zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - PHARE - Rozvoj systému hospodaření s nebezpečným odpadem – technická pomoc

27.06.2008
Odpady
EuropeAid - PHARE - Rozvoj systému hospodaření s nebezpečným odpadem – technická pomoc
 Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868316
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Chorvatsko  BusinessInfo.cz - Chorvatsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/chorvatsko/1001165/">(teritoriální informace Chorvatsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
25.06.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 121 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Tento projekt poskytne technickou pomoc ministerstvu životního prostředí, územního plánování a stavby a chorvatské agentuře pro životní prostředí za účelem zlepšení podmínek životního prostředí pomocí zřízení systému ekologického hospodaření s nebezpečným odpadem. Za přispění této zakázky se posílí schopnost příslušných vládních úřadů aplikovat a prosazovat „acquis communautaire“ související s hospodařením s nebezpečným odpadem. Účelem této zakázky je také:
a) zřízení systému hospodaření s nebezpečným odpadem v souladu s národní strategií hospodaření s odpadem, obzvláště v souvislosti s identifikací a charakterizací a další správou „nejakutnějších bodů výskytu“;
b) vylepšení systému sběru dat a vytvoření nebo aktualizování určitých segmentů informačního systému odpadního hospodářství, za účelem naplnění národního, mezinárodního a evropského povinného podávání zpráv.

Přihlášky v angličtině je nutné doručit do 25. cervence 2008.

 
Popis tendru (Čeština):

HR-Záhřeb: Phare – Rozvoj systému hospodaření s nebezpečným odpadem – technická pomoc

Chorvatská republika

Oznámení o veřejné zakázce na služby

1.
Referenční číslo:

EuropeAid/125867/D/SER/HR

2.
Řízení:

Užší.

3.
Program:

Phare 2006.

4.
Financování:

Národní program Phare 2006.

5.
Veřejný zadavatel:

Central Finance and Contracting Agency.


Předmět zakázky


6.
Povaha zakázky:

Placená.

7.
Popis zakázky:

Tento projekt poskytne technickou pomoc ministerstvu životního prostředí, územního plánování a stavby a chorvatské agentuře pro životní prostředí za účelem zlepšení podmínek životního prostředí pomocí zřízení systému ekologického hospodaření s nebezpečným odpadem. Za přispění této zakázky se posílí schopnost příslušných vládních úřadů aplikovat a prosazovat „acquis communautaire“ související s hospodařením s nebezpečným odpadem. Účelem této zakázky je také:
a) zřízení systému hospodaření s nebezpečným odpadem v souladu s národní strategií hospodaření s odpadem, obzvláště v souvislosti s identifikací a charakterizací a další správou „nejakutnějších bodů výskytu“;
b) vylepšení systému sběru dat a vytvoření nebo aktualizování určitých segmentů informačního systému odpadního hospodářství, za účelem naplnění národního, mezinárodního a evropského povinného podávání zpráv.

8.
Počet a názvy položek:

Nehodící se.

9.
Maximální rozpočet:

2 250 000 EUR.

10.
Rozsah dalších služeb:

Nehodící se.


Podmínky účasti


11.
Způsobilost:

Účast je otevřená za stejných podmínek všem právnickým osobám (jež se účastní buď individuálně, nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů), které byly zřízeny v jednom z členských států Evropské unie nebo v zemi nebo území regionů zahrnutých do a/nebo oprávněných konkrétními nástroji, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz také bod 30 níže). Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob je řízena specifickými nástroji, které se týkají programu, v rámci něhož je zakázka financována.

12.
Kandidatura:

Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně a nerozdílně zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.

13.
Počet přihlášek:

Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.

14.
Zákaz vytváření spolků v užším výběru:

Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů zahrnujících jiné firmy, nežli ty, jež jsou uvedeny ve vybraných přihláškách, budou z tohoto užšího výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.

15.
Důvody pro vyloučení:

Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.

16.
Subdodávky:

Subdodávky jsou povoleny do výše 15 % hodnoty zakázky.

17.
Počet uchazečů do užšího výběru:

Na základě množství doručených přihlášek bude 4–8 uchazečů vyzváno, aby předložili podrobné nabídky na tuto zakázku. V případě, že výběrová kritéria splní méně než 4 kvalifikovaní uchazeči, bude veřejný zadavatel moci vyzvat uchazeče, kteří splňují kritéria pro podání nabídky.


Předběžný časový rozpis


18.
Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:

Srpen 2008.

19.
Předběžné datum zahájení zakázky:

Listopad 2008.

20.
Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:

24 měsíců.


Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky


21.
Kritéria pro výběr uchazečů:

Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
a) roční obrat uchazeče v letech 2006 a 2007 (s tím, že rok 2006 se chápe jako předposlední a rok 2007 jako poslední) se musí rovnat 1 100 000 EUR nebo tuto částku překročit;
b) stav hotovosti uchazeče nebo jejích ekvivalentů je na konci let 2006 a 2007 kladný.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
a) alespoň 4 současní kmenoví zaměstnanci, kteří pracují pro uchazeče, pracuje v současnosti na otázkách týkajících se hospodaření s nebezpečným odpadem.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
Uchazeč se úspěšně účastnil alespoň 1 projektu technické pomoci, jenž podléhal všem následujícím požadavkům:
i. uchazeč byl samostatným zhotovitelem nebo vedoucím konsorcia;
ii. v oblastech: tvorba systému hospodaření s nebezpečným odpadem (HW), technická řešení pro spravování „nejakutnějších bodů“, IT databáze nebezpečného odpadu.
iii. musel být dokončen v letech 2005, 2006, 2007 nebo 2008;
iv. musel být realizován v zemi, která je způsobilá pro program Phare (členské státy EU, Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Srbsko a Turecko);
v. jeho rozpočet (část, kterou se podílel sám uchazeč) se rovná 500 000 EUR nebo takovou částku převyšuje.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Takové subjekty musí respektovat stejná pravidla způsobilosti, a zejména ta týkající se státní příslušnosti, jako hospodářský subjekt.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediné faktory, které budou brány v úvahu během nového přezkoumání, jsou:
1) Pokud jde o celkový počet uchazečem řízených projektů dle kritéria č. 3. Pokud 2 či více uchazečů předloží stejný počet způsobilých projektů, budou uchazeči seřazeni v sestupném pořadí podle velikosti jejich samostatného podílu na těchto způsobilých projektech.

22.
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejlepší zhodnocení peněz.


Přihláška


23.
Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:

25.7.2008 ve 15:00 místního záhřebského času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.

24.
Formát přihlášky a požadované podrobnosti:

Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), jehož formát a pokyny musí být přesně dodrženy.

Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.

25.
Způsoby podání přihlášek:

Přihlášky musí být podány v angličtině výlučně veřejnému zadavateli:
— buď doporučenou zásilkou (úřední poštovní služba) na adresu:

Jelena Festini – CFCA Project Manager, Central Finance and Contracting Agency (CFCA), (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije, SAFU), Ulica grada Vukovara 284, 10000 Záhřeb, Chorvatsko.

— nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli oproti podepsanému a datovanému potvrzení o příjmu na adresu:
Jelena Festini – CFCA Project Manager, Central Finance and Contracting Agency (CFCA), (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije, SAFU), Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Chorvatsko.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) je nutno jasně označit na obálce obsahující přihlášku a uvádět ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.

26.
Provedení změn nebo stažení přihlášek:

Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakékoli takové oznámení o provedení změn nebo odvolání přihlášky musí být připraveno a podáno v souladu s bodem 25. Vnější obálku (a příslušnou vnitřní obálku) je nutno označit nápisem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání), podle skutečnosti.

27.
Pracovní jazyk:

Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.

28.
Další informace:

Nehodící se.

29.
Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:

20.7.2007.

30.
Právní základ:

Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 v pozdějším znění nařízení Rady (ES) č. 2257/2000 ze dne 20.12.2004.

 
Popis tendru (Angličtina):

HR-Zagreb: Phare — development of hazardous waste management system — technical assistance

Republic of Croatia

Service procurement notice

1.
Publication reference:

EuropeAid/125867/D/SER/HR

2.
Procedure:

Restricted.

3.
Programme:

Phare 2006.

4.
Financing:

Croatia 2006 Phare National Programme.

5.
Contracting authority:

Central Finance and Contracting Agency.


Contract specification


6.
Nature of contract:

Fee-based.

7.
Contract description:

This project will provide technical assistance to the Ministry of Environment, Physical Planning and Construction and the Croatian Environment Agency to improve environmental conditions through the establishment of an environmentally-sound hazardous waste management system. By this contract, the ability of the relevant governmental authorities to apply and enforce the `acquis communautaire` related to waste management will be increased. The purpose of this contract is also to:
a) establish a hazardous waste management system according to the national waste management strategy, particularly in relation to the identification, characterisation and, further management of `hot spot sites`;
b) improve the data collection system and develop or upgrade certain segments of the waste management information system, in order to fulfil national, international and EU reporting obligations.

8.
Numbers and titles of lots:

Not applicable.

9.
Maximum budget:

EUR 2 250 000.

10.
Scope for additional services:

Not applicable.


Conditions of participation


11.
Eligibility:

Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping (consortium) of candidates which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also item 30 below). Participation is also open to international organisations. The participation of natural persons is governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.

12.
Candidature:

All eligible natural and legal persons (as per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the contracting authority.
The participation of an ineligible natural or legal person (as per item 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

13.
Number of applications:

No more than 1 application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than 1 application, all applications in which that person has participated will be excluded.

14.
Shortlist alliances prohibited:

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the shortlisted application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Shortlisted candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

15.
Grounds for exclusion:

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in Section 2.3.3 of the `Practical Guide to contract procedures for EC external actions`.

16.
Subcontracting:

Subcontracting is allowed up to 15 % of the contract value.

17.
Number of candidates to be shortlisted:

On the basis of the applications received, 4–8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the contracting authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.


Provisional timetable


18.
Provisional date of invitation to tender:

August 2008.

19.
Provisional commencement date of the contract:

November 2008.

20.
Initial period of execution and possible extension of the contract:

24 months.


Selection and award criteria


21.
Selection criteria:

The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of candidate (based on item 3 of the application form):
(a) the annual turnover of the candidate for the years 2006 an 2007 (2006 is considered to be the year before last and 2007 is considered to be last year) must have equalled or exceeded EUR 1 100 000;
(b) the cash and cash equivalents of the candidate at the end of the years 2006 and 2007 were positive.
2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form):
(a) at least 4 members of the permanent staff are currently working on hazardous waste management issues.
3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form):
The candidate has worked successfully on at least 1 technical assistance project covering all of the following requirements:
i. as a sole contractor or leader of the consortium;
ii. in the fields of: design of hazardous waste management (HW) system, technical solutions for management of `hot spots`, IT data bases of hazardous waste;
iii. completed in 2005, 2006, 2007 or 2008;
iv. implemented in a country eligible under the Phare programme (EU Member States, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey);
v. with a budget (own contribution) equal to or exceeding EUR 500 000.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator.
If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the 8 best applications for the tender procedure. The only factors which will be taken into consideration during this re-examination are:
1) the total number of projects managed by the candidate according to criterion 3. If 2 or more candidates have the same number of eligible projects, the candidates will be ranked in descending order according to the total amount of their own contribution to the eligible projects.

22.
Award criteria:

Best value for money.


Application


23.
Deadline for receipt of applications:

25.7.2008 (15:00), Zagreb local time.
Any application received after this deadline will not be considered.

24.
Application format and details to be provided:

Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

25.
How applications may be submitted:

Applications must be submitted in English exclusively to the contracting authority:
— either by recorded delivery (official postal service) to:

Jelena Festini — CFCA Project Manager, Central Finance and Contracting Agency (CFCA), (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije, SAFU), Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Croatia,

— or hand-delivered (including courier services) directly to the contracting authority in return for a signed and dated receipt to:
Jelena Festini — CFCA Project Manager, Central Finance and Contracting Agency (CFCA), (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije, SAFU), Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Croatia.
The contract title and the publication reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must be mentioned in all subsequent correspondence with the contracting authority.
Applications submitted by any other means will not be considered.

26.
Alteration or withdrawal of applications:

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of tenders. No application may be altered after this deadline.
Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with clause 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope) must be marked `Alteration` or `Withdrawal` as appropriate.

27.
Operational language:

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

28.
Additional information:

Not applicable.

29.
Date of publication of contract forecast:

20.7.2007.

30.
Legal basis:

Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18.12.1989, as last amended by Council Regulation (EC) No 2257/2004 of 20.12.2004.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí