zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Likvidace odpadních vod z menších sídel

08.10.2007
Voda
Likvidace odpadních vod z menších sídel
V zemích střední a východní Evropy žije ve venkovských sídlech asi 56 milionů lidí, což je 37,3 % celkového počtu všech obyvatel
ČR 25 %, Slovinsko 50 %. Z průzkumu prováděného GWP vyplývá, že podíl všech obyvatel napojených na stokové systémy je relativně rozdílný, kolísá od 30 % (Rumunsko) do 80 % (ČR) a mimo měst v Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajině jsou ostatní východoevropská a středoevropská větší města odkanalizovaná prakticky všechna. V ČR se situace pomalu blíží stavu srovnatelnému se situaci například v Rakousku nebo Německu. To však neplatí pro obce do 2000 obyvatel, které přitom tvoří významnou skupinu se značným vlivem na životní prostředí. Proto je důležité najít vhodnou metodu likvidace odpadních vod i pro tyto lokality. V zásadě existují dvě základní alternativy:

Centrální řešení - kdy se menší obce napojí na městské stokové sítě. To je příznivé v případě, že vzdálenost obce od nejbližší městské čistírny odpadních vod (ČOV) není velká. Výhodou je soustředění provozu do jednoho místa, nevýhodou jsou zpravidla vysoké investiční náklady, protože cena 1 m kanalizace se pohybuje kolem 6 tisíc Kč, z čehož plyne vysoká investiční náročnost na 1 obyvatele, tj. nepříznivý poměr mezi náklady a výsledným efektem.

Decentrální řešení - systém, kdy obce, jednotlivé části obce, skupiny domů nebo dokonce jednotlivé domy mají vlastní čistírnu. To přináší zpravidla minimalizaci investičních nákladů. Ovšem problém může nastat v případě, kdy nebude zajištěn systém kvalitní obsluhy, tj. absence jednoho provozovatele, který by byl zodpovědný za provoz všech ČOV v obci.

CENTRÁLNÍ VERSUS DECENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ

Přes výše uvedené je jasné, že jsou lokality, kde nebude možné svést vodu kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod. Poměrně jednoduše lze spočítat, kdy se řešení s centrální čistírnou vyplatí a naopak, kdy bude výhodnější systém s více menšími čistírnami. Je také logické, že EU nebude dotovat centrální řešení ze společných peněz, když v zemích přispívajících do společné pokladny už začali s uskutečňováním úspornějších decentrálních řešení. Je proto jen otázkou času, kdy se i pro tyto oblasti bude muset najít východisko.

Nejvhodnějším řešením mohou být domovní čistírny. V tomto případě si lze vybrat z existující současné nabídky, z připravovaných novinek, případně z toho, co je už v zahraničí standardem. Kombinací použití nových technologií a změn v legislativě by se daly uspořit další náklady v desítkách procent. V některých zemích, například ve Švédsku, Německu a Norsku se v posledních letech rozšířily takové způsoby odvádění a čištění odpadních vod, které minimalizují negativní vliv na přírodní a vodní zdroje. Novinkou je například systém DESART (tj. systém s odděleným zpracováním moči) nebo čistírny s membránami, které umožňují odpadní vody znovu využít, nebo s nimi zacházet jako s dešťovými vodami, čímž odpadá splašková kanalizace (trubní vedení).

POSLEDNÍ SLOVO BY MĚLY MÍT OBCE

V každém případě by se o použitém způsobu v té které oblasti mělo rozhodovat už při zpracování územního plánu. To znamená, že by se mělo vycházet z plánů povodí, případně plánu rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku. Tyto plány by měly být zpracovány odpovědně, nestačí jen prohlášení, že se to vyřeší později nebo nesystémově. Špatným příkladem je například prohlášení - použijeme jímky a svážení na ČOV. Chybí v něm jednak ekonomické zhodnocení takového kroku, jednak konkrétní čistírna, na kterou by se mělo vyvážet, není na takovou alternativu zařízena.

Ať se situace vyvine jakkoliv, poslední slovo v této situaci by měly mít obce - zástupci svých obyvatel. Pokud však nemají možnost předložit kvalifikované stanovisko, je pro ně výhodné a ekonomicky přínosné najít poradenskou firmu, která jim pomůže připravit optimální řešení včetně získání dotací, tj. pojmout problém komplexně.

V konečném hodnocení se tedy nedá říci, že to či ono řešení je jednoznačně lepší. Jde vždy o zpracování ucelené studie, do které je nutné zahrnout celý systém odkanalizování včetně ČOV a mnoho dalších podmiňujících faktorů. Proto spolupracujeme s firmou PROVENKOV, abychom mohli zajistit: zpracování kvalitní porovnávací studie, návrh finančního modelu, výběr dotačního titulu, zpracování žádosti, projektovou dokumentaci, dodávku veškeré technologie pro čištění odpadních vod, dále výstavbu jako generální dodavatel a odborný provoz zvoleného systému.

AUTOR: KAREL PLOTĚNÝ
ASIO, spol. s r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí