zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Také povolení k septikům zanikají

14.05.2007
Voda
Legislativa
Také povolení k septikům zanikají
Zatímco zánik povolení k odebírání vody ze studen je v denním tisku probírán ze všech stran, podobná situace u septiků zůstává mimo zájem veřejnosti.
Bude se však zřejmě týkat většího počtu občanů než v případě studní.

Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je "přelomovým" datem 1. leden roku 2008, kdy zanikají povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů - vodního zákona č. 138/1973 Sb. či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Povolení vydaná podle novější legislativy zůstávají v platnosti i nadále.

Celý problém se týká zejména septiků. Podle Evy Mazancové z Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) mohou nastat tři možnosti: "V prvním případě jsou odpadní vody ze septiku s povolením vodoprávního úřadu vypouštěny přímo do vod povrchových. Nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2001, zaniká jeho platnost nejpozději dnem 1. 1. 2008. O jejich prodloužení, nebo o vydání nového povolení lze požádat do 1. 7. 2007. Druhou možností je, že odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních. Je to možné opět pouze s povolením příslušného vodoprávního úřadu a lze to povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci. O zániku takového povolení platí totéž jako v bodě jedna. Ve třetím případě jsou odpadní vody ze septiku vypouštěny do sběrného systému (kanalizace) zaústěného do vod povrchových. K němu zásadně není třeba povolení vodoprávního úřadu. Je však třeba mít smlouvu s provozovatelem kanalizace."

KATASTROFY NENASTANOU

Úderem 1. ledna 2008 však rozhodně nedojde ke katastrofické situaci, jak naznačují některá média. Není třeba budovat nové domovní čistírny nebo tzv. moderní septiky (což je samo o sobě protimluv). Nevzniká ani nějaká nová povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod. Tato povinnost je u nás zakotvena v zákoně o vodním hospodářství od roku 1955. Proto by se každý, kdo odpadní vody vypouští bez povolení, měl co nejrychleji postarat o legalizaci, a to bez ohledu na datum 1. 1. 2008.

Pokud tedy máte k provozu septiku povolení, vydané před datem 31. 12. 2001, počítejte s tím, že jeho platnost skončí k 1. lednu 2008. Abyste i nadále byli v souladu s legislativou, a nevypouštěli odpadní vody bez povolení, musíte požádat o jeho prodloužení. Jestliže v místě, kde vypouštíte vody, nedošlo k nějakým závažnějším hydrologickým nebo ekologickým změnám, měl by vodoprávní úřad povolení bez problémů prodloužit. Pokud se to nepodaří, je třeba požádat o povolení nové.

Všechny žádosti o prodloužení a změny by měly být vyřízeny do konce letošního roku, přičemž je třeba počítat se správními lhůtami na vyřízení a případná odvolání. Pokud nebude ke dni 1. ledna 2008 pravomocně povolení uděleno, nelze po tomto datu odpadní vodu vypouštět.

Jestliže vám tedy úřad nestihne žádost vyřídit, protože jste ji odevzdali pozdě, dostanete se po 1. lednu 2008 za hranice zákona o vodách.

CO NA TO STÁTNÍ SPRÁVA?

Vodoprávní úřady již dnes řeší desítky žádostí o prodloužení povolení ke studnám. Jiří Myšička z vodoprávního oddělení Městského úřadu v Přelouči říká: "Kolem septiků zatím chodí minimum žádostí. Zato žádostmi o povolení na studny jsme zavaleni. Osobně se domnívám, že septiky jsou daleko větším problémem než studně, zejména z hlediska dopadu na životní prostředí."

Tento názor potvrzují pracovníci na dalších městských a obecních úřadech - v mnoha malých vesnicích není ani vodovod, ani kanalizace, takže se problém povolení bude týkat velkého množství občanů. Obtížnost situace, kterou budou muset vodoprávní úřady obcí řešit, ilustruje Jiří Myšička: "Jako vodoprávní úřad spravujeme 42 obcí. Ale představte si, kolik v nich může být domů, kde všechno udělali načerno! Hodně nám v takovém případě mohou pomoci starostové. Pokud jsou aktivní, mohou obejít lidi v obci a vysvětlit jim, o co jde. Úřadům tak ubude práce - a hlavně lidé se nedostanou do potíží."

V oblasti vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod má kompetence ministerstvo životního prostředí (ale v odběru podzemních vod má kompetenci ministerstvo zemědělství). MŽP zřídilo webové stránky www.zanikpovoleni.cz, kde je možné najít vyčerpávající informace, vztahující se ke studnám i septikům, lze si tam i stáhnout potřebné dokumenty a formuláře a získat vysvětlení častých otázek i návody k jednání.

AUTOR: ELA KOPÁČOVÁ


Povolení: Která budou platit nadále a která zaniknou

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31. 12. 2001, jsou také stále platná.

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:

- povolení vydaná od 1. 1. 2002,

- povolení, která byla sice vydaná do 31. 12. 2001, ale právní moci nabyla až po 31. 12. 2001.

ZDROJ: MŽP ČR


Vypouštění odpadních vod - základní informace

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu.

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány - odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy.

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu, většinou jde o odbor životního prostředí.

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, může dostat pokutu:

- fyzické osoby až 50 tisíc Kč,

- právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 milionů Kč.

ZDROJ: MŽP ČR


Z dotazů na webové stránce www.zanikpovoleni.cz

Dotaz: Jsme obec se 150 obyvateli a odhadem 80 % domů vypouští odpadní vody do stoky, která vede částí obce. Vody se bez čištění shromažďují na louce. Není v finančních možnostech obce zajistit čištění nebo kanalizaci. Jaký je váš názor?

Odpovídá Eva Mazancová z MŽP: "Každé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (na louku) podléhá podle vodního zákona povolení vodoprávního úřadu. Je-li "stoka" kanalizací podle zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.), měla by obec zajistit čištění odpadních vod, tzn. vybudovat čistírnu odpadních vod. Pokud je zmiňovaná "stoka" pouze jakýmsi příkopem, kterým se odvádějí odpadní vody na terén, jedná se s největší pravděpodobností o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které je nezákonné. Obec by si měla urychleně dohodnout s příslušným vodoprávním úřadem (obecním úřadem obce s rozšířenou působností) způsob zneškodňování jejích odpadních vod, jinak se vystavuje riziku udělení pokuty podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona (se sazbou od 10 tisíc do 10 mil. Kč).

ZDROJ: MŽP ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí