zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr komunálního odpadu

25.08.2008
Odpady
Sběr komunálního odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868768
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
22.09.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 157 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Šala vypisuje výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na sběr komunálního odpadu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 22. 9. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Šaľa: Zber domového odpadu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Mesto Šaľa, Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, Kontakt: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Do rúk: Margita Simighová, SK-927 15 Šaľa. Tel.: (421-31) 770 59 81. E-mail: simighova@sala.sk. Fax: (421-31) 770 60 21.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.sala.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:

Iný verejný obstarávateľ.
Iný predmet: Samospráva.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)
OPIS

II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Nakladanie s komunálnym odpadom.

II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Šaľa.

NUTS kód: SK023 .

II.1.3)
Oznámenie zahŕňa:

Verejnú zákazku.

II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode:

II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Zabezpečenie zberu, vývozu komunálneho odpadu zo sídlisk, rod. domov, podnikateľských subjektov a ver. priestranstiev podľa požiadaviek ver. obstarávateľa, ďalej úpravy, zhodnotenia a zneškodnenia komunálnych odpadov.

II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

90121100, 90121110, 90121120, 90121200, 90121310, 90121320, 90122000.

II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):

Nie.

II.1.8)
Rozdelenie na časti:

Nie.

II.1.9)
Varianty sa prijímajú:

Nie.

II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 210 000 000,00 SKK.

II.2.2)
Opcie:

Nie.

II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:

Začatie: 1.1.2009. ukončenie: 31.12.2019.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:

Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000 000,-- SKK (slovom: päť miliónov slovenských korún). Spôsob zloženia zábezpeky bude uvedený v súťažných podkladoch.

III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Platby sa budú realizovať mesačne na základe vystavenej faktúry za služby poskytované v priebehu mesiaca.

III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:

Nie.

III.2)
PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukážu ich v zmysle § 26 ods. 2, resp. podľa § 128 ods. 1. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 písm. a) – f) zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač splnil podmienky podľa § 26 ods. 3 alebo 4 tohto zákona. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona.

III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a), b) a c) zák. č. 25/2006 Z. z. Preukáže ich predložením týchto dokladov: Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať potvrdenie o tom: - že uchádzač nebol za predchádzajúce 2 roky v nepovolenom debete - že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, - že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie. Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia. V prípade, že vo vyjadrení banky bude chýbať jej vyjadrenie k niektorému z vyššie uvedených bodov, prípadne banka označí uchádzačovu reputáciu ako zlú, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať. Ak je uchádzač klientom banky menej ako jeden rok ku dňu predloženia ponuky, verejný obstarávateľ požaduje doložiť vyššie uvedené vyjadrenie banky, kde mal uchádzač zriadený účet v predchádzajúcom období tak, aby týmto vyjadrením pokryl obdobie minimálne jedného roka ku dňu predloženia ponuky. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že v iných bankách nemá záväzky. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vyplývajúcu z podnikateľského rizika na každú jednu poistnú udalosť. Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, resp. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne osvedčenej fotokópii. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná a zabezpečuje poistenie počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky. Ak zmluva sa uzatvára na 1 rok, uchádzač musí dať vyhlásenie, že poistenie uzavrie každoročne počas plnenia predmetu zákazky. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúce 3 roky (2005-2007) – originál, resp. úradne osvedčená fotokópia. Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku, aby uchádzač aspoň v dvoch z týchto troch rokov mal kladný hospodársky výsledok.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Poistná zmluva na každú jednu poistnú udalosť vo výške min. 5 000 000 SKK.

III.2.3)
Technická spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. a), g), f) a j) zákona č. 25/2006 Z. z.. Preukáže ich predložením týchto dokladov: Zoznam poskytnutých služieb v oblasti odpadového hospodárstva za obdobie posledných troch rokov (2005, 2006, 2007). Zoznam dodávok bude v hlavičke obsahovať: - názov/obchodné meno odberateľa, - sídlo/miesto podnikania odberateľa - predmet zmluvy, jeho stručnú špecifikáciu rozsahu, - celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH, - dátum uzatvorenia zmluvy, - lehoty a miesto realizácie zákazky, - kontaktné adresy odberateľov vrátane tel. čísel, u ktorých je možné overenie predkladaných informácií. Zoznam dodávok musí obsahovať všetky hore uvedené požadované údaje. V prípade, že zoznam zmlúv nebude obsahovať požadované údaje, verejný obstarávateľ ho nebude akceptovať a uchádzač bude vylúčený. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, s uvedením vzdelania a dĺžky odbornej praxe pri činnostiach, ktorých vykonávanie je predmetom verejnej súťaže. Zoznam zamestnancov (s uvedením údajov podľa § 32 ods. 7) požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t.j. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra. Vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky (2005-2007). Vyhlásenie o priemernom počte zamestnancov bude v ponuke predložené v originálnom rovnopise a potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača. Predložiť doklad, platné rozhodnutie úradu životného prostredia v zmysle zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na: - prevádzkovanie zariadenia na zneškodnenie komunálnych odpadov [§ 7 ods. 1 písm. a)], príp. platnú zmluvu s treťou osobou na zneškodnenie komunálnych odpadov. - prevádzkovanie zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov [§ 7 ods. 1 písm. c)], príp. platnú zmluvu s treťou osobou na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov. Predložiť platné zmluvy (prípadne iný rovnocenný doklad) na zhodnotenie jednotlivých vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služieb, a ktoré preukáže fotokópiou technického preukazu mechanizmu vo vlastníctve uchádzača, v prípade nájmu mechanizmov preukáže uchádzač strojné vybavenie úradne osvedčenou fotokópiou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy pred ukončením lehoty viazanosti ponúk verejnej súťaže, ak bude uchádzač vyhodnotený ako úspešný v tejto verejnej súťaži. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť v subdodávke. Uchádzač je povinný uviesť: - obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy, - podiel finančného objemu v % vyjadrení, ktorým bude zabezpečovať plnenie zmluvy tretími osobami, a uviesť, ktorej časti plnenia zmluvy sa podiel týka. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledujúce platné doklady a dokumenty, a to originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu: a) rozhodnutie podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky; uchádzač zároveň predloží evidenčný list skládky odpadov k 31.12.2007 s potvrdením príslušného obvodného úradu životného prostredia. Verejný obstarávateľ požaduje, aby skládka zabezpečovala ukladanie odpadu z mesta v ročnom množstve cca 8 000 ton aspoň do roku 2019, b) potvrdenie mesta (obce) s počtom obyvateľov viac ako 5 000, že uchádzač v posledných troch rokoch aspoň jeden rok prevádzkoval v uvedenom meste (obci) systém triedeného zberu komunálneho odpadu v rozsahu minimálne 5 triedených zložiek (z toho povinné sklo, papier, plasty). Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platných certifikátov: a) certifikát systému kvality ISO 9001:2000 pre služby v odpadovom hospodárstve, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality, b) certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 pre služby v odpadovom hospodárstve. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality a systému environmentálneho manažérstva. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovanými certifikátmi, teda musia spĺňať minimálne požiadavky, ktoré zaručujú vyššie uvedené osvedčenia. Pri predložení iných rovnocenných dôkazových dokumentov tieto musia byť preskúmané a potvrdené nezávislým certifikačným orgánom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade akýchkoľvek pochybností o predložených dokladoch vykonať u uchádzača zákaznícky audit. Pri predložení iných než definovaných dokladov bude uchádzač vylúčený.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pri zrealizovaní dodávky (splnenia zmluvy) aspoň jedna zmluva za každý rok v hodnote minimálne 15 000 000 SKK vrátane DPH. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť v zozname zmlúv len zmluvy nad finančný objem 2 000 000 SKK vrátane DPH. Prax osôb zodpovedných za poskytnutie služby musí byť minimálne 5 rokov. Požiadavka, aby priemerný počet zamestnancov u uchádzača v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka nebol nižší ako 20 zamestnancov. Vyžaduje sa: 1. Strojové vybavenie: - špeciálne auto s lisovacou nadstavbou na prepravu komunálneho odpadu, s mechanizmom na zber KO z 1 100 l kontajnerov ako aj z malých nádob (napr. KUKA) – 3 ks, - vozidlo s ramenovým nakladačom na VOK – 3 ks, - nákladné auto, príp. traktor s prívesom na zber a prepravu veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu, na zber papiera, plastov, kovu, skla a biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov – 3 ks, - špeciálne auto na zber a prepravu papiera, plastov a skla z upravených zberných nádob- 1 ks, 2. Zberné nádoby: -1 100 litrové zberné nádoby – 700 ks, - malé nádoby (napr. 110 l, prípadne 120 l) – 1 900 ks, -veľkoobjemové kontajnery (vrátane zberu BRO v záhradkárskych osadách) – 40 ks, - upravené zberné nádoby na plasty – 120 ks, - upravené zberné nádoby na sklo – 120 ks, -upravené zberné nádoby na papier – 120 ks, - upravené zberné nádoby na kovy z domácností – 120 ks.

III.2.4)
Vyhradené zákazky:

Nie.

III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:

Nie.

III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)
DRUH POSTUPU

IV.1.1)
Druh postupu:

Verejná súťaž.

IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:

IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:

IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena.

IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia:

Áno.
Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Pozvánka bude obsahovať pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom e-aukcie bude cena bez DPH. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi nový výkaz výmer do 2 pracovných dní od ukončenia e-aukcie.

IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2008/S 23-030097 z 2.2.2008.

IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 2.9.2008 - 10:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.

IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

22.9.2008 - 13:00.

IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:

IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Slovensky.

IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Do: 28.11.2008.

IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami:

Dátum: 23.9.2008 - 09:00.
Miesto: Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 41 sa nepoužije.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:

Nie.

VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:

Nie.

VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE:

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti. Osobné vyžiadanie súťažných podkladov je možné iba v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 h. V prípade, ak žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov bude zaslaná faxom, verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní jej potvrdenie prostredníctvom poštovej zásielky. V tomto prípade lehota na poskytnutie súťažných podkladov začne plynúť až odo dňa prijatia potvrdenia prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobného doručenia. b) V súlade s § 23 ods. 4 zákona si verejný obstarávateľ vo verejnom záujme vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým uzavrie zmluvu o dielo v tejto verejnej súťaži, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia s uchádzačom v poradí, ako skončil pri vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži. c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám, a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa (rozpočet), alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.

VI.4)
REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:

VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:

VI.4.3)
Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

VI.5)
DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.8.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí