba) // Odpady a obaly (9. volba) // Odpady (1. volba) // Přeshraniční přeprava odpadů (4. volba)// Metodický pokyn pro přepravu odpadů uvedených na zeleném seznamu k využití z ČR do Polska, Slovenska, Maďarska, Lotyšska a Malty.

Přímá adresa:

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJZF9J7WZL

2. Vývoz některých odpadů zeleného seznamu do některých států, které nepřijaly rozhodnutí OECD. V některých případech stát mimo OECD stanovil režim zeleného seznamu, jindy je nutné řádné oznámení, často je vývoz odpadů zeleného seznamu do určitého státu zakázán.  Pro každý konkrétní odpad zeleného seznamu a každou cílovou zemi je nutno najít v současné době platná pravidla v evropský nařízeních. Jedná se o Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999. Konsolidovaná znění (tedy znění, která zahrnují i novelizace těchto předpisů) lze najít na webových adresách:

europa.eu.int

europa.eu.int

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

3. Tranzit všech odpadů zeleného seznamu v případě, že cílovou zemí je Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Malta. Tento typ tranzitu odpadů zeleného seznamu přes ČR podléhá oznamovací proceduře s následnými souhlasy příslušných orgánů dotčených států, podobně, jako je tomu u odpadů žlutého seznamu.

4. Tranzit odpadu zeleného seznamu přes ČR do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD. V některých případech stát mimo OECD stanovil režim zeleného seznamu, jindy je nutné řádné oznámení, často je vývoz odpadů zeleného seznamu do určitého státu zakázán.  Pro každý konkrétní odpad zeleného seznamu a každou cílovou zemi je nutno najít v současné době platná pravidla v evropský nařízeních. Jedná se o Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999. Konsolidovaná znění (tedy znění, která zahrnují i novelizace těchto předpisů) lze najít na webových adresách:

europa.eu.int

europa.eu.int

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

TYPY PŘESHRANIČNÍHO POHYBU ODPADU ZELENÉHO SEZNAMU, KE KTERÝM NENÍ NUTNO PODAT OZNÁMENÍ A NENÍ NUTNO ČEKAT NA PÍSEMNÝ SOUHLAS:

1. Vývoz odpadu zeleného seznamu do jiného státu EU. Jsou to přepravy odpadu zeleného seznamu do jiného státu EU, splňující podmínku, že cílovou zemí není Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Malta.

2. Vývoz odpadu zeleného seznamu z ČR do státu, který přijal Rozhodnutí OECD

3. Vývoz odpadu zeleného seznamu do státu, který nepřijal Rozhodnutí OECD Týká se to pouze malé části tohoto typu vývozů. Musí být splněna podmínka, že se jedná se o odpad zeleného seznamu, a cílový stát, který je uveden v příloze D Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999.

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

4. Dovoz odpadu zeleného seznamu do ČR Pokud je odpad zeleného seznamu dovážen do ČR k využití ze států mimo EU, tento stát musí být členem OECD nebo Basilejské úmluvy.

5. Tranzit odpadu zeleného seznamu přes ČR do státu EU nebo do státu, který přijal Rozhodnutí OECD. Podmínkou je, že cílovou zemí není Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Malta

6. Tranzit odpadu zeleného seznamu přes ČR do státu, který nepřijal Rozhodnutí OECD. Týká se to pouze malé části tohoto typu tranzitů. Musí se jednat o odpad zeleného seznamu a současně i cílový stát, jak jsou uvedeny v příloze D Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999.

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

V případě těchto pohybů odpadů není nutno podávat oznámení ani čekat na souhlasy dotčených orgánů. Při přeshraniční přepravě  odpadu zeleného seznamu musí být zásilka odpadu po území EU provázena dokladem podle článku 11 Nařízení Rady (EHS) č. 259/93. Prozatím je stanoven pouze obsah dokladu, nikoliv jeho forma, takže doklad si vlastník odpadu může zhotovit sám a nemusí k tomu používat nějaký předepsaný formulář. Protože to platí po celém území EU, je nanejvýš vhodné, aby byl doklad vyhotoven vícejazyčně - v jazyce všech států dotčených přepravou odpadu.

Bližší informace viz webové stránky MŽP: www.env.cz Po otevření titulní stránky postupujte dále takto: Rubriky:  Životní prostředí (2. volba) // Odpady a obaly (9. volba) // Odpady (1. volba) // Přeshraniční přeprava odpadů (4. volba) //  Údaje, které musejí doprovázet zásilku odpadů zeleného seznamu (6. volba) // kliknout na slovo "Údaje".

Příslušnou stránku lze také otevřít přímo:

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJSF4OS4J3/$FILE/oodp-udaje_dle_cl_11-20040430.doc

Německý příslušný orgán NGS GmbH, Hannover, dokonce zveřejnil na svých webových stránkách vzor dokladu podle článku 11 v jazyce německém a anglickém:

www.ngsmbh.de

www.ngsmbh.de

Znovu opakujeme, že se nejedná o závazný formulář, nýbrž o vzor dokumentu dle článku 11.

OBECNÁ INFORMACE O VÝVOZU ODPADŮ DO STÁTŮ, KTERÉ NEPŘIJALY ROZHODNUTÍ OECD

Tento typ pohybů odpadů se týká zřejmě jen omezené části českých právnických a fyzických osob, ale na druhé straně se řídí poměrně složitými pravidly a i vývoz odpadů zeleného seznamu do takových zemí může být zakázán nebo podléhat oznamovací proceduře včetně písemného souhlasu všech dotčených příslušných orgánů. Z těchto důvodů a také proto, aby  si subjekty, kterých se tento typ pohybu odpadu týká, udělaly představu v širších souvislostech, uvádíme níže souhrnnou informaci o tomto typu pohybu odpadů, tedy informaci týkající se nejen pohybů odpadů zeleného seznamu. Jako „NE-OECD“ jsou dále v textu označeny státy, které nejsou členy EU a nepřijaly ani Rozhodnutí Rady OECD č. C(92)39/FINAL revidované Rozhodnutím C(2001)107/FINAL.

Při posuzování tohoto typu pohybu odpadu postupujeme v několika krocích:

A.     Nejprve posoudíme, zda se na předmětný odpad nevztahuje generální zákaz vývozu do NE-OECD podle článku 16 odst. 1 ve spojení s přílohou V Nařízení 259/93. Příloha V je poměrně rozsáhlá, ale s hrubým zjednodušením lze říci, že vývoz veškerých nebezpečných odpadů do NE-OECD států je všeobecně zakázán. To je ale skutečně pouze hrubé zjednodušení a pro každý konkrétní případ je nutno přílohu V pečlivě prostudovat.

B.     Pokud se ukáže, že odpad není předmětem generálního zákazu dle článku 16, zařadíme si odpad dle příloh II, III a IV Nařízení 259/93, tedy dle tzv. barevných seznamů. Pokud se jedná o odpady neuvedené na zeleném seznamu, řídí se přeprava ustanovením článku 17 odst. 8 ve spojení s článkem 15 Nařízení 259/93. Tento mechanismus je nejpravděpodobnější u odpadů kategorie „O“, které však nejsou uvedeny na zeleném seznamu odpadů (například směsi odpadů zeleného seznamu).

C.     Pokud odpad není předmětem zákazu dle článku 16 a jedná se zároveň o odpad zeleného seznamu, postupuje se dle ustanovení článku 17 odst. 1, 2, 3 Nařízení 259/93. To stanovilo, že Komise si měla vyžádat od každého NE-OECD státu vyjádření, jak se má při dovozu odpadů zeleného seznamu na jeho území postupovat. Výsledky této komunikace mezi Komisí a NE-OECD státy jsou shrnuty v Nařízení Rady č. 1420/1999 a Nařízení Komise č. 1547/1999 a jejich četných novelizacích. Po prostudování těchto nařízení v jejich aktuálním znění zjistíme, že pokud je určitý odpad zeleného seznamu pro dovoz do určitého NE-OECD státu uveden:

a.       v Annexu A Nařízení 1420/1999 – odpad je zakázáno vyvážet,

b.      v Annexu B Nařízení 1420/1999 nebo v Annexu C Nařízení 1547/1999 – při vývozu se použije kontrolní procedura dle článku 15 Nařízení 259/93,

c.       v Annexu A Nařízení 1547/1999 – při vývozu se použije kontrolní procedura jako u žlutého seznamu

d.      v Annexu B Nařízení 1547/1999 – při vývozu se použije kontrolní procedura jako u červeného seznamu

e.       v Annexu D Nařízení 1547/1999 – není třeba podávat oznámení a čekat na vydání souhlasu příslušných dotčených orgánů. Odpady zeleného seznamu se budou přepravovat jako volně obchodovatelné odpady, jejich zásilky však musejí být doprovázeny údaji podle článku 11 Nařízení 259/93. Při vývozu do Číny však je nutno brát ohled na poznámku uvedenou v Annexu D Nařízení 1547/1999 v části týkající se Číny: „Čínské orgány vyžadují kontrolu před přepravou.“

OBECNÉ ZÁSADY

Výše uvedená pravidla vyplývají z Nařízení 259/93. Při organizování přepravy je nutno dbát také na dodržování § 12 odst. 3 zákona o  odpadech, podle kterého je oprávněna převzít odpad do svého vlastnictví pouze osoba, která je provozovatelem zařízení schváleného podle § 14 zákona o odpadech (tedy má příslušný  souhlas krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, případně provozuje ohlášené zařízení podle § 14 odst. 2). Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení podle §14 zákona o odpadech jsou uvedeny v §1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnické nebo fyzické osoby, které nejsou provozovateli zařízení schváleného krajským úřadem, mohou s odpadem nakládat formou přepravy, ale nesmí odpad převzít do svého vlastnictví.

Při organizování vývozů si český vývozce musí ve vlastním zájmu ověřit, zda příslušné zařízení v zahraničí, kam má být odpad přepravován k využití, je oprávněno daný odpad přijímat v souladu tamější národní legislativou nebo zda subjekt, kterému má být odpad předán, je k tomu oprávněn.

Znovu zdůrazňujeme, že výše uvedená pravidla se týkají přepravy za účelem využití. Dovoz všech odpadů, tedy i odpadů zeleného seznamu, za účelem odstranění (skládkování, spalování) na území ČR je zakázán. Tranzity a vývozy odpadů k odstranění není možno uskutečnit bez řádného oznámení, nicméně četné typy těchto přeprav jsou stejně zcela obecně zakázány buď evropskými, nebo národními předpisy.

Celý výše uvedený text má být pouze úvodem do problematiky přeshraničního pohybu odpadů zeleného seznamu k využití. Obsahuje proto určitá zjednodušení a potenciální oznamovatelé a dopravci jsou povinni  seznámit se s komunitární legislativou,  českými předpisy a národními předpisy států dotčených plánovanou přeshraniční přepravou odpadu.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
14
11. 2020
14.11.2020 - Seminář, školení
Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí