zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt Město zeleně – kvetoucí sídla – ekologie v praxi

28.10.2007
Obecné
Odpady
Příroda
Projekt Město zeleně – kvetoucí sídla – ekologie v praxi
Vyhlášení vítězné obce bude provedeno na setkávání odborníků a veřejnosti na Mezinárodní konferenci o bioodpadech, která se pravidelně koná v Náměšti n.O

ZERA se již několik let zabývá problematikou činnosti člověka v krajině, údržbou krajiny, ochrany životního prostředí a vliv zemědělského  hospodaření na základní složky ochrany životního prostředí. Nosnou aktivitou jsou biologické principy přeměny organické hmoty, které základní způsobem ovlivňují kvalitu životního prostředí. ZERA realizuje řadu projektů, kterými postupně uskutečňuje svůj záměr a náplň svých aktivit. Většina projektů je realizována ve spolupráci s rakouskými odborníky a jejich spolupráce je dlouhodobá a trvalá. 

Historie projektů agentury ZERA, které přispěly k osvětě a realizaci  aktivit v oblasti ochrany životního prostředí :

-         osvěta – projekt „Ekodomov“ (program Fondu Vysočiny „ŽP-zdroj bohatství Vysočiny 2005“) – výstupem je řada osvětových akcí pro širokou veřejnost podpory zpracovávat bioodpad na zahradě a snížit tak náklady obce, která se musí o tento bioodpad postarat

-         vzdělávání – projekt „Školící kurzy v oblasti biologického zpravování odpadu“ (program CBC Phare) – výstupem je proškolení odborníků a vytvoření studijních materiálů

-         pilotní projekt – projekt „Systém sběru a třídění bioodpadu v regionu“ (program INTRREG III. A) – výstupem je konkrétní řešení v daném regionu jak sbírat, třídit a zpracovat bioopad, který občané nemají zájem zpracovat na zahradě včetně bioodpadu z údržby zeleně v obci

-         modelová kompostárna – projekt „Kompostárna a poradenství“ (program Sapard) – výstupem je realizace kompostárny pro zpracování bioodpadu v regionu Náměšťsko a Chvojince,

-         informační centrum na biologické zpracování bioodpadu – projekt „Systém sběru a třídění bioodpadu v regionu“ (program INTRREG III. A)  – výstupem je funkční poradenské a informační centrum, které spolupracuje s odborníky České republiky a Rakouska

-         síť informační center zaměřených na agro-enviromentálních programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Operační program Rozvoj lidských zdrojů  MŽP) – výstupem je informační centrum pro vzdělávání, poradenství a osvětu agro-enviromentální výchovy široké veřejnosti i odborníků,

Projekt – „Město zeleně – ekologie v praxi – kvetoucí sídla“  navazuje  na předcházející projekty a aktivity agentury ZERA a má za  cíl  motivovat zástupce obcí, obyvatele obcí, podnikatele a ostatní subjekty k zlepšení a zkvalitnění prostředí v obci a jejího okolí (krajiny) a to způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Projekt byl motivován několika podněty :

  1. francouzkou soutěží ETENTE FLORALE, která probíhá na území Evropy od roku 1975. Jejím posláním je šíření osobní odpovědností každého člověka za životní prostředí. Podporuje schopnost vzájemné komunikace mezi státní správou, samosprávou, podnikateli a obyvateli sídel. Soutěž se zaměřuje na péči o zeleň a životní prostředí obcí.
  2. soutěží Vesnice roku v Programu obnovy venkova, jejíž cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitosti a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnice a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž Vesnice roku hodnotí 8 okruhů charakteristik obce mezi níž patří

-         občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspora energií – odpadové hospodářství, koncepce a provoz odstraňování odpadů, ekologická výchova

-         péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

-         péče o krajinu

3.  novou legislativou ochrany životního prostředí

Výstup projektu je regionální soutěž o získání  titulu obec/město zeleně.

Soutěž o titul obec/město zeleně má za cíl  pomoci obcím v náročné realizaci plnění legislativy ochrany životního prostředí – specificky splnění legislativních podmínek snižování ukládání bioodpadu na skládky a podpora jejich materiálového využití se zaměřením  na  péči o zeleň a životní prostředí měst a obcí. Je zaměřena na citlivou kultivaci urbanizované krajiny, na ekologicky volené postupy v rozhodování obcí, na spolupráci obyvatel a zastupitelstva obce. Jde o proces dlouhodobý, který je dán splněním legislativních podmínek daných evropskou unií.

Vyhlašovatel soutěžen je agentura ZERA.

Charakteristika soutěže

Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

Udržování, čistota  a pořádek na veřejném prostranství v obci a  navazujících soukromých pozemcích, květinová výzdoba veřejných prostranství a soukromých domů.

Udržování stávající vzrostlé zeleně, výsadba nové zeleně, zachování původních druhů ovocných stromů, udržování zelených ploch, trávníků.

Péče o krajinu

Zemědělské a lesní pozemky – šetrné obhospodařování, příprava a realizace protierozních úprav, členění honů, obnova luk, výsadba lesů

Územní systémy ekologické stability – stav projekční přípravy a skutečná realizace.

Ostatní opatření - podpora  tvorby a ochrany krajinotvorných prvků, výsadba stromořadí, péče o vodní toky, rybníky a mokřady.

Občanská vybavenost

Odpadové hospodářství – koncepce a provoz odstraňování odpadů, organizační opatření, ekologická výchova - snižování ukládání bioodpadu na skládku  a materiálové využití bioodpadu.  Podpora domovního a komunitního kompostování, systémů snižující

Účastníkem  soutěže je obec jako celek včetně svých místních částí. 

Kritéria hodnocení – bodový systém 1-5 bodů

A)    1 bod - osvěta, propagace a vzdělávání v oblasti ekologie

B)     1 bod - zavedení odděleného sběru bioodpadů nebo prevence vzniku bioodpadu domácím kompostováním

C)    1 bod – dosažení účinnosti odděleného sběru bioodpadu minimálně 96 kg na obyvatele a rok

D)    1 bod – uspokojivý stav a vzhled veřejné zeleně (včetně předzahrádek a balkónové zeleně)

E)     1 bod - výborný stav a vzhled veřejné zeleně (včetně předzahrádek a balkónové zeleně)

Logem soutěže je  lněný kvítek, který díky svým potřebám na růst a vlastní využití je symbolem ekologie .

Ocenění

Po splnění jednotlivých kroků dostane obec za každý splněný krok certifikát a jedno logo soutěže . Obec může získat maximální počet je 5 certifikátů - lněných kvítků . Certifikát , obec  opravňuje se prezentovat jako obec, která splnila jeden za základních prvků ochrany životního prostředí – ochrana zeleně a odpady.

Vyhlášení vítězné obce bude provedeno na setkávání odborníků a veřejnosti na Mezinárodní konferenci o bioodpadech, která se pravidelně koná v Náměšti n.O.

Projekt je realizován ve spolupráci s rakouskými partnery, kteří mají velké zkušenosti při tvorbě a realizaci osvětových kampaní v oblasti ekologie, zapojení zástupců obcí, obyvatel, podnikatelů a ostatních subjektů v regionu do zlepšování vzhledu obcí a měst. Rakouští partneři mohou předat informace o využívání metod, technik a technologií  šetrných k životnímu prostředí.

Partnerem projektu

Grentuberschreitendens Impulszentrum ( GIZ) Retz

Gemeindenverband fuer Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Gaenserndorf, Hohenruppersdorf

 

V Náměšti n.O. 30.6.2007

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.,

V.Nezvala 977, 675 71 Náměšť n.O., www.zeraagency.eu, e-mail : info@zeraagency.eu
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí