zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - Technická pomoc pro přípravu projektů čistíren odpadních vod

05.06.2008
Voda
EuropeAid - Technická pomoc pro přípravu projektů čistíren odpadních vod
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868114
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Turecko  BusinessInfo.cz - Turecko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/turecko/1000802/">(teritoriální informace Turecko) 
 
* Datum uzávěrky:  
09.07.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 106 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnutí technické pomoci pro vybudování čistíren odpadních vod ve městech Bandırma, Turgutlu, Aydın, Mardin, Niksar, Çankırı, Viranşehir, Yüksekova, Kırklareli, Şırnak, Tekirdağ, Kırıkhan, Silvan, M.Kemalpaşa a Kilis v souladu s tureckou legislativou a „acquis“ Evropské unie, které mají být financovány v rámci nového finančního systému IPA. Technická pomoc je rozdělena do 2 položek podle oblastí uvedených v bodu 8 níže, ale uchazeči budou mít možnost být vybráni do užšího seznamu pro obě ze 2 položek (viz bod 21).
Složkami tohoto projektu je provedení nezbytného přezkoumání míst (topografický průzkum, geotechnické vzorkování, laboratorní testování apod.) a příprava hlavního plánu, realizační studie, vyhodnocení environmentálních vlivů (EIA), vypracování podrobných návrhů, průzkumy týkající se kvality a kvantity odpadních vod, příprava formulářů IPA s odpovídajícími přílohami, práce týkající se koncepčního návrhu souladu s přesným odhadem nákladů na stavbu a přípravné práce, příprava dokumentace pro zakázku na dodávku a služby pro projekty čistíren odpadních vod v plné shodě s požadavky norem Evropské unie. Zmíněné vyžádá podrobný popis a vypracování soupisu podkladů, technických specifikací, soupisu materiálu a prací, implementačních projektů, návrhů a jiných nezbytných dokumentů.

Přihlášky v angličtině je nutné doručit do 9. července 2008.

*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

TR-Ankara: Technická pomoc pro přípravu projektů čistíren odpadních vod

Lokalita – Turecko

Oznámení o veřejné zakázce na služby

1.
Referenční číslo:

EuropeAid/126929/D/SER/TR

2.
Řízení:

Mezinárodní užší.

3.
Program:

Národní předvstupní program finanční pomoci pro Turecko 2006.

4.
Financování:

Rozpočtová kapitola ES 22.020401 obecného rozpočtu Evropských společenství.

5.
Veřejný zadavatel:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU)


Předmět zakázky


6.
Povaha zakázky:

Celková cena.

7.
Popis zakázky:

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnutí technické pomoci pro vybudování čistíren odpadních vod ve městech Bandırma, Turgutlu, Aydın, Mardin, Niksar, Çankırı, Viranşehir, Yüksekova, Kırklareli, Şırnak, Tekirdağ, Kırıkhan, Silvan, M.Kemalpaşa a Kilis v souladu s tureckou legislativou a „acquis“ Evropské unie, které mají být financovány v rámci nového finančního systému IPA. Technická pomoc je rozdělena do 2 položek podle oblastí uvedených v bodu 8 níže, ale uchazeči budou mít možnost být vybráni do užšího seznamu pro obě ze 2 položek (viz bod 21).
Složkami tohoto projektu je provedení nezbytného přezkoumání míst (topografický průzkum, geotechnické vzorkování, laboratorní testování apod.) a příprava hlavního plánu, realizační studie, vyhodnocení environmentálních vlivů (EIA), vypracování podrobných návrhů, průzkumy týkající se kvality a kvantity odpadních vod, příprava formulářů IPA s odpovídajícími přílohami, práce týkající se koncepčního návrhu souladu s přesným odhadem nákladů na stavbu a přípravné práce, příprava dokumentace pro zakázku na dodávku a služby pro projekty čistíren odpadních vod v plné shodě s požadavky norem Evropské unie. Zmíněné vyžádá podrobný popis a vypracování soupisu podkladů, technických specifikací, soupisu materiálu a prací, implementačních projektů, návrhů a jiných nezbytných dokumentů.

8.
Počet a názvy položek:

2 položky:
položka č. 1: technická pomoc pro přípravu projektů čistíren odpadních vod ve městech Bandırma, Turgutlu, Aydın, Niksar, Çankırı, Kırklareli, Tekirdağ a M.Kemalpaşa;
položka č. 2: technická pomoc pro přípravu projektů čistíren odpadních vod ve městech Mardin, Viranşehir, Yüksekova, Şırnak, Kırıkhan, Silvan a Kilis.

9.
Maximální rozpočet:

položka č. 1: 1 750 000 EUR;
položka č. 2: 1 750 000 EUR.

10.
Rozsah dalších služeb:

Nehodící se.


Podmínky účasti


11.
Způsobilost:

Účast je otevřená za stejných podmínek všem právnickým osobám (jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů), které byly zřízeny v jednom z členských států Evropské unie nebo v zemi nebo území regionů zahrnutých do a/nebo oprávněných konkrétními nástroji, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz také bod 30 níže). Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob podléhá zvláštním předpisům, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována ( http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/annexes_general/en/a2_ecprogrammes_en.doc).

12.
Kandidatura:

Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně a nerozdílně zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.

13.
Počet přihlášek:

Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.
Uchazeči mohou podat přihlášku pouze pro 1 položku nebo pro obě položky, ovšem pouze 1 přihlášku na položku. Zakázky budou zadány položka po položce a každá položka bude představovat samostatnou smlouvu.

14.
Zákaz vytváření spolků v užším výběru:

Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů zahrnujících jiné firmy, nežli ty, jež jsou uvedeny ve vybraných přihláškách, budou z tohoto užšího výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.

15.
Důvody pro vyloučení:

Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.

16.
Subdodávky:

Subdodávky jsou povoleny až do výše 30 % celkové hodnoty zakázky.

17.
Počet uchazečů do užšího výběru:

Na základě doručených přihlášek bude 4–8 zájemců vyzváno, aby předložili podrobné nabídky pro tuto zakázku. V případě, že výběrová kritéria splní méně než 4 kvalifikovaní uchazeči, bude veřejný zadavatel moci vyzvat uchazeče, kteří splňují kritéria pro podání nabídky.


Předběžný časový rozpis


18.
Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:

Srpen 2008.

19.
Předběžné datum zahájení zakázky:

Prosinec 2008.

20.
Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:

12 měsíců (prodloužení se nepředpokládá, viz. článek 28).


Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky


21.
Kritéria pro výběr uchazečů:

Uchazeči musí ve své přihlášce zřetelně uvést pouze 1 z následujících 3 kombinací položek (položka č. 1, položka č. 2, položka č. 1 2), pro kterou žádají být zahrnuti do užšího seznamu.
Uchazeč musí vyhovět výběrovým kritériím, která se týkají vybrané kombinace, což znamená, že pokud uchazeč podává přihlášku pro kombinaci s více než 1 položkou, musí vyhovět i souvisejícím dodatečným kritériím pro tuto kombinaci.
Uchazeč, který podává přihlášku pro více než 1 položku, se nicméně nemusí dostat na užší seznam pro všechny položky, o které se ucházel. Ohodnocení pro výběr a zařazení na užší seznam závisí pouze na kombinaci, pro kterou uchazeč podal žádost, a na souvisejících dalších kritériích, avšak výběr na užší seznam bude pro každou položku záviset na počtu způsobilých uchazečů pro danou položku.
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
a) průměrný roční obrat uchazeče musí v minulých 2 letech (2006, 2007) přesahovat maximální rozpočet položky, o niž se uchází.
Společnosti, které působí po dobu kratší než 2 roky, musí prokázat své peněžní toky za uplynulé roky působení.
Další kritéria: Jestliže uchazeč žádá o kvalifikování pro 2 položky, pak kritéria, kterým má vyhovět, musí být součtem rozpočtů pro položky, o něž se uchází.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
a) alespoň:
— 5 zaměstnanců pro položku č. 1 (tento rok 2008),
— 5 zaměstnanců pro položku č. 2 (tento rok 2008),
musí v současné době pracovat pro uchazeče v oblastech odbornosti souvisejících s touto zakázkou.
Další kritéria: Jestliže uchazeč žádá o kvalifikování pro 2 položky, pak kritéria, kterým má vyhovět, musí být součtem personálu pro položky, o něž se uchází.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
a) v případě položky č. 1 a položky č. 2: dokončené poradenské služby v rámci 1 nebo několika projektů čistíren odpadních vod během 5letého období (počínaje 1.1.2003 a konče datem podání nabídky), včetně přípravy technických specifikací, průzkumu místa stavby, zpráv o proveditelnosti, zpráv týkajících se vyhodnocení environmentálních vlivů, hlavních plánů, návrhů. Nicméně, minimální souhrnná hodnota zakázek na služby pro položku č. 1 musí být 1 750 000 EUR (podíl provedený uchazečem) a pro položku č. 2 musí být 1 750 000 EUR (podíl provedený uchazečem).
b) v případě položky č. 1 a položky č. 2: příprava zadávacích dokumentací v souladu se smluvními podmínkami FIDIC během 5letého období (počínaje 1.1.2003 a konče datem podání nabídky);
c) v případě položky č. 1 a položky č. 2: příprava formulářů přihlášek pro ISPA, Kohezní fond nebo ERDF pro financování ze zdrojů EU s přílohami (analýza finančních a ekonomických nákladů a přínosu, realizační studie) v případě alespoň 1 projektu environmentální infrastruktury v průběhu 5letého období (počínaje 1.1.2003 a konče datem podání nabídky).
Další kritéria: Jestliže uchazeč žádá o kvalifikování pro 2 položky, pak kritéria, kterým má vyhovět dle bodu a) musí být součtem rozpočtů pro položky, o něž se uchází.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Takové subjekty musí respektovat stejná pravidla způsobilosti, a zejména ta týkající se státní příslušnosti, jako hospodářský subjekt.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jedinými faktory, které budou brány v úvahu během opětovného přezkoumání, bude souhrnná hodnota zakázek na služby provedených uchazečem, které splňují výběrová kritéria v bodě 21.3 a).

22.
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejlepší zhodnocení peněz.


Přihláška


23.
Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:

9.7.2008 v 17:00 místního času, Ankara.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.

24.
Formát přihlášky a požadované podrobnosti:

Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), jehož formát a pokyny musí být přesně dodrženy.

Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.

25.
Způsoby podání přihlášek:

Přihlášky musí být podány v angličtině výlučně veřejnému zadavateli:
— buď doporučenou zásilkou (úřední poštovní služba) na adresu:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU), k rukám: Mr Muhsin Altun, PAO-CFCU Director, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko,

— nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli oproti podepsanému a datovanému potvrzení o příjmu na adresu:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), k rukám: Mr Muhsin Altun, PAO-CFCU Director, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü, Ankara, Turecko.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být srozumitelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedeny ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.

26.
Provedení změn nebo stažení přihlášek:

Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakékoli takové oznámení o provedení změn nebo odvolání přihlášky musí být připraveno a podáno v souladu s bodem 25. Vnější obálku (a příslušnou vnitřní obálku) je nutno označit nápisem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání), podle skutečnosti.

27.
Pracovní jazyk:

Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.

28.
Další informace:

Seznam lokalit projektů je pouze naznačující a několik může být předmětem opravy. Dobu trvání projektu je možno prodloužit. Závisí to na schválením prodloužení programu z roku 2006.

29.
Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:

9.4.2008.

30.
Právní základ:

Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku ve znění nařízení Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1, v posledním znění nařízení (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23)).

 
Popis tendru (Angličtina):

TR-Ankara: technical assistance to prepare waste water treatment plant projects

Location — Turkey

Service procurement notice

1.
Publication reference:

EuropeAid/126929/D/SER/TR

2.
Procedure:

International restricted.

3.
Programme:

The national pre-accession financial assistance programme for Turkey 2006.

4.
Financing:

EC contribution budget item 22.020401 of the general budget of the European Communities.

5.
Contracting authority:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU).


Contract specification


6.
Nature of contract:

Global price.

7.
Contract description:

The main scope of this project is technical assistance for the establishment of waste water treatment plants in Bandırma, Turgutlu, Aydın, Mardin, Niksar, Çankırı, Viranşehir, Yüksekova, Kırklareli, Şırnak, Tekirdağ, Kırıkhan, Silvan, M.Kemalpaşa and Kilis municipalities in accordance with the Turkish legislation and the EU Acquis, which are planned to be funded under new financial system of IPA. The technical assistance project is divided into 2 lots according to the provinces mentioned under point 8 below, but the candidates will have the opportunity to be shortlisted for both of the 2 lots (see point 21).
The components of this project are implementation of necessary site investigations (topographical surveys, geotechnical sampling, laboratory testing, etc.) and preparation of master plan, feasibility studies, environmental impact assessment (EIA), detailed designs, wastewater quality and quantity surveys, IPA application packages with related annexes, conceptual design works in accordance with accurate construction cost estimates and preparation of works, supply and service tender dossiers for the selected waste water treatment plant projects in full context inline with the EU standards. This will require detailed descriptions and preparation of the terms of reference, technical specifications, bill of quantities, design and drawings and all other necessary documents.

8.
Number and titles of lots:

2 lots:
lot 1: technical assistance to prepare waste water treatment plant projects in Bandırma, Turgutlu, Aydın, Niksar, Çankırı, Kırklareli, Tekirdağ and M.Kemalpaşa municipalities;
lot 2: technical assistance to prepare waste water treatment plant projects in Mardin, Viranşehir, Yüksekova, Şırnak, Kırıkhan, Silvan and Kilis municipalities.

9.
Maximum budget:

Lot 1: EUR 1 750 000;
lot 2: EUR 1 750 000.

10.
Scope for additional services:

Not applicable.


Conditions of participation


11.
Eligibility:

Participation is open to all legal persons (participating either individually or in a grouping (consortium) of candidates) which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also item 30 below). Participation is also open to international organisations. The participation of natural persons is governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed ( http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/annexes_general/en/a2_ecprogrammes_en.doc).

12.
Candidature:

All eligible natural and legal persons (as per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the contracting authority.
The participation of an ineligible natural or legal person (as per item 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

13.
Number of applications:

No more than 1 application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than 1 application, all applications in which that person has participated will be excluded.
The candidates may submit an application for 1 lot only or both of the lots, but only 1 application per lot. Contracts will be awarded lot by lot and each lot will form a separate contract.

14.
Shortlist alliances prohibited:

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the shortlisted application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Shortlisted candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

15.
Grounds for exclusion:

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in section 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions.

16.
Subcontracting:

Subcontracting is allowed up to a limit of 30 % of the total contract value.

17.
Number of candidates to be shortlisted:

On the basis of the applications received, between 4–8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the contracting authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.


Provisional timetable


18.
Provisional date of invitation to tender:

August 2008.

19.
Provisional commencement date of the contract:

December 2008.

20.
Initial period of execution and possible extension of the contract:

12 months (Extension is foreseen. Please refer to Article 28).


Selection and award criteria


21.
Selection criteria:

Candidates must in their application clearly mention only 1 of the following 3 combinations of lots (lot 1, lot 2, lot 1 2) by which they apply to be shortlisted.
The candidate must fulfill the selection criteria related to the chosen combination meaning that if a candidate applies for a combination with more than 1 lot the related additional criteria for that combination must be fulfilled.
A candidate applying for more than 1 lot might however not necessarily be shortlisted for all the lots applied for. The evaluation for selection and short listing is only based on the combination applied for and the related additional criteria, but the selection to be included in the short list for each lot will depend on the number of qualified candidates for that lot.
The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of candidate (based on item 3 of the application form):
(a) average annual turnover of the candidate must exceed the maximum budget of the lot for which it applies for the last 2 years (2006, 2007).
For companies, which have been operational for less than 2 years, they will have to demonstrate an operational cash flow for the years they have been operational.
Additional criteria: If a candidate applies to be qualified for 2 lots, the criteria to be met shall be the sum of budgets for the lots applied for.
2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form):
(a) at least:
— 5 staff for lot 1 (this year 2008),
— 5 staff for lot 2 (this year 2008)
should be currently working for the candidate in fields of expertise related to this contract.
Additional criteria: If a candidate applies to be qualified for 2 lots, the criteria to be met shall be the sum of staff for the lots applied.
3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form):
(a) for lot 1 and lot 2: completed consultancy services under 1 or several waste water treatment plant projects, including preparation of technical specifications, site investigations, feasibility reports, EIA reports, master plans, designs, within 5 years period (from 1.1.2003 until the end of submission date of this tender). However, the minimum cumulative value of service contract(s) for lot 1 must be EUR 1 750 000 (proportion carried out by the candidate) and for lot 2 must be EUR 1 750 000 (proportion carried out by the candidate);
(b) for lot 1 and lot 2: preparation of tender dossiers in accordance with FIDIC contract procedure within 5 years period (from 1.1.2003 until the end of submission date of this tender);
(c) for lot 1 and lot 2: preparation of ISPA, Cohesion Fund or ERDF type application forms for EU funding with annexes (financial and economic cost benefit analyses, feasibility studies) for at least 1 environmental infrastructure project within 5 years period (from 1.1.2003 until the end of submission date of this tender).
Additional criteria: If a candidate applies to be qualified for 2 lots, the criteria to be met shall be in a) the sum of budgets for the lots applied for.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator.
If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the 8 best applications for the tender procedure. The only factors which will be taken into consideration during this re-examination are the cumulative amount of service contract values those handled by the candidate fulfilling selection criterion 21.3(a).

22.
Award criteria:

Best value for money.


Application


23.
Deadline for receipt of applications:

9.7.2008 (17:00), local time Ankara.
Any application received after this deadline will not be considered.

24.
Application format and details to be provided:

Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

25.
How applications may be submitted:

Applications must be submitted in English exclusively to the contracting authority:
— either by recorded delivery (official postal service) to:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU), attn: Mr Muhsin Altun, PAO-CFCU Director, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey,

— or hand-delivered (including courier services) directly to the contracting authority in return for a signed and dated receipt to:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), attn: Mr Muhsin Altun, PAO-CFCU Director, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey.
The contract title and the publication reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in all subsequent correspondence with the contracting authority.
Applications submitted by any other means will not be considered.

26.
Alteration or withdrawal of applications:

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of tenders. No application may be altered after this deadline.
Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with clause 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope) must be marked `Alteration` or `Withdrawal` as appropriate.

27.
Operational language:

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

28.
Additional information:

The list of project locations is indicative and a few may be subject to revision. There is a possibility of extension of the duration of this project. It depends on the approval of the extension for the 2006 programme.

29.
Date of publication of contract forecast:

9.4.2008.

30.
Legal basis:

Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17.12.2001 concerning pre-accession financial assistance for Turkey modified by Regulation of the Council on access to Community external assistance (OJ L 342, 27.12.2001, p. 1 as last amended by Council Regulation (EC) No 2112/2005 (OJ L 344, 27.12.2005, p. 23)).

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí