zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy a odpovědi k § 14 zákona 185/2001, o odpadech

13.03.2007
Odpady
Legislativa
Dotazy a odpovědi k § 14 zákona 185/2001, o odpadech
MŽP odpovídá na Vaše dotazy z praxe

Dotaz č. 1

Jsme firma, která obchoduje s kovovým odpadem. Máme vlastní dopravu a na přechodné uskladnění odpadu máme sklad. Vzhledem k tomu, že kovový odpad je mnohdy znečištěn olejem a jinými nebezpečnými látkami, máme souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. Krajský úřad po nás požaduje, abychom si požádali o souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech na provozování skladu. O takovém souhlasu jsme v zákoně o odpadech nic nenašli.  Opravdu musíme mít k provozování skladu souhlas podle § 14 odst. 1?

Zřejmě se jedná o nedorozumění. Krajský  úřad po Vás určitě nepožaduje sklad nebezpečných odpadů, na který byste měli mít souhlas podle § 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),  zvláště, pokud působíte pouze obchodně nebo provádíte přepravu. Zřejmě jde o to, že přejímáte obchodované kovy jako odpad k recyklaci do svého vlastnictví. Podle § 12 odst. 3 zákona je totiž k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, nebo zařízení podle § 33b a nebo za podmínek uvedených v § 17 zákona též obec. Povinnost předat odpad pouze osobě oprávněné k jeho převzetí podle zákona je doplněna povinností osoby odpad předávající zjistit, zda tato osoba, které jej předává, skutečně osobou oprávněnou je (§ 14 odst. 4). Proto, pokud chcete přebírat odpad do svého vlastnictví musíte být provozovatelem některého z uvedených zařízení. Sklad by mohl být zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů, pokud je v souladu se zvláštními  právními předpisy provozován na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Dotaz č. 2

Kdy provozovatel zařízení, na které má souhlas podle § 14 odst.1, musí a kdy nemusí mít ještě souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech?

Provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů provozovaného podle § 14 odst. 1 zákona č 185/2001 Sb., v platném znění, není jako původce odpadů povinen nakládat se vznikajícími nebezpečnými odpady výhradně na základě souhlasu vydaného v souladu s  § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., a to v případě, že výčet a způsob nakládání s nebezpečnými odpady, které mu při provozu zařízení jako původci vznikají, je zahrnut v provozním řádu zařízení, které je součástí souhlasu krajského úřadu k provozování zařízení.

Dotaz č. 3

Firma má souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů (demontážní dílna na elektrozařízení a elektroodpad). Dále  má příslušným správním úřadem vydán souhlas k nakládání s odpady katalogového čísla 19 12 11 - jiné odpady z mechanické úpravy odpadu (kondenzátory) a 160215 - nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení (luminofor). Rozebíráním elektrozařízení vznikají ale další nebezpečné odpady, které jsou detailně rozčleněny vyhláškou č. 352/2005 Sb. pod čísly 5001xx. Jaký souhlas  k nakládání s těmito nebezpečnými odpady má být ještě vydán a zda má být vůbec vydán, když jsou tyto odpady s provozním řádu uvedeny  a jak zjišťovat  oprávněnost osob k převzetí odpadů do svého vlastnictví pro tyto odpady, jejichž čísla (začínající dvojčíslím 50) nejsou součástí Katalogu odpadů a tudíž je žádná oprávněná osoba  nemá uvedena v provozním řádu zařízení?

Vyhláška č. 352/2005 Sb., ve vysvětlivkách k příloze č. 8 uvádí jako důležité upozornění, citujeme: „Důležité: Souhlasy vydané před dnem účinnosti této vyhlášky podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení k nakládání s elektroodpadem uvedeným pod katalogovými čísly stanovenými v Katalogu odpadů se posuzují jako souhlasy k provozování zařízení k nakládání se všemi elektroodpady uvedenými pod dodatkovými čísly stanovenými v tabulce č. 1." Dále je nutné uvést, že ze samotného názvu tabulky č. 1 v příloze č. 8 citované vyhlášky „Tabulka č. 1 Číslování pouze pro evidenci odpadů vzniklých zpracováním elektroodpadů" lze dovodit, že toto číslování bylo zavedeno pouze k účelům podrobnější evidence odpadů vzniklých z elektroodpadů. Pro účely nakládání s těmito odpady a tedy i souhlasu k nakládání s nimi je postačující a rozhodující zařazení podle Katalogu odpadů.

K dotazu jak zjišťovat oprávněnost osob, kterým jsou odpady z demontáže  elektroodpadů (které nemají katalogové číslo dle Katalogu odpadů) předávány je tedy možné uvést, že pokud je předmětná osoba oprávněná přijímat odpady stejného „typu" zařaditelné dle Katalogu odpadů a má tato katalogová čísla uvedena v souhlasu k provozování zařízení, není důvod odpad jí nepředat (mimo jiné i vzhledem k výše uvedenému). Dále je třeba uvést, že v případě předání dílů pro opětovné použití (kód nakládání N8) se nejedná o předání odpadů ve smyslu zákona o odpadech, a proto se tyto díly nemusí předávat pouze oprávněným osobám, ale i právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání (viz ustanovení vysvětlivek k listu č. 2 přílohy č 8 vyhlášky č 352/2005 Sb., konkrétně uvedené pod informací k sloupci 4 v písmenu d).

Autor:Mgr. Věra Dubanská CSc. - MŽP

Zdroj: E-mailové noviny

http://www.techportal.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí