zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka zařízení na zpracování plastových odpadů na klíč včetně výstavby haly

29.05.2008
Odpady
Dodávka zařízení na zpracování plastových odpadů na klíč včetně výstavby haly
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868018
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.07.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 102 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T157300 VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI

T168543 Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Elektro Recycling, s.r.o., vypisuje výběrové řízení na dodávku na klíč zařízení na zpracování odpadů z plastů. Dodávka zahrnuje i stavbu haly včetně stavebních prací. Nabídka do tendru musí být zaslána do 16. 7. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy proti úplatě do 10. 6. 2008.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Banská Bystrica: Stroje, zariadenia, spotrebiče, prístroje a súvisiace výrobky
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Tovary
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Elektro Recycling, s.r.o., Robotnícka 10, Kontakt: Elektro Recycling, s.r.o., Robotnícka 10, 947 01 Banská Bystrica, Do rúk: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Martina Iždinská, SK-947 01 Banská Bystrica. Tel.: (421-48) 470 07 41. E-mail: info@elektrorecycling.sk. Fax: (421-48) 470 07 40.

Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.elektrorecycling.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:

Organizácia riadená verejným právom.
Životné prostredie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)
OPIS

II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Zariadenia na komplexné spracovanie odpadov z plastov - dodanie na kľúč, vrátane stavebných prác (vybudovanie hál s príslušenstvom).

II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Banská Bystrica.

NUTS kód: SK032 .

II.1.3)
Oznámenie zahŕňa:

Verejnú zákazku.

II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode:

II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Zariadenia na zhodnocovanie a komplexné spracovanie odpadov z plastov vrátane stavebných prác týkajúcich sa vybudovania výrobného areálu.

II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

29000000, 29560000, 31600000, 45000000, 45100000, 45200000, 45220000, 45400000, 50950000.

II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):

Áno.

II.1.8)
Rozdelenie na časti:

Nie.

II.1.9)
Varianty sa prijímajú:

Nie.

II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 24 950 000,00 EUR.

II.2.2)
Opcie:

Nie.

II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:

Začatie: 1.8.2008. ukončenie: 30.9.2011.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:

Zábezpeka ponuky vo výške 1 000 000,00 SKK. Spôsob a podmienky zloženia sú stanovené podľa zák. č. 25/2006 Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa najneskôr k lehote na predkladanie ponúk. Nesplnenie tejto požiadavky bude verejný obstarávateľ klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom musí byť súčasťou ponuky doklad preukazujúci túto skutočnosť. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk. Nesplnenie tejto požiadavky bude verejný obstarávateľ klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom.

III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa prípadne môže byť financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov vytvorená na poskytovanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí do termínu skončenia lehoty viazanosti ponúk vytvoriť právnu formu podľa § 56 Obchodného zákonníka. Podmienkou na predloženie ponuky skupinou je prevzatie súťažných podkladov všetkými členmi skupiny na základe výzvy verejného obstarávateľa. Nesplnenie tejto požiadavky bude verejný obstarávateľ klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom.

III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:

Nie.

III.2)
PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. 3 alebo 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Všetky doklady musia dokumentovať aktuálny stav. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk. Záujemca zapísaný v Zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v Zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce osobné postavenie predkladá každý člen skupiny osobitne.

III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: III. 2.2.1 Doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. Vyjadrenie banky musí obsahovať tieto údaje: a) odkedy je uchádzač klientom banky, b) či účet vedený v banke vykazuje trvalé kreditné zostatky, c) či bol na účet záujemcu vykonaný exekučný výkon, d) či sa účty klienta v rokoch 2006 a 2007 nachádzali v nepovolenom debete. V prípade, ak uchádzač má účty vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. V prípade, ak sa banka vyjadrí čo i len čiastočne negatívne, bude uchádzač vylúčený. Vyjadrenie banky požaduje verejný obstarávateľ nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania súťažnej ponuky v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby uchádzač písomným čestným vyhlásením potvrdil, že okrem účtov podľa bankových informácií predložených v ponuke nemá už vedené ďalšie účty v iných bankách. Čestné vyhlásenie bude predložené v originálnom rovnopise a podpísané záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu. Skupina podnikateľov predloží požadované doklady za každého člena skupiny samostatne. III.2.2.2 Daňové priznanie vrátane príloh (súvaha, výsledovka, cash flow a správa audítora ) za roky 2006,2007 potvrdené príslušným Daňový úrad v súlade s § 22 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

III.2.3)
Technická spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: III.2.3.1 Zoznam zmlúv na poskytovanie rovnakých alebo obdobných služieb realizovaných za predchádzajúce dva roky (2006, 2007). Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca pri preukazovaní každej realizovanej zmluvy uviedol: a) obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa, b) kontaktnú osobu a číslo telefónu objednávateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť záujemcove informácie, c) predmet zmluvy, stručnú špecifikáciu jeho rozsahu, d) skutočnú fakturovanú hodnotu diela bez DPH a s DPH, e) dátum uzatvorenia zmluvy, f) lehotu trvania zmluvy. V tejto súvislosti si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo overiť si, či poskytnuté informácie sú pravdivé, pričom v prípade nesplnenia tejto podmienky bude uchádzač hodnotený akoby požadované doklady nepredložil.

III.2.4)
Vyhradené zákazky:

Nie.

III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:

III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)
DRUH POSTUPU

IV.1.1)
Druh postupu:

Verejná súťaž.

IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:

IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:

IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v špecifikáciách vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaniach alebo v súťažných podkladoch.

IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia:

Nie.

IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2008/S 98-131750 z 22.5.2008.

IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 10.6.2008 - 12:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov:
Cena: 5 000,00 SKK.
Podmienky a spôsob platby: Poplatok za súťažné podklady treba uhradiť v hotovosti v pokladni verejného obstarávateľa.

IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.7.2008 - 12:00.

IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:

IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Slovensky.

IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Do: 31.8.2008.

IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami:

Dátum: 17.7.2008 - 10:00.
Miesto: Elektro Recycling, s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.Uchádzač (fyzická osoba - FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba - PO) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra (PO) alebo živnostenského registra (FO). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti apísomným splnomocnením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra uchádzača, ktorého zastupuje.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:

Nie.

VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:

Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Podľa aktuálnej výzvy.

VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE:

1. O vysvetlenie súťažných podkladov možno požiadať písomne, a to najneskôr do 10.7.2008. 2. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú nad rámec finančných možností verejného obstarávateľa, budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. 4. Verejný obstarávateľ si v zmysle § 23 ods. 4 zákona vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí v prípade, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou uzavrie zmluvu na poskytovanie služieb, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok. 5. Pracovný čas kontaktného miesta (možnosť osobného podania) verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie je v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 h, v piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod. 6. V prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov treba predložiť s ponukou aj čestné vyhlásenie všetkých jej členov, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu, a zároveň treba v tomto čestnom vyhlásení delegovať plnú moc jednému z členov tejto skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený ju zastupovať a konať v jej mene. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri uzavretí ďalších zmlúv tohto predmetu zákazky postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia v zmysle § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.4)
REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:

Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: (421-2) 50 26 42 18. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: (421-2) 50 26 42 19.

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:

Elektro Recycling, s.r.o., Robotnícka 10, SK-974 01 Banská Bystrica. E-mail: info@elektrorecycling.sk. Tel.: (421-48) 470 07 41. URL: www.elektrorecycling.sk. Fax: (421-48) 470 07 40.

VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:

VI.4.3)
Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24. Tel.: (421-2) 50 26 42 18. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: (421-2) 50 26 42 19.

VI.5)
DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.5.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
 
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí