zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uzavření skládky a jeji rekultivace

01.02.2008
Odpady
Uzavření skládky a jeji rekultivace
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200866489
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
27.02.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 20 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Město Námestovo vypisuje výběrové řízení na provedení 1. etapy uzavření skládky a její rekultivaci. Nabídka do tendru musí být zaslána do 27. 2. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 8. 2. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

00536 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Námestovo
IČO: 00 314 676
Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad, Námestovo
kontaktná osoba: Ing. Vladimír Natšin
tel. č.: 043 550 47 05, fax: 043 550 47 12
e-mail: vystavba@namestovo.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Uzatvorenie skládky TKO Zubrohlava severná kazeta - I. etapa.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Zubrohlava.
NUTS kód: SK031.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Uzatvorenie skládky TKO Zubrohlava pozostáva z dvoch stavebných objektov:
SO 02 - uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO.
Objekt je navrhnutý v skladbe - plynová drenáž z triedeného riečneho kameniva fr. 16 - 32 mm, hr. 300 mm, geotextília TATRATEX 200 g/m2, fólia HDPE hr. 1,5 mm, geotextília TATRATEX 200 g/m2, drenážna vrstva na odvodnenie z triedeného riečneho kameniva fr. 16 - 32 mm, hr. 500 mm, geotextília TATRATEX 200 g/m2, podornica hr. 800 mm, ornica vrstva 200 mm.
SO 03 - biologická rekultivácia skládky - na upravenej ploche bude založený trvalý trávny porast v zložení podľa prílohy E STN 838 104. Plocha telesa upravovanej skládky 15 770 m2.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45222110-3.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané rozpätie hodnoty zákazky bez DPH: od 50 000 000 do 60 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 12 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Záručná lehota na uskutočnené práce vrátane bilogickej rekultivácie 5 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov. Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii finančné prostriedky, ale plánuje sa uchádzať o NFP z fondov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Nešpecifikuje sa.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
V prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ bude zmluva o dielo úspešného uchádzača prispôsobená zmluve medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov. S podmienkami musí úspešný uchádzač súhlasiť.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady v originálnom vyhotovení nie staršie ako 3 mesiace alebo ich úradne overené kópie podľa § 26 ods. 2, resp. doklad podľa ods. 3, 4 zák. č. 25/2006 Z. z. Ak záujemca predkladá splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 potvrdením úradu podľa § 128, musí k nemu priložiť doklad o oprávnení podnikať, ktorý ho oprávňuje na predmet zákazky a v ktorom záujemca preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene záujemcu. Doklad o oprávnení podnikať nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. V opačnom prípade bude záujemca vylúčený z verejnej súťaže.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa počas realizácie predmetného diela. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť úradne overenú kópiu potvrdenia príslušnej poisťovne alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy. Záujemca zároveň predloží úradne overenú kópiu dokladu o zaplatení poistného v zmysle poistných zmluvných podmienok.
§ 27 ods. 1 písm. c) - súvaha za rok 2006 potvrdená príslušným daňovým úradom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby poistná suma na poistenie zodpovednosti za škodu bola min. vo výške 15 mil. Sk.
Verejný obstarávateľ požaduje výšku základného imania uvedeného v riadku 067 minimálne 6 mil. Sk.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác charakteru pozemných stavieb uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov. Práce musia byť ukončené v roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Verejný obstarávateľ požaduje k zoznamu priložiť referenčný list minimálne 3 stavieb financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, z toho minimálne jednej s nákladom min. 11 mil. Sk, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy celkovej zmluvnej ceny v Sk i s DPH, termínov začatia a ukončenia prác, vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou, kontaktnej osoby objednávateľa - meno, priezvisko, tel. číslo, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
§ 28 ods. 1 písm. g) - doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Vyžaduje sa, aby min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. - odborné zameranie pozemné stavby splnomocňujúce na vykonávanie vybratých činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Uchádzač uvedie v čestnom vyhlásení osoby s príslušnou kvalifikáciou zodpovedné za plnenie zmluvy.
§ 29 - uchádzač predloží overenú kópiu platného certifikátu systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačmi, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 30 %.
2. Zmluvná pokuta v Sk za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom termíne v ZoD - 30 %.
3. Zmluvná pokuta v Sk za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť si nedostatky a nedorobky diela zistené pri preberacom konaní stavby v zápisnične dohodnutom termíne - 15 %.
4. Koeficient odchýlky od projektovanej ceny - 25 %.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VS 1/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 7. 2. 2008. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 1 000. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: Úhrada do pokladnice mestského úradu v Námestove pred prevzatím súťažných podkladov.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27. 2. 2008. Čas: 8.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 15. 5. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 27. 2. 2008. Čas: 10.00 h.
Miesto: Mestský úrad, Námestovo, zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Operačný program - Životné prostredie.
VI.3.
Ďalšie informácie
1. Každé podanie zo strany záujemcu podané elektronickou formou musí byť potvrdené písomnou formou a doručené verejnému obstarávateľovi do štyroch kalendárnych dní od elektronického podania. V opačnom prípade sa nebude akceptovať.
2. Verejný obstarávateľ vydá súťažné podklady po zaplatení, resp. pripísaní vkladu za súťažné podklady na účet verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ sa bude uchádzač o poskytnutie nenávratného finančného príspevku fondov EÚ, preto si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku v prípade, ak mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky z fondov EÚ.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť termín účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom po získaní finančných prostriedkov z fondov EÚ do 5 dní po uzavretí zmluvy o čerpaní NFP s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Verejný obstarávateľ plánuje uchádzať sa o NFP v lehote max. 24 mesiacov. V prípade nezískania finančných prostriedkov po tomto termíne bude ukončená platnosť zmluvy bez finančných nárokov zmluvných strán.
5. V prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým sa uzatvorí zmluva na uskutočnenie tohto predmetu zákazky, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu v zmysle § 23 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní s uchádzačom, ktorý pri tomto postupe zadávania zákazky skončil pri vyhodnotení ponúk druhý alebo ďalší v poradí.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
18. 1. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí