zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty pravomocně uložené v r.2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod

31.01.2007
Voda
Pokuty pravomocně uložené v r.2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod
Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP
ALBO SCHLENK a.s.,

687 71 Bojkovice, Tovární 532

IČ: 469 00 624

Pokuta 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,tj. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z průmyslové kanalizace areálu podniku / výroba hliníkových pigmentů / do toku Kolelač v roce 2005 bez potřebného povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k příčině nedovoleného vypouštění, jíž byla nedůslednost, nikoliv úmysl a vzhledem k malému množství vypouštěných odpadních vod nedošlo k negativním změnám v toku. Výpusť odpadních vod však leží v CHKO Bílé Karpaty a tok Kolelač je významný vodní tok s vodárenským odběrem.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.6.2006.

 

AXL, akciová společnost

Semily, ul. 3. května 800, PSČ 513 01

IČ: 609 13 959

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.,
tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z  neutralizační stanice v rozporu s  povolením vodoprávního úřadu –
za překračování stanovených limitů vypouštění odpadních vod.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm.b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

V letech 2004 a 2005 docházelo k opakovanému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu a to jak průměrných tak i maximálních hodnot. Nebylo však zjištěno, že by znečištění svým rozsahem překročilo lokální hranice a mělo tak dopad na kvalitu vody v širší oblasti. Odpadní vody společnost vypouští do řeky Jizery, která je zdrojem pro úpravnu pitné vody
Jedná se o neutralizační stanici, jejímuž provozu a údržbě není věnována náležitá pozornost. Současně s toto pokutou byla uložena opatření k nápravě podle § 112 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 13. 6. 2006.

  Bochemie s.r.o.

73595 Bohumín, Lidická 326

IČ: 47150611

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu podniku / výroba speciálních chemikálií / do vodního toku Bohumínská stružka v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

V letech 2004 a 2005 docházelo k opakovanému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu a to jak průměrných tak maximálních hodnot. Na druhé straně byl pozitivně hodnocen fakt, že společnost provedla rozsáhlé investice do stavby biologické ČOV a úpravy výrobní technologie s cílem omezit a zrovnoměrnit vypouštěné znečištění.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.2.2006.

ILBAU spol. s r.o.

150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21

IČ: 407 43 187

Pokuta 186 000,- Kč za porušení ust. § 8 odst.1 písm.b) zákona č. 254/2001 Sb. konkrétně za odběr podzemní vody bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. Pokuta v tomto případě byla stanovena výpočtem dle zákona č. 254/2001 Sb., který stanoví sazbu 50 Kč za nepovolený odběr 1 m3 podzemní vody.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.8.2006.

 

KATOS CZ s.r.o.

752 01, Kojetín I. – Město, Husova 727

IČ: 25900013

Pokuta 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,tj. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění splaškových odpadních vod ze septiku  areálu provozovny v Horní Moštěnici / polygrafická výroba / do toku Moštěnka v roce 2005 bez potřebného povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.,

Subjekt si před započetím výroby včas nezajistil příslušné vodoprávní povolení pro vypouštění odpadních vod. Odpadní vody jsou vypouštěny v ochranném pásmu 2. stupně přírodních minerálních vod Horní Moštěnice. Protože nejsou prováděny pravidelné rozbory vypuštěných odpadních vod, nelze dostatečně včas reagovat na případné zhoršení jakosti vypouštěných odpadních vod a ohrožení jakosti toku, případně podzemních vod. Jedná se však o malý zdroj výlučně splaškových vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 14.3.2006.

 

KREDIT CENTRUM s.r.o.

Semily, Riegrovo nám.15, PSČ 513 01

: 601 09 947

Pokuta ve výši 250 000, - Kč byla udělena za nakládání s povrchovými vodami bez potřebného povolení vodoprávního úřadu (konkrétně za neoprávněné využívání energetického potenciálu povrchové vody pro malou vodní elektrárnu v Poniklé č.p.260 na řece Jizeře, ř.km.125,095 bez povolení vodoprávního úřadu) (tj. za porušení §8 odst.1 písm.a), bod 3. vodního zákona)

Při rozhodování o výši pokuty bylo především bráno v úvahu, že po dobu téměř jednoho roku byla elektrárna provozována bez platného povolení k nakládání s vodami (platnost původního povolení z roku 1994 skončila dne 31.12.2004).

Proti rozhodnutí ČIŽP se výše uvedený subjekt odvolal k Ministerstvu životního prostředí. Odvolací orgán rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2006, rozhodnutí ČIŽP potvrdil.

 

Kurt O. John, spol. s r. o.

Březůvky, okres Zlín, PSČ 763 45

IČ: 463 43 369

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb. při nakládání se závadnými látkami, konkrétně s acetonem, perchlorethylenem (PCE) a motorovou naftou, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 40 000,- Kč za porušení jiných povinností podle § 39 odst. 1 a odst. 2 písm a) za to že společnost neměla vypracovaný havarijní plán. Celková výše pokuty je 240 000,- Kč. Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 17 a § 122 odst. 1 písm. d)
a podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 19 a § 122 odst. 1 písm. b) zákona
č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že ze strany společnosti nebyla učiněna přiměřená opatření k zabránění úniku závadných látek na více místech v areálu a že se nacházely zaolejované stroje a jejich součásti v blízkosti kanalizačních vpustí. Jedná se o první pokutu ukládanou této společnosti, jejíž areál se nenachází na území se zvláštním stupněm ochrany. Společnost se zabývá výrobou plastových podešví, podrážek a podpadků.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 2. 2006.

 

LUCAS AUTOBRZDY, s.r.o.

Jablonec nad Nisou, Na roli 26, PSČ 466 21

IČ: 477 80 576

Pokuta 1 000 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,
tj. za vypouštění odpadních vod s obsahem šestimocného chrómu do horninového prostředí a následně do vod podzemních bez povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k významné kontaminaci podzemních vod šestimocným chrómem.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.
K vypouštění chrómových odpadních vod došlo v důsledku netěsnosti šachty na kanalizaci odpadních vod. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod (zjištěny vysoké koncentrace) a současně ke skutečnosti, že ke kontaminaci došlo v areálu společnosti, který nepatří do vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů ani do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské Hory. Dále bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že únik odpadních vod trval delší dobu a že se, v případě šestimocného chrómu jedná o nebezpečnou látku.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 2. 3. 2006.

  Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV

IČ: 463 57 351

Pokuta 1 900 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 zákona
č. 254/2001 Sb. vypouštěním odpadních vod do povrchových vod řeky Labe v rozporu s pravomocným povolením k nakládání s vodami, přičemž byly překročeny limity povoleného zbytkového znečištění v koncentračních ukazatelích toxických a celkových kyanidů. V důsledku toho došlo následně k významnému negativnímu ovlivnění kvality povrchových vod Labe v úseku Kolín – Mělník spojenému s úhynem rybí obsádky. Pokuta 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. tím, že neohlásila havárii Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo Policii České republiky, případně správci příslušného povodí. Celková výše pokuty je 2 000 000,- Kč Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b), § 118 a § 123, § 116 odst. 1 písm. d) bod 30, § 122 odst. 1 písm. b) a § 123 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k míře ovlivnění jakosti povrchových vod s důsledkem úhynu 10 tun ryb, současně se v daném místě nejedná o území se speciální ochranou. Dále bylo přihlédnuto k hlavní příčině nedovoleného vypouštění tj. k nezodpovědnému přístupu pokutovaného subjektu při vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek. Zároveň však k havarijnímu úniku došlo v období mimořádně mrazivého počasí, které sehrálo mezi příčinami protiprávního jednání roli a jednalo se o jednorázový únik v době odstávky provozu. Bylo také zohledněno i přijetí okamžitých opatření ze strany pokutovaného subjektu, včetně provedené náhrady škody, s cílem zabránit opakování dalších obdobných negativních událostí. Vedle tohoto ukončeného řízení o pokutě probíhá řízení o uložení dalších významných nápravných opatření, s cílem modernizace procesu čištění kyanidových odpadních vod a lepšího havarijního zabezpečení při čištění vypouštění odpadních vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 6. 2006.

 

OP papírna, s.r.o.

78962, Olšany 18

IČ: 25128612

Pokuta 600 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu podniku / papírna / do vodního toku Morava v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb., V roce 2004 a 2005 docházelo k opakovanému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu. Míra ovlivnění kvality vody v toku není zanedbatelná, místo vypouštění odpadních vod je lokalitou s výskytem zvláště chráněného druhu – mihule potoční. Subjekt dlouhodobě vágně přistupuje k plnění zákonných podmínek, jedná se o opakované porušení vodního zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolání bylo podáno po lhůtě, rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.2.2006

 

PAPOS v.o.s

36312 Ostrov n. Ohří, Moříčovská 251

IČ: 45353433

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj.nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu podniku / papírna / do vodního toku Bystřice v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb., V roce 2005 docházelo k opakovanému a významnému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu a to jak průměrných a maximálních hodnot, tak hodnot bilančních a to i přes to, že subjektu se daří prováděním technologických změn zvyšovat úroveň čištění vypouštěných odpadních vod. Ovlivnění toku, způsobené vypouštěným znečištěním, bylo pouze mírné.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.4.2006.

  Povltavské mlékárny, a.s.

264 01 Sedlčany, Církvičská 240

IČ: 451 47 639

Pokuta 1 343 200,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 2 zákona č.254/2001 Sb., konkrétně za odběr podzemní vody v rozporu s platným povolením vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) a ust.§ 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta 50 000,- Kč za porušení ust. § 10 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., konkrétně za neměření odběru podzemních vod pracovním měřidlem stanoveným dle § 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Pokuta uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 6 a ust. § 122 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

Na základě šetření bylo zjištěno, že společnost odebírá podzemní vody z vlastních zdrojů nad rámec limitu daného platným povolením vodoprávního úřadu. Pokuta v tomto případě byla stanovena výpočtem dle zákona č. 254/2001 Sb., který stanoví sazbu 50 Kč za nepovolený odběr 1 m3 podzemní vody. Současně nebyly společností předloženy doklady o kalibraci vodoměrů na vstupu i výstupu z vodojemu.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 26.7.2006.

 

Stavby silnic a železnic, a.s.

11319 Praha 1, Národní třída 10

IČ: 45274924

Pokuta 1 000 000,- Kč za porušení § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění splaškových odpadních vod z kanalizace města Ústí nad Labem do Klíšského potoka v průběhu opravy kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Výše pokuty byla stanovena s ohledem na značné množství odpadních vod, vypuštěných v období únor až červenec 2005, což mělo za následek významný vzestup koncentrace znečištění v povrchovém toku. Zároveň však bylo vzato do úvahy, že k nedovolenému vypouštění nedošlo v rámci běžného provozu ale během rekonstrukce kanalizace.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 18.5.2006.

 

SVA Holýšov a.s.

60200, Brno, Masarykova 31

IČ: 25 58 56 73

Pokuta 160 000,- Kč za porušení § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z průmyslové kanalizace areálu podniku / neutralizační stanice / do řeky Radbuzy v roce 2005 bez potřebného povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb..

Při stanovení výše pokuty bylo vzato v úvahu, že společnost SVA Holýšov a.s. porušila do 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty stejnou povinnost opakovaně a proto byla uložena pokuta v dvojnásobné výši.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.5.2006.

Mittal Steel Ostrava a.s.

Vratimovská č.p. 689

IČ: 451 93 258

Pokuta 100 000,. Kč za porušení § 39 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb. tj. za provozování jímky okujových vod včetně mezideponie sedimentačních kalů v několika závodech bez zabezpečení proti úniku závadných látek do horninového prostředí a dále tím, že neprovedl přiměřená opatření, aby zabránil úniku závadných látek do energokanálu, který rovněž není zabezpečen proti úniku závadných látek do horninového prostředí.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k okolnostem za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k tomu, jak se právní subjekt přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků, k množství a charakteru uniklé látky, která pronikla do povrchových nebo podzemních vod a možnostem jejich odstranění a ke stupni ochrany dotčeného území.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.8.2006.

“INTERKOV spol. s r.o.”

Praha 4 – Bráník, Novodvorská 994 PSČ 142 21

IČ: 44564716

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj.
za vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.
Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se jednalo o několikanásobné překročení povolených limitů koncentrace vypouštěných látek a že došlo u niklu
i k překročení ročního bilančního množství o 17 %. Dále bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se společnost nachází v CHKO České Středohoří a že naplánovala a realizuje řadu opatření ke zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod a že se jedná o menší zdroj znečištění.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 8. 2006.

 

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.

76711 Kroměříž ,Kojetínská 3666

IČ : 49451871

Pokuta 350 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Holešov do toku Rusava s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV Holešov docházelo v období let 2005 až 2006 k opakovanému a výraznému překračování povolených maximálních limitů amoniakálního dusíku. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na vysokou míru ovlivnění povrchového toku, do kterého jsou odpadní vody vypouštěny a také s přihlédnutím k faktu, že subjektu byla v minulosti za stejný delikt uložena sankce / bylo použito ustanovení § 123 odst.1 zák.254/2001- dvojnásobná sazba pokuty /.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.10.2006

 

Vinofol, s.r.o.

60200 Brno, Zábrdovice, Koliště 829

IČ : 26918323

Pokuta 250 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 ods.1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu provozovny Novosedly-mlýn do toku Polní potok v průběhu roku 2005 bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Z výše uvedené provozovny podniku Vinofol, s.r.o. docházelo v průběhu roku 2005 k nedovolenému vypouštění nečištěných odpadních vod z výroby vína do dešťové kanalizace, která ústí do Polního potoka. Ten je následně zaústěn do řeky Dyje a odpadní vody tak negativně ovlivňují kvalitu vody ve vodním díle Nové Mlýny. Mimo této skutečnosti bylo při stanovení výše pokuty přihlédnuto též k faktu, že společnost se ani nepokusila řešit likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem, ačkoliv provozuje danou činnost již od roku 2003.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS VII snížil uloženou pokutu na 150 000,-, rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.8.2006.

 

FEREX- ŽSO s.r.o.

66085 Brno, Masarykova 427

IČ : 46962883

Pokuta 150 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění nečištěných odpadních vod z areálu provozovny Na Františku 346 Liberec 3 do splaškové kanalizace a následně do místního povrchového toku / Františkovský potok /.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

 

Dne 9.3.2006 bylo pracovníky ČIŽP šetřeno havarijní znečištění v Lužické Nise. Bylo zjištěno, že znečištění pochází z dešťové kanalizace podniku FEREX- ŽSO s.r.o., kam se dostalo z důvodu poruchy čerpadla. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na poměrně rozsáhlé ovlivnění toku, ČIŽP však také přihlédla k okamžitým technickým opatřením k odstranění příčiny havárie, které provedl původce havárie.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS V potvrdil rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.8.2006.

 

Město Černošice

25228 Černošice, Riegrova 1209

IČ : 00241121

Pokuta 130 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst.2 a § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV pro město Černošice do toku Berounka s vyšší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

 

Ve vzorcích odebraných dne 2.1.2006 Povodím Vltavy s.p. bylo ČIŽP zjištěno několikanásobné překročení povolených maximálních limitů v několika sledovaných ukazatelích. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru překročení limitů, ČIŽP však také přihlédla k nepříliš závažnému ovlivnění vodnatého toku Berounka a ojedinělosti zjištěného překročení.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS I potvrdil rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.10.2006.

Česká železářská společnost s.r.o.

66085 Brno, Masarykova 427

IČ : 60736763

Pokuta 110 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst.1 písm.c) a § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z provozu FEREX Castings, Liberec 10 do toku Františkovského potoka s vyšší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

 

Při kontrole dodržování limitů povolení ČIŽP zjistila, že v roce 2005 byly opakovaně překročeny maximálně povolené limity v ukazateli NEL. Dále bylo zjištěno, že od 1.1.2006 právní subjekt vypouští odpadní vody bez povolení / platnost povolení skončila k 31.12.2005 /. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru překročení limitů a závažnost ovlivnění toku, která nabyla vysoká, ale také s ohledem na fakt, že subjekt nesplnil základní podmínku pro vypouštění odpadních vod tj. nevlastnil platné povolení k vypouštění odpadních vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS V potvrdil rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.8.2006.

 

“1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.”

26263 Roztoky u Prahy, Palackého 782

IČ : 47551917

Pokuta 120 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst.2 a § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Chýně do toku Litovického potoka s vyšší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu a za porušení ustanovení § 59 odst.1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedodržení podmínek schváleného provozního řádu vodního díla.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb. a § 116 odst.1 písm. d bod č. 49 zák. 254/2001 Sb.

 

Dne 29.11.2005 byl správcem toku nahlášen havarijní stav na ČOV Chýně. Kontrolou ČIŽP bylo zjištěno, že znečištění vypouštěných odpadních vod z ČOV Chýně trvale přesahuje maximální povolené limity. Zároveň bylo zjištěno, že havarijní zhoršení činnosti ČOV není zaznamenáno v provozním deníku ČOV a havárie nebyla ohlášena ČIŽP ani vodoprávnímu úřadu, což představuje porušení podmínek povolení i schváleného provozního řádu vodního díla.

Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru překročení limitů a poměrně vysoké závažnosti ovlivnění málo vodnatého toku Litovického potoka, ČIŽP však také přihlédla k relativně malé velikosti zdroje.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.7.2006.

 

fyzická osoba podnikající

Pokuta 110 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst.1 a § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z klihárny v obci Vladislav do toku Jihlava s vyšší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

 

Při kontrole dodržování limitů povolení ČIŽP zjistila, že v roce 2005 byly opakovaně nepovoleně překročeny limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových v několika sledovaných ukazatelích. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru a četnost překročení limitů, které by mohlo mít negativní vliv na kvalitu vody v toku Jihlava a také s přihlédnutím k faktu, že subjektu byla v minulosti za stejný delikt uložena sankce / bylo použito ustanovení § 123odst.1 zák.254/2001- dvojnásobná sazba pokuty /.

ČIŽP však také přihlédla k probíhající investičně náročné rekonstrukci ČOV, která bude mít zásadní vliv na snížení množství vypouštěného znečištění..

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.9.2006.

 

Philip Morris ČR a.s.

284 03 Kutná Hora, Vítězná 1

IČ: 148 03 534

Pokuta ve výši 2 611 150,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., konkrétně za odběr podzemních vod v rozporu s povolením vodoprávního úřadu, neboť subjekt odebíral podzemní vodu v množství větším než bylo povoleno rozhodnutím vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle ust. § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 odst. 2,3 a 5 zákona č. 254/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že subjekt nedoložil prvotní doklady o odečítání vodoměrů a nebylo ověřeno cejchování a správná instalace vodoměrů bylo odebrané množství podzemní vody stanoveno na základě poměrového výpočtu, který vycházel z dostupných přehledů odečtu vodoměrů a konečného odečtu demontovaného vodoměru, který provedla odborná firma a pokuta byla v souladu s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. stanovena výpočtem a za poslední tři roky od provedeného dozoru. Během tohoto období bylo odebráno 52 223 m3 podzemní vody nad rámec povolení a sazba za 1m3 nedovoleně odebrané pozemní vody je 50 Kč.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a pokuta mu byla snížena na 2 470 450,- Kč a rozhodnutí odvolacího orgánu nabylo právní moci dne 11.10.2006.

 

SIBEX, spol.s r.o.

262 31 Milín, Bohostice- Lavičky č.p. 102

IČ: 496 85 287

Pokuta ve výši 156 000,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č.254/2001 Sb., konkrétně za odběr podzemních vod bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 odst. 2,3,5 a 6 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla stanovena výpočtem v souladu s ustanovením vodního zákona, který stanoví sazbu 50 Kč za nedovolený odběr 1 m3 podzemní vody.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.10.2006.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí