zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěry konference Využití evropských fondů ke splnění závazku ČR v oblasti odvádění a čištění odpadních vod

11.09.2007
Voda
Závěry konference Využití evropských fondů ke splnění závazku ČR v oblasti odvádění a čištění odpadních vod
Prioritním zájmem vodohospodářů je, aby Česká republika naplnila své závazky vůči Evropské unii v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.
Závěry konference „Využití evropských fondů ke splnění závazku ČR v oblasti odvádění a čištění odpadních vodVýzvou pro české vodohospodáře je zejména příslib Evropské unie ke kofinancování relevantních projektů v rámci operačního programu Životní prostředí.

Na konferenci konané dne 6. září 2007 v Praze, Novotného lávka 5, kromě zástupců vodohospodářských společností vystoupili za Svaz měst a obcí pan Ing. Dan Jiránek, primátor statutárního města Kladno, za Asociaci krajů pan Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje, paní Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí a pan PhDr. Ivo Hlaváč, 1. náměstek ministra zemědělství pro evropské záležitosti.

Předmětem jednání byly Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační prgram Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013 zpracované Minsiterstvem životního prostředí za přispění Ministerstva zemědělství. Tyto podmínky mají závazným způsobem stanovit pravidla výběru podporovaných vodohospodářských projektů žádajících o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k tomu, že tato pravidla nebyla dosud konzultována se zástupci nejvýznamnějších vlastníků vodohospodářské infrastruktury - města a obce, ani s provozovatelskými subjekty, popř. organizacemi představující jejich zájmy (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - SOVAK a Svaz vodního hospodářství České republiky), existují důvodné pochybnosti o tom, že pravidla budou nastavena tak, aby čerpání evropských peněz bylo umožněno co největšímu počtu projektů. Na konferenci zazněl příslib paní náměstkyně Ing. Bízkové, že v nejbližší době budou k sestavování pravidel přizváni i zástupci samospráv a subjektů působících ve vodohospodářství České republiky. Další závěry konference přinášíme níže.

Závěry konference „Využití evropských fondů ke splnění závazku ČR v oblasti odvádění a čištění odpadních vod"

Účastníci konference potvrzují společnou vůli naplnit závazek České republiky v rámci přechodného období do r. 2010 na úseku odvádění a čištění odpadních vod.

Obce, města, svazky obcí i jimi zřízené vodárenské společnosti připravily a dále intenzivně připravují projekty k dosažení požadavků Směrnice Rady o čištění městských odpadních vod, Rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady o vodní politice a ke splnění závazků v rámci mezinárodních Komisí na ochranu Labe, Odry a Dunaje.

Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a odborná veřejnost reprezentovaná Svazem vodního hospodářství a oborovým sdružením SOVAK však se znepokojením sledují přípravu prováděcí agendy k Operačními programu Životní prostředí, zejména tzv. Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů (Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační prgram Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013). Jejich naplňování se významně může dotknout práv samosprávných obcí, které jako převažující vlastníci vodohospodářské infrastruktury jsou povinni ze zákona o vodovodech a kanalizacích zajišťovat plynulé a bezpečné provozování, mají právo uzavřít smlouvu o provozování a v samostatné působnosti celkově dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací.

Obce samotné, resp. Svaz měst a obcí nebyl přizván k přípravě pro ně tak závažného dokumentu jakým jsou Podmínky přijatelnosti. Současné znění návrhu Podmínek přijatelnosti významně mění stávající regulační pravidla vůči vlastníkům infrastruktury daná českou legislativou, která plně transponovala právo Evropské unie. Z těchto důvodů jsou nuceni všichni zúčastnění materiál odmítnout.

Obce a vlastníci infrastruktury přirozeně akceptují požadavky vymezené relevantní národní i evropskou legislativou. Jakékoli další podmínky, které by vyžadovala Evropská komise považují účastníci konference za nadbytečné a kontraproduktivní. Případné přijetí Podmínek přijatelnosti by bezpochyby způsobilo zdržení přípravy relevantních projektů. Bylo by vážně ohroženo splnění sjednaného termínu přechodného období r. 2010 s tím, že s odkazem na vodní zákon by obce byly vystaveny sankčním postihům. Navíc obsahové nejasnosti a s tím spojené zásadní spory vyvolané požadavkem naplnění  Podmínek přijatelnosti by bezpochyby vyvolaly zvýšení nákladů na dosažení příslušných cílů s dopadem na výši vodného a stočného.

V případě, že by obce a vlastníci infrastruktury nebyli schopni vyhovět Podmínkám přijatelnosti, byli by nuceni realizovat projekty z vlastních zdrojů. Chybějící očekávaná finanční podpora z Fondu soudržnosti EU ve výši téměř 60 mld. Kč by musela být nahrazena finančními zdroji z vodného a stočného, případně z municipálních rozpočtů.

Samosprávné orgány nad to odmítají přístupy, které fakticky vyjadřují nedůvěru v jejich chování vůči oboru vodovodů a kanalizací v souladu s českou legislativou. Žádají proto představitele Ministerstva životního prostředí, aby byli prostřednictvím svých reprezentantů, tj. Svazu měst a obcí a Asociace krajů, přizváni k vyjednávání ohledně Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů, a to na základě principu partnerství jako jedné z hlavních zásad hospodářské a sociální soudržnosti.

Autor: www.smocr.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí