zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program Marco Polo II

28.06.2007
Obecné
Program Marco Polo II
Cílem programu Evropského společenství Marco Polo je přispět k omezení negativních dopadů rostoucí mezinárodní silniční nákladní dopravy
a to převodem části jejího očekávaného nárůstu na železnici, vnitrozemské vodní cesty a pobřežní námořní plavbu.

Program je konkrétním nástrojem podpory klíčových politických nařízení v hlavních rysech naznačených v Bílé knize Evropská dopravní politika pro rok 2010 - čas rozhodnout, kterou v září roku 2001 vydala Evropská komise EK).

Nedávno zahájený program Marco Polo II (MP II) je přímým pokračováním programu Marco Polo I (MP I) pro období 2003 až 2006. Je platný v období 2007 až 2013, má však větší rozsah i objem finančních prostředků - celkový rozpočet je 400 mil. eur, přibližně dvakrát více než u MP I. Jeho cíl je stejný: dosáhnout převodu podstatné části očekávaného celkového ročního nárůstu mezinárodní silniční nákladní dopravy (cca 20,5 mld. tkm ročně) na pobřežní námořní plavbu, železniční a vnitrozemskou vodní dopravu nebo na kombinaci druhů dopravy s co nejkratšími silničními úseky, nebo jejímu omezení.

Program navrhuje podporovat akce na zlepšení vlivu systému dopravy na životní prostředí, omezení dopravní neprůjezdnosti, a na posílení intermodální dopravy, což přispěje k účinnějšímu a udržitelnému dopravnímu systému, jehož přínosem pro EU bude přidaná hodnota bez negativního dopadu na hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

Podporovat se budou akce: - převodu na jiný druh dopravy (MOD), zaměřené na převod části přepravovaného zboží po silnici, resp. určitých silničních trasách, na pobřežní námořní plavbu, železnici a vnitrozemské vodní cesty; - zprostředkující (CAT), zaměřené na inovační aspekty a odstranění strukturálních překážek trhu, s cílem převodu části přepravovaného zboží; - všeobecně vzdělávací (ve zkratce LEA), zaměřené na rozšiřování inovačních know-how. U nich se nemění jejich podstata, jen některé dílčí podmínky. Nové jsou akce: - mořské dálnice (MOS), zaměřené na podporu projektů pobřežní námořní plavby. Cílem je přemístit část přepravovaného zboží po silnici z kontinentu na moře, na pobřežní námořní plavbu, neboť většina států EU je obklopena mořem. Toto souvisí se zařazením "mořských dálnic" do transevropské dopravní sítě. Vnitrozemských států se to týká pouze okrajově; - zamezení dopravy (TAV), lépe omezení přeprav, zaměřené na zlepšení logistických přepravních řetězců a jiná inovační opatření s cílem redukovat přepravní výkony po silnici nejméně o 10 %.

Akce jsou předkládány žadatelem, kterým musí být konsorcium dvou nebo více podniků registrovaných alespoň ve dvou členských státech nebo alespoň v jednom členském státě a jednom nečlenském, sousedícím státě a nebo výjimečně jediný podnik usazený v jednom členském státě, pokud se jedná o dopravní spojení s nečlenským, sousedícím státem s EU. Finanční pomoc je limitována 35 nebo 50 % (podle typu akce) celkových nezbytných způsobilých a skutečně vynaložených nákladů. Finanční pomoc nesmí mít za cíl vytváření zisku pro příjemce. Možnost vykázat zisk v určitém období trvání akce se však nevylučuje, to prokazuje mimo jiné životaschopnost dané akce a její vhodnost, potom je však zastaveno poskytování pomoci. Změnou oproti MP I je možnost poskytnutí podpory na vybudování pomocné (přidružené) infrastruktury u inovačních akcí. Celková podpora, včetně jiné státní podpory, může dosáhnout až 50 %, ale nelze ji kombinovat s podporou určenou pro transevropské dopravní sítě (TEN-T). Dokončení pomocné infrastruktury musí být do 24 měsíců od zahájení akce a nová služba musí být zahájena do 3 měsíců po dokončení dané pomocné infrastruktury.

Podmínky pro poskytování podpory dle jednotlivých typů akcí jsou uvedeny v plném znění článku v internetové verzi Logistky č. 6 v rubrice Blíže:www.logistika.ihned.cz. Podrobnosti pro podávání žádostí stanovuje vždy výzva pro daný kalendářní rok. Český překlad výzvy je na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz, kontaktní osobou je Ing. Ivan Novák, CSc. - tel. 225131043.

Schválený rozpočet pro rok 2007 je přibližně 56 mil. eur, přičemž EK předpokládá financování nejvýše 35 projektů. Rozpočet zahrnuje také financování nezbytných administrativních výdajů ve výši 225 tis. eur. Konečný termín pro podání žádostí u EK byl prodloužen na 6. července 2007. Výzva pro další kalendářní roky by měla být prakticky stejná.

VÝZVA 2006

V termínu bylo doručeno 48 žádostí, všechny byly způsobilé. Bylo podáno méně žádostí než dříve, ale jejich kvalita byla výrazně vyšší. Nejvíc bylo akcí k převodu (MOD).

Žádosti hodnotila komise EU. Schválených projektů bylo celkem 20 (40 % všech žádostí), z toho je 16 projektů akce MOD, 3 akce CAT, 1 akce CLA. Byla k dispozici částka 35 mil. eur, ale požadovaná podpora u schválených projektů dosáhla výše jen 33,3 mil. eur. Celkový plánovaný převedený výkon je 20,8 mld. tkm, což je dvojnásobek oproti schváleným projektům Výzvy 2005. Celkový přínos pro životní prostředí a společnost u schválených žádostí dosahuje 15,8 eur na 1 euro podpory, což je také více než minule. Bohužel nebylo možné vybrat rezervní projekty, neboť další žádosti již nesplňovaly některá z kriterií.

Ve třech podaných žádostech jsou zapojeny české subjekty. Žádost ETS-ELBE byla 16. a tato akce CAT byla schválena. Zde je vedoucím partnerem Sächsische Binnenhafen Oberelbe, čeští partneři jsou Česko-saské přístavy, ČSPL a Evropská vodní doprava. Další partneři jsou ze SRN. Žádost ITS-IT byla 19. a tato akce CLA byla také schválena. Zde je vedoucím partnerem AFT z Francie, mezi dalšími 10 je i CDV Brno. Žádost POCESST týkající se akce MOD nebyla úspěšná.

Z grafického znázornění původních tras (převážně po silnici) a nových, využívajících železnice, vnitrozemské vodní cesty a námořní dálnice je patrné, že se jich většina nachází v západní a centrální části Evropy, ne v oblasti Skandinávie, Pobaltí a jižních částí Evropy. Nové linky vedou především severojižním směrem v západní části Evropy, což zcela odpovídá velmi aktivním subjektům z Francie a SRN. Dvě trasy směřují také do východní Evropy, při účasti subjektů z Rumunska. Výrazně ubylo úspěšných projektů využívajících námořní pobřežní plavbu, především po Středozemním moři. Podle zásad programu nelze preferovat jednotlivé druhy dopravy nebo regiony.

Oproti předchozím výzvám se snížil počet schválených projektů využívajících námořní pobřežní plavbu, vzrostl počet využívajících železnici. Na prvních čtyřech místech se umístily tři projekty využívající námořní pobřežní plavbu, většinou v kombinaci se železnicí. U schválených projektů je nejčastěji vedoucí partner ze SRN - 6, Francie - 4, Belgie - 2, Itálie - 2, Španělsko - 2, jednou pak z Nizozemska, Portugalska, Rakouska a Velké Británie. Největší podíl účastníků konsorcií má také SRN - 23 %, Francie 17 %, Belgie 13 % a např. ČR 3 %. V průběhu projednávání však 4 žadatelé ustoupily a tak se pracuje na 16 projektech s podporou jen 20,8 mil. eur.

AUTOR: Ing. Ivan Novák, CSc.


PŘEHLED ŽÁDOSTÍ DLE VÝZEV PROGRAMU MARCO POLO I

Výzva/rok 2003 2004 2005 2006

Podané žádosti 87 62 63 48

Z toho způsobilé žádosti 82 59 58 48

Požadovaná podpora v mil. eur 174,3 106,5 86,0 101,8

Prům. výše podpory na 1 žádost v mil. eur 2,00 1,72 1,37 2,12

Akce k převodu (MOD) 64 % 82 % 73 % 77 %

Akce zprostředkující (CAT) 14 % 5 % 8 % 8 %

Akce všeobecně vzdělávací (CLA) 22 % 13 % 19 % 15 %


PŘEHLED AKCÍ DLE VÝZEV PROGRAMU MARCO POLO I

Výzva/Akce Převodu (MOD) Zprostř. (CAT) Všeob. vzdělávací (CLA) Celkem

2003 12 0 1 13

2004 9 1 2 12

2005 12 2 2 14

2006 16 tj. 80 % 3 tj. 15 % 1 tj. 5 % 20

U Výzvy 2006 se jedná o schválené projekty, u výzev v předchozích letech o realizované projekty.


PODÍL V % DRUHŮ DOPRAV NA PŘEVODU VÝKONŮ U AKCÍ MOD A CAD

Námořní Kombinace Vnitrozemská vodní pobřežní Železnice pobřežní železnice kombinace se želez.

a pobřežní

2005 41 41 6 12

2006 20 65 5 15
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí