zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkon stavebního dozoru při výstavbě čistírny odpadních vod

30.04.2007
Voda
Výkon stavebního dozoru při výstavbě čistírny odpadních vod
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763102
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
31.05.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Západočeská vodárenská společnost vypisuje výběrové řízení na výkon stavebního dozoru výstavby čistírny odpadních vod. Nabídka do tendru musí být zpracována
do 31. 5. 2007. Nabídka do tendru může být zpracována v češtině nebo ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Trnavská 32, 826 29 Bratislava
kontaktná osoba:
Ing. Igor Čajda
Eleonóra Eleková
tel. č.: 00421 2 55 56 71 26, fax: 00421 2 55 56 03 29
e-mail: igor.cajda@ba.zsvs.sk, eleonora.elekova@ba.zsvs.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.zsvs.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Vodné hospodárstvo.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Činnosť stavebného dozoru: Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika, západné Slovensko, projektovaná oblasť zahŕňa sídla: Šamorín, Holice, Lúč na Ostrove, Blatná na Ostrove, Mácov, Nový Život, Blahová, Bellova Ves, Jelka, Veľké Úľany, Jánovce, Hrubá Borša, Báč, Trnávka, Rohovce, Kyselica, Zlaté Klasy, Čenkovce, Janíky.
NUTS kód: SK02.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 74231530-1.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 74232400-8, 74262100-4, 74232110-8, 74231800-5, 74231330-9.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Áno.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Variantné riešenia sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete v rozsahu:
kanalizačná sieť: 122,17 km,
domové prípojky: 5 318 ks,
rozšírenie a intenzifikácia ČOV: 3 ks,
vodovodná sieť: 52,33 km.
Ide o indikatívne ukazovatele, ktoré sa môžu zmeniť po vyhotovení projektovej dokumentácie.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 200 000. Mena: EUR.
II.2.2)

Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE
Trvanie: 44 mesiacov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 2 000 000 SKK, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Kohézny fond, rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C PE 004 v rozsahu 65 % oprávnených nákladov, štátny rozpočet SR v rozsahu 28 % oprávnených nákladov, obstarávateľ v rozsahu 7 % oprávnených nákladov. Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Fakturácia sa bude uskutočňovať trojmesačnými priebežnými platbami.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá
Pred podpisom zmluvy o poskytnutí služieb sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. podľa § 829 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk. Ak uchádzač predkladá potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk vydanom podľa zák. č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii štátnej správy v znení neskorších predpisov a predloží aj potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní - osobné postavenie záujemcov predloží každý člen skupiny osobitne.
III.2.2)
Hospodárske a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky o výške úverového limitu v objeme minimálne 5 mil. SKK alebo ekvivalent v inej mene.
2. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom najmenej vo výške 25 mil. SKK, alebo ekvivalent v inej mene.
3. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2004, 2005, 2006. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát (alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch) za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2004, 2005, 2006. Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Uchádzač preukáže minimálny priemerný ročný obrat 25 mil. SKK. Z predložených dokladov musí byť zrejmý a jednoznačný obrat. Uchádzač na základe uvedených dokladov vyplní aj priložený formulár v prílohe súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač nemá povinnosť podať výkaz ziskov a strát a pod. na príslušný daňový úrad za rok 2006 do konca lehoty na predkladanie ponúk, za rok 2006 predloží čestné vyhlásenie (originál potvrdený osobou oprávnenou na podpis v mene uchádzača), ktorým potvrdí, že jeho obrat za rok 2006 bol min. 25 mil. SKK. V prílohe uvedie ročný obrat za rok 2006 ako odhad.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti - hospodárske a finančné postavenie spoločne.
Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - hospodárske a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Uchádzač musí preukázať, že má v trvalom pracovnom pomere min. 10 zamestnancov, z toho min. 5 pôsobiacich v oblasti konzultačnej činnosti pre líniové vodohospodárske stavby a čistiarne odpadových vôd (podrobnosti v prílohe súťažných podkladov). Uchádzač predloží vyplnený formulár uvedený v prílohe súťažných podkladov.
2. Uchádzač musí preukázať (podrobnosti v prílohe súťažných podkladov), že za posledné 3 roky, t. j. 2004, 2005, 2006 úspešne ukončil služby stavebného dozoru na:
- 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie vodovodov, kanalizácií alebo ČOV s rozpočtovým nákladom investičného diela min. 100 mil. SKK bez DPH,
- 1 projekte vodohospodárskeho alebo inžinierskeho charakteru s rozpočtovým nákladom investičného diela min. 200 mil. SKK bez DPH, pričom dozorovanie bolo vykonané v zmysle zmluvných podmienok FIDIC.
Uchádzač predloží vyplnený formulár uvedený v prílohe súťažných podkladov a referenčné listy potvrdené objednávateľom/obstarávateľom - podrobnosti v prílohe súťažných podkladov. V prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola fyzická osoba alebo právnická osoba iná ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich realizácii a s uvedením objektívneho dôvodu nevydania predmetného potvrdenia.
3. Údaje o osobách zodpovedných za poskytnutie služieb - uchádzač musí preukázať, že navrhovaní kľúčoví špecialisti spĺňajú tieto požiadavky:
Vedúci stavebného dozoru:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie diplomu,
- výborná znalosť anglického jazyka,
- minimálne 15 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 10 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (príloha súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby (vodovodné siete alebo kanalizačné siete alebo ČOV):
- minimálne 10 rokov,
- v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC (červená kniha, žltá kniha) minimálne na 2 stavbách (realizovaných za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 100 mil. SKK bez DPH.
Zástupcovia vedúceho stavebného dozoru:
Zástupca vedúceho stavebného dozoru pre líniové stavby č. 1:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overeného dokladu diplomu,
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 7 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (príloha súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby, t. j. vodovodné siete, kanalizačné siete alebo ČOV:
- minimálne 7 rokov,
- na 1 stavbe (realizovanej za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 80 mil. SKK bez DPH,
- na 3 stavbách nešpecifikovaného rozsahu vo vyššie uvedených oblastiach (vodohospodárske stavby),
preukazuje sa údajmi v životopise (príloha súťažných podkladov),
- oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. a zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov:
- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor (činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona),
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb (kategória 2 - inžinierske stavby).
Zástupca vedúceho stavebného dozoru pre líniové stavby č. 2:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overeného dokladu diplomu,
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 7 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (príloha súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby, t. j. vodovodné siete alebo kanalizačné siete alebo ČOV:
- minimálne 7 rokov,
- na 1 stavbe (realizovanej za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 80 mil. SKK bez DPH,
- na 3 stavbách nešpecifikovaného rozsahu vo vyššie uvedených oblastiach (vodohospodárske stavby),
preukazuje sa údajmi v životopise (príloha súťažných podkladov),
- oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. a zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov:
- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor (činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona),
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb (kategória 2 - inžinierske stavby).
Zástupca vedúceho stavebného dozoru pre čistiarne odpadových vôd č. 3:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overeného dokladu diplomu,
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 7 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (príloha súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby, t. j. vodovodné siete alebo kanalizačné siete alebo ČOV:
- minimálne 7 rokov,
- na 1 stavbe (realizovanej za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 80 mil. SKK bez DPH,
- na 3 stavbách nešpecifikovaného rozsahu vo vyššie uvedených oblastiach (vodohospodárske stavby),
- oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. a zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov:
- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor [činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona],
- autorizačné osvedčenie na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb (kategória 2 - inžinierske stavby).
Minimálne jeden zástupca vedúceho stavebného dozoru preukáže aktívnu znalosť anglického jazyka (min. na strednej úrovni - stupeň 3) - preukazuje sa údajmi v životopise (príloha súťažných podkladov).
Uchádzač predloží životopisy navrhovaných kľúčových špecialistov vyplnením formulára uvedeného v prílohe súťažných podkladov a referenčné listy navrhovaných kľúčových špecialistov preukazujúce výkon stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho, potvrdené objednávateľom/zamestnávateľom.
Všetky úradne overené kópie vyššie uvedených oprávnení, osvedčení a preukazov musia byť podpísané odborne spôsobilou osobou a v prípade, ak je to relevantné, opečiatkované originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby, v opačnom prípade bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
Vzájomná komunikácia medzi hlavným inžinierom a kľúčovými špecialistami musí byť v jednom jazyku, ktorý musí byť uvedený vo vyplnených životopisoch (príloha súťažných podkladov). Komunikácia s obstarávateľom bude v slovenskom jazyku.
Na účely podávania ponuky pre funkcie zástupcov vedúceho stavebného dozoru bude uznaná autorizácia stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru v súlade s platnými zákonmi Českej republiky. Uchádzačov však upozorňujeme, že títo kľúčoví špecialisti sa musia k dátumu začatia stavby podľa čl. 8.1 FIDIC preukázať dokladmi o odbornej spôsobilosť na výkon stavebného dozoru v zmysle zák. č. 138/1992 Zb.
4. Vyhlásenie, že uchádzač bude mať ku dňu podpisu zmluvy k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenia zmluvy: 4 prenosné počítače s programovým vybavením, 1 osobný počítač s programovým vybavením, 4 digitálne fotoaparáty, 4 osobné motorové vozidlá, 5 mobilných telefónov. Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy podľa podmienok uvedených vo Zväzku III. súťažných podkladov.
5. Certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality (napr. príručka kvality, politika kvality, plán kvality, vykonané opatrenia na zabezpečenie kvality).
6. Doklad, ktorým záujemca preukáže, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača (napr. overený výpis z obchodného registra a pod.); v prípade skupiny podnikateľov požadovaný doklad predložia všetci členovia skupiny.
7. V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť spoločne.
Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 236/2000 Z. z. a zák. č. 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch.
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytovanie služby
Áno.


ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ
749/07.
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Pravidelné informatívne oznámenie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2007/S 44-054376 z 3. 3. 2007.Ďalšie predchádzajúce oznámenia:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 2-002923 z 5. 1. 2006.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 63-066047 z 31. 3. 2006.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 5. 5. 2007. Čas: 14.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov:
Cena: 595. Mena: SKK.
Podmienky a spôsob platby: Poplatok za súťažné podklady treba uhradiť v pokladnici obstarávateľa v pracovných dňoch od 8.00 do 13.00 h na adrese: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Trnavská 32, 826 29 Bratislava, alebo na bankový účet obstarávateľa vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., Bratislava, č. ú.: 2603-112/0200 s uvedením variabilného symbolu, ktorým bude IČO uchádzača, v prípade skupiny IČO lídra skupiny. Súťažné podklady budú záujemcovi vydané až po zaplatení poplatku za súťažné podklady, k žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uchádzač priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady. Výška úhrady 500 95 SKK s DPH, spolu 595 SKK.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31. 5. 2007. Čas: 9.00 h.
IV.3.5)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský, český.
IV.3.6)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 8. 2007.
IV.3.7)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 31. 5. 2007. Čas: 10.00 h.
Miesto: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Trnavská 32, 826 29 Bratislava, blok B, 1. posch., zasadacia miestnosť.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou preukazujúcou sa originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov môže byť skupina dodávateľov zastúpená osobou oprávnenou konať za jedného z jej členov.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Kohézny fond, rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C PE 004.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena ponuky bude presahovať finančný limit 1 200 000 EUR, prepočítaný aktuálnym denným kurzom ECB SKK/EUR 28 dní pred dátumom na predkladanie ponúk (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-skk.en.html). Náklady spojené s účasťou na verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi. V prípade dokladov, v ktorých sú finančné údaje uvedené v inej mene ako SKK, prevod na SKK sa prepočíta aktuálnym denným kurzom ECB SKK/EUR platným 28 dní pred dátumom na predkladanie ponúk (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-skk.en.html).
Obhliadka miesta poskytnutia služieb sa uskutoční dňa 11. 5. 2007 o 9.00 h na MsÚ, Hlavná 37, Šamorín a je nepovinná, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 00421 2/50 26 42 18, fax: 00421 2/50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Trnavská 32, 826 29 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 00421 2/55 56 71 26, fax: 00421 2/55 56 03 29.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
Presné informácie o termínoch na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok:
Žiadosti o nápravu sa podávajú podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní a námietky sa podávajú podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 00421 2/50 26 42 18, fax: 00421 2/50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13. 4. 2006.

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí