zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky z Kladna-Rozdělova pomohou celé Evropě

29.02.2008
Energie
Vytápění, zateplení
Výsledky z Kladna-Rozdělova pomohou celé Evropě
Konečně se exaktně potvrdilo to, na co někteří odborníci už dlouhodobě poukazovali. Ačkoliv se totiž mnoho lidí domnívá, že doma teplem šetří, ve skutečnosti své byty zbytečně přetápí.
Takové je patrně nejdůležitější zjištění, které lze vyvodit z výsledků projektu ISEES (Improving the Social Dialogue for Energy Efficient Social Housing - Zlepšování sociálního dialogu pro snížení energetické náročnosti sociálních budov) podpo-řeného Evropskou unií. Dalším důležitým výstupem z projektu je poznatek, že modernizace a další zkvalitňování bytových domů nejsou možné bez zapojení nájemníků, vlastníků domů, správcovských firem a dodavatelů energií. Systematická vzájemná komunikace všech těchto skupin pomáhá vyhnout se případným zbytečným problémům při plánování i realizaci rekonstrukcí a modernizace bytového fondu.

Projekt (první informace jsme o něm přinesli v Moderní obci č. 2/2007, V Kladně-Rozdělově se měří pro Evropu, str. 8 - pozn. redakce) se uskutečnil od ledna 2006 do prosince 2007 souběžně v pěti evropských zemích (ČR, Slovensko, Bulharsko, Litva a Velká Británie) v rámci programu Evropské komise Inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy Europe Programme). V České republice díky vstřícnosti kladenského magistrátu do něho byly zahrnuty městské bytové věžové domy v Kladně-Rozdělově. Cílem projektu (viz též www.isees.info) bylo zjistit, jak individuální chování spotřebitelů ovlivňuje poptávku po energii v sociálních domech. Výstupem by měl být návrh integrovaných energeticky úsporných opatření pro sociální bydlení, založený na sociálním dialogu mezi uživateli bytů, správcovskou firmou, dodavatelem tepla a obcí jako vlastníkem bytových domů. V ČR projekt zastřešovala společnost CITYPLAN spol. s r. o.

PĚT MODELOVÝCH BYTŮ

V každé zemi, která se projektu účastnila, bylo vybráno jako malý, avšak realistický vzorek pět modelových bytů. V nich dálkově on-line na centrální počítač v Rakousku napojená soustava kalorimetrů, venkovních a vnitřních teploměrů i okenních kontaktů (zaznamenávaly každé otevření okna a dobu jeho trvání) umožnila v topné sezóně 2006/2007 monitorovat chování nájemníků z hlediska spotřeby tepla. Šlo zejména o preferované pokojové teploty (ve dne, v noci), větrání a zónování (rozdílné vytápění různých místností). Ve třech bytech bylo monitorovací zařízení kompletní, ve zbývajících dvou poněkud jednodušší.

Výsledky měření prokázaly, že úroveň vytápění v pěti stejných bytech (2 1 s celkem 5 okny, výměra 56,55 m2, orientace na severovýchod a severozápad, špatná kvalita oken - domy jsou památkově chráněné a výměna oken v souladu s požadavky památkářů by byla velmi nákladná) se lišila až o 30 procent. Nejmenší měrná spotřeba tepla činila 98,7 kWh.m2.r-1, nejvyšší 123,5 kWh.m2.r-1.

SPOŘIT TEPLO A SPRÁVNĚ VĚTRAT PŘÍLIŠ NEUMÍME

"Z toho vyplývá," podotýká Ing. Monika Bergerová, vedoucí Střediska energetiky a životního prostředí společnosti CITYPLAN, "že v některých bytech lze pouhou změnou chování nájemníků dosáhnout úspory nákladů na vytápění ve výši až 30 procent." Například ve všech monitorovaných bytech nájemníci sice dodržovali pravidla zónování, tj. vytápěli obývací pokoje více než například ložnice (s výjimkou jediného bytu, kde byla vytápěna i kuchyně). Jenže v žádném z bytů se nedodržovala standardní normová teplota 20 °C a průměrná teplota v jednotlivých místnostech se pohybovala mezi 21,6 °C a 24,6 °C. V těchto zbytečně vyšších teplotách lze vidět další poměrně značný potenciál úspor. Rezervy jsou i ve vypínání topení při odchodu obyvatel z bytu či na noc (jeden z bytů byl v noci dokonce vytápěn až na 25 °C).

Podobně čeští nájemníci nedokáží správně ani větrat. Velice neefektivní způsob větrání je, pokud okno zůstává mírně pootevřeno často i několik hodin. Tím dochází k ochlazování stěn a podlah a významnému snížení komfortu a tepelné pohody obyvatel. Ztráta naakumulovaného tepla z bytu pak vede zase jen k vyšší spotřebě tepla. Optimální je otevřít okna dokořán a větrat pokud možno průvanem pouze po dobu dvou až pěti minut každých šest až osm hodin.

KLADEŇÁCI BYLI SPOKOJENĚJŠÍ NEŽ BRITOVÉ

Ing. Monika Bergerová připomíná, že vlastnímu měření předcházelo dotazníkové šetření mezi 67 nájemníky městských bytových domů v Kladně-Rozdělově, zaměřené na zjištění problémů spojených se spotřebou energie. Stejné šetření se provádělo i v ostatních čtyřech zemích, které do projektu ISEES vstoupily. Z šetření vzešel pro české skeptiky určitě zcela překvapivý výsledek. Více než 60 procent oslovených nájemníků v Kladně-Rozdělově je totiž spokojeno se správou domu. Nespokojenost vyjádřilo pouze 16 procent respondentů. Tak pozitivními čísly se nemohla vykázat žádná z ostatních zemí, Velkou Británii nevyjímaje. Ještě lepší byla situace při posuzování služeb souvisejících s vytápěním. S kvalitou dodávky tepla zajišťované městskou společností TEPO, s. r. o., bylo spokojeno bezmála 90 procent nájemníků. (Pro porovnání: Ve Velké Británii pouze 44 procent nájemníků.)

MANUÁL, KTERÝ SE VYPLATÍ ČÍST

Ing. Vojtěch Munzar, ředitel správcovské společnosti SBF Kladno, s. r. o., oceňuje, že jedním z výsledků projektu ISEES je manuál 10 rad, jak domácnosti mohou efektivně využívat teplo, a tím dosahovat nemalých finančních úspor. "Manuál nyní distribuujeme do 30 tisíc kladenských domácností," říká ředitel Munzar. SBF Kladno, s. r. o., totiž spravuje 2500 bytů ve vlastnictví města a dalších 2100 v soukromém vlastnictví.

Ačkoliv se v rámci projektu teprve ještě dopracovávají rady, jak by municipality měly postupovat při rekonstrukcích obytných domů s ohledem na úspory tepla, ředitel Munzar i na základě zkušeností Kladna doporučuje: "U rekonstrukcí je důležité dobře si naplánovat průběh a návaznost prací a použité technologie. Například je nevhodná praxe, kdy se nejprve provádí zateplení bez výměny oken, nebo se okna mění až po zateplení. Při tomto nevhodném postupu mohou kolem oken vznikat tepelné mosty, které snižují účinnost rekonstrukce. Nejdříve by se totiž měla měnit okna a teprve pak zateplovat fasáda."

Projekt ISEES kladl velký důraz na komunikaci správcovských firem a společností distribuujících teplo do domácností s veřejností. Ing. Vojtěch Munzar má za to, že transparentnější spolupráci mezi správcovskými firmami a občany brání přílišná právní regulace vztahu "vlastník - nájemník". "Připravovaní novela zákona o vlastnictví bytů v navrhovaném znění by tuto regulaci ještě více posílila. Nové znění se snaží řešit každou situaci, která může nastat. Tak však praxe fungovat nemůže. Každý dům, každá lokalita má svá specifika, která se musí řešit individuálně. Ve vztahu vlastník - nájemník by měl zůstat široký prostor pro alternativní řešení jednotlivých problémů vzájemnou dohodou vlastníka s nájemníkem a naopak," uvedl Ing. Vojtěch Munzar, ředitel společnosti SBF Kladno, s. r. o.

ZÁKON VÍC PŘEJE SLOŽITOSTEM

Ing. František Samek, ředitel a jednatel městské společnosti TEPO, s. r. o., která je distributorem tepla na území Kladna, má z výsledků šetření mezi nájemníky radost. Podle jeho slov se tak potvrzuje, že firma plní svůj cíl daný v její Příručce ISO 9001:2000, totiž "předčit očekávání zákazníka".

Existují však nějaké možnosti, jak by se nájemníkům mohlo vyúčtování za dodávané teplo zjednodušit, protože složité údaje v něm uváděné pochopí jen málokdo? zeptali jsme se ředitele Samka. Na nesrozumitelnost vyúčtování totiž poukazovali i nájemníci v uvedeném šetření.

"Dokud vyúčtování za dodávky tepla bude ze zákona v úrovni TEPO - vlastník objektu, a nikoliv každý jednotlivý uživatel bytu, těžko něco zlepšíme. Prostor pro zlepšování vztahů mezi uživatelem bytu a dodavatelem rychlejší vracení peněz z vyúčtování za dodávky tepla," odpověděl.

Šéf společnosti TEPO by však doporučil provádět měsíčně odečty poměrových ukazatelů měřičů teplé užitkové vody v jednotlivých bytech. "To by jednoznačně přispělo ke kontrole objektů. Jinak ve všech odběrných místech dává naše společnost zástupcům samospráv či vlastníkům možnost účastnit se odečtů měřidel dodané tepelné energie, jak je provádějí naši pracovníci. Už letos budeme mít značnou část měřidel tepelné energie vybavenou dálkovým přenosem dat. Připravujeme možnost, že na požádání budeme schopni z takto vybavených měřicích míst na našich internetových stránkách umožnit kontrolu odečtených stavů v jednotlivých odběrných místech," dodal Ing. František Samek, ředitel a jednatel městské společnosti TEPO, s. r. o.

Tyto záměry kladenského distributora tepla jsou ostatně v plném souladu s doporučeními (viz box), jež obsahuje Příručka pro dodavatele energií, která byla připravena v rámci projektu ISEES.

Ing. Monika Bergerová ze společnosti CITYPLAN uzavírá: "Celý projekt ISEES ještě není uzavřen a některé výstupy z něj se teprve dopracovávají. Přesto lze už nyní můžeme konstatovat, že spokojenost nájemníků není dána pouze standardem a energetickou náročností budovy, v níž mají své byty. Ale také kvalitou služeb a správy poskytovaných dodavatelem tepla i vlastníkem a správcem budovy."

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ


Klíčová doporučení pro poskytovatele energetických služeb

- Komunikujte o výhodách centrálního zásobování teplem.

Vytvořte akční plán technických zlepšení.

Vylepšete systém cen a zúčtovací schéma nabízené zákazníkům.

Zavádějte měřiče tepla a řídicí zařízení.

Budujte úspěšné vztahy se zákazníky.

Spolupracujte s obecními samosprávami a místními obvody či částmi.Deset způsobů snížení spotřeby tepla v domácnosti (kráceno)

Minimalizujte průvan okny použitím těsnicích pásek nebo tmelů.

Nenechávejte otevřená okna delší dobu.

Netopte, když jsou okna otevřená.

Vyhněte se nadměrným pokojovým teplotám.

Snižte nastavení teploty v noci a když je byt prázdný.

Vezměte si teplý svetr a domácí obuv.

Topte, kde potřebujete, ne však stejně v každé místnosti.

Nechte své radiátory dýchat.

Využijte teplo slunce, lidské i ze spotřebičů pro vytápění vašeho bytu.

Zavírejte vnější žaluzie a okenice přes noc.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí