zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uzavření a rekultivace skládky

04.05.2007
Odpady
Uzavření a rekultivace skládky
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763174
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
28.05.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Stropkov vypisuje výběrové řízení na uzavření a rekultivace skládky ve Stropkově. Nabídka do tendru musí být zpracována do 28. 5. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Stropkov
IČO: 331 007
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
kontaktná osoba: Ing. Ladislav Dubas
tel. č.: 054/742 29 69, fax: 054/742 37 61
e-mail: ldubas@stropkov.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stropkov.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Uzavretie a rekultivácia skládky v Stropkove.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Skládka TKO Stropkov - k. ú. Chotča.
NUTS kód: SK041.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov podľa vypracovanej projektovej dokumentácie tak, aby skládka spĺňala požadované právne predpisy na týchto stavebných objektoch:
SO 01 - uzavretie a rekultivácia,
SO 02 - plynový systém,
SO 03 - monitorovací systém,
SO 04 - oplotenie.
Podrobnejšie je predmet zákazky opísaný v súťažných podkladoch.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45112320-4.
Doplnkový slovník: E076-6.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Celková rekultivovaná plocha - 10 918 m2
Celková potreba potenciálne úrodnej pôdy - 10 918 m3, hrúbka 1,0 m
Celková potreba štrku frakcie 16 - 32 mm na odvodňovaciu drenáž - 2 401 m3, hrúbka 0,50 m
Celková plocha odvodňovacej drenáže (TerradrénII) - 7 569 m2 (len na svahoch)
Celková potreba geosyntetickej tesniacej rohože (Tatrabent) - 11 304 m2
Celková potreba geotextílie Tatratex 100 g/m2 - 11 304 m2
Celková plocha plynovej drenáže (TerradrénII) 11 304 m2
Celkový počet horizontálnych zberných plynových drénov - 4 ks
Celková dĺžka horizontálnych zberných plynových drénov - 220 m
Celkový počet šachiet (studní) - 3 ks, hĺbka po 2 m
Celková dĺžka odvodňovacích drénov - 198 m
Celková dĺžka hĺbkových drénov - 54 m (na priesakové vody)
Celková dĺžka záchytnej priekopy - 110 m
Celková dĺžka oplotenia - 136 m
Počet monitorovacích sond (doplnenie) - 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 706 023. Mena: SKK.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 24 mesiacov.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 500 000 SKK. Podmienky zloženia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Zákazka sa bude financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov verejného obstarávateľa, splatnosť faktúry - daňového dokladu je 30 dní.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Verejný obstarávateľ vyžaduje od skupiny dodávateľov pred uzatvorením zmluvy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie takých právnych vzťahov, ktorými budú členovia skupiny dodávateľov zaviazaní na plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 zák. č. 25/2006 Z. z. a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, 4 zák. č. 25/2006 Z. z. Uchádzač v prípade predloženia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov musí predložiť aj doklad o oprávnení podnikať. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže predložením výpisu z obchodného registra (PO) alebo živnostenského registra (FO). Požadovaným dokladom preukazuje, kto a v akej miere koná za uchádzača.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) Vyjadrenie banky podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
b) Overená kópia poistnej zmluvy podľa § 27 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
c) Doklady preukazujúce účtovnú závierku rokov 2004, 2005, 2006 potvrdené príslušným daňovým úradom alebo audítorom, pričom:
účtovná závierka osoby vedúcej jednoduché účtovníctvo musí obsahovať výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch,
účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo musí obsahovať súvahu a výkaz ziskov a strát.
Vyhlásenie o výške obratu, ktorý sa viaže k činnosti, ktorá je rovnaká alebo podobného charakteru (stavebné práce), ako je predmet zákazky, za roky 2004 - 2006. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby (zmluva o budúcej zmluve, dohoda o pôžičke a pod.). Z dokladu musí byť zrejmá právna zodpovednosť ručiteľa za splnenie svojho prísľubu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať potvrdenie o tom, že
uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete,
v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
K bodu b) - minimálna výška zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške 5 miliónov Sk. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná a zabezpečuje poistenie do konca roku 2009.
K bodu c) - z dokladov účtovnej závierky musí byť zrejmé, že uchádzač vykazuje za každý z uvedených troch rokov zisk a výška obratu uchádzača za každý z uvedených troch rokov musí byť vyššia ako 30 mil. Sk.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania s minimálnou cenou 5 miliónov Sk bez DPH podľa § 28 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2.
b) Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť riadiacich a výkonných zamestnancov uchádzača - osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zák. č. 236/2000 Z. z. na výkon činnosti stavbyvedúceho.
c) Doklad o zabezpečení kvality - certifikát kvality ISO (overená kópia) alebo opis systému riadenia kvality minimálne podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu a) - minimálne 3 zrealizované stavby s minimálnou cenou 5 mi. Sk bez DPH v období rokov 2002 - 2006. Za rovnaké alebo podobné zmluvy predmetu obstarávania sa považujú zmluvy na zhotovenie skládok odpadov, rekultivácia a uzavretie skládok odpadov, príprava územia.
K bodu b) - osvedčenie na výkon činnosti stavbyvedúceho minimálne inžinierske stavby, minimálne 1 stavbyvedúci.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
02/VO/2007/H.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 14. 5. 2007. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 1 254. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: Záujemca uhradí sumu za súťažné podklady na účet obstarávateľa, č. ú.: 27328612/0200, VÚB, a. s., expozitúra Stropkov, variabilný symbol: IČO záujemcu, alebo v hotovosti do pokladnice obstarávateľa. K žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28. 5. 2007. Čas: 9.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 8 2007.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 28. 5. 2007. Čas: 9.30 h.
Miesto: Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov, zasadačka na 2. NP.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutár alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným splnomocnením na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
Uchádzač nemôže byť subdodávateľom iného uchádzača alebo skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku - § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006 Z. z. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením "Uzavretie a rekultivácia skládky Stropkov - neotvárať!" v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 8.30 do 14.00 h. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť danú metódu verejného obstarávania, ak cena ponúkaná najúspešnejším uchádzačom bude vyššia ako predpokladaná cena zákazky uvedená v bode II.2.1. Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať práce na zákazke v roku 2007 vo výške 5 250 000 Sk vrátane DPH. Presný rozsah prác na rok 2007 sa určí na základe rokovania s úspešným uchádzačom do 10 dní od podpisu zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje upraviť čas plnenia zmluvy podľa jeho finančných možností. V súvislosti s označením niektorých materiálov obchodným názvom v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle § 34 ods. 7 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
18. 4. 2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí